Startovač.cz - Terms of service

1 Úvod

Přečtěte si podrobně tyto podmínky, protože jsou závazné. Používáním webových stránek startovac.cz, startovac.sk, startovac.com (dále jen Portál nebo Startovac.cz), souhlasíte s následujícími podmínkami, přistupujete k nim a jste povinni je dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo k dílčím změnám jednotlivých ustanovení podmínek. A každý uživatel se zavazuje seznamovat s těmito změnami.

2 Popis služby

Startovac.cz je webový portál, jehož prostřednictvím si uživatelé mohou prezentovat svou zamýšlenou kreativní činnost, do které potřebují investovat. K tomuto účelu tito uživatelé (Zakladatelé projektu) uveřejní na Portálu Startovač svůj projekt, stanoví předem jasně danou celkovou sumu (Cílová částka), kterou potřebují k uskutečnění projektu získat, přičemž ostatní uživatelé Portálu Startovač mohou prezentovaný projekt podpořit zakoupením odměny. Součástí každého projektu je zakladatelem projektu vytvořený systém odměn, které obdrží jednotliví přispěvatelé v případě úspěchu projektu. Pokud se během doby určené při založení projektu vybere částka odpovídající cílové sumě nebo více, stane se projekt úspěšný a zakladateli projektu vznikne nárok na výplatu shromážděných příspěvků. Pokud se cílové částky nepodaří během termínu dosáhnout, jsou investované prostředky vráceny jednotlivým přispěvatelům v plné výši s výjimkou případů, kdy si poskytovatel bankovních služeb účtuje za provedenou transakci poplatek i v případě jejího vrácení. V takovém případě se vrací kompletní příspěvek po odečtení výše uvedeného poplatku, který je Přílohou č.1 těchto obchodních podmínek. Samostatnou třídou projektů je Patron, který je zaměřen na zakladatele projektu provozující dlouhodobou kreativní činnost nevhodnou pro jednorázovou kampaň (podcasty, pravidelné pořady atd.) Patron projekty jsou podporovány dlouhodobě s měsíční frekvencí a nemají předem stanovený konec.

3 Definice termínu

 • Uživatel - Jakýkoli návštěvník, který si prohlíží Portál Startovac.cz
 • ZP - Zakladatel Projektu - Uživatel, který na Portálu Startovac.cz založí svůj projekt a nabízí tím pro ostatní uživatele vstup do smluvního vztahu.
 • PP - Přispěvatel Projektu - Uživatel, který přispěl na projekt ZP. Tím vstoupí do smluvního vztahu.
 • Projekt – Prezentace tvůrčí činnosti ZP na Portálu Startovac.cz. Má předem dané parametry úspěšného zakončení a tím je cílová částka a počet dnů prezentace.
 • Úspěšný Projekt - Projekt, který dosáhne cílové částky v definovaném časovém období (limitu).
 • Neúspěšný Projekt - Projekt, který ještě před datem ukončení nedosáhl cílové částky. Všechny vybrané peníze jsou zaslány zpět jednotlivým PP.
 • Skončený Projekt – Projekt, u něhož skončila doba prezentace a již nadále nemůže být podporován ze strany PP.
 • Provozovatel - Správce Portálu Startovac.cz, společnost Army of Darkness, s.r.o.
 • Cílová částka - Celkem vybrané finanční prostředky na projekt ZP, které jsou po skončení projektu zaslány Provozovatelem zakladateli projektu. Před zasláním jsou z nich odečteny poplatky na transakci (liší se dle druhu transakce – viz. příloha číslo 1 tohoto dokumentu) a následné provize Provozovatele ve výši 5-9% (vč. DPH), a to následujícím způsobem:
  • 5% (vč. DPH) provize je odečtena z projektů, jejichž dosažená cílová částka je rovna či vyšší 500 000 Kč nebo 20000 EUR.
  • 7% (vč. DPH) provize je odečtena z projektů, jejichž dosažená cílová částka je rovna či vyšší 50 000 Kč nebo 2000 EUR.
  • 9% (vč. DPH) provize je odečtena z projektů, jejichž dosažená cílová částka je nižší než 50 000 Kč nebo 2000 EUR.
 • Odměna – Protislužba Zakladatele projektu, kterou je povinen v případě úspěchu Projektu poskytnout Přispěvateli. Je specifikována v projektu.
 • Osoba nepovinná k dani – osoba, která nespadá pod definici v §5, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Patron – Dlouhodobý (trvalý) druh Projektu, který na rozdíl od standardního Projektu nemá předem určený konec a na který PP přispívá opakovaně s měsíční frekvencí.

4 Akceptování podmínek

Úspěšnou registrací nebo platbou uživatel akceptuje tyto obchodní podmínky. Provozovatel se zavazuje neposkytnout jeho údaje třetím osobám a tyto údaje mohou být ze strany provozovatele užity výhradně pro vnitřní potřeby Portálu Startovac.cz, resp. pouze pro dosažení účelu jejich poskytnutí.

5 Podmínky používání

 1. Při používání Portálu Startovac.cz je uživatel povinen dodržovat právní předpisy České republiky.
 2. Uživatel není oprávněn používat Portál Startovac.cz za jiným účelem než jaký je uveden v čl. 2 těchto podmínek a je povinen tuto službu používat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem, použití a výsledek služby nejsou přenosné.
 3. Uživatel je zodpovědný za jakoukoli aktivitu na svém účtu a nesmí nechat operovat se svým účtem další osoby. Za případné porušení této povinnosti nenese odpovědnost Provozovatel.
 4. ZP i PP jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a užívat Portál osobně. V případě porušení této povinnosti je provozovatel oprávněn příslušný účet zablokovat.
 5. Uživatel není oprávněn umístit na stránku projektu takový obsah, který poškozuje či je v budoucnu způsobilý poškodit práva třetích osob.
 6. Uživatel není oprávněn službu užívat k jinému účelu, než k jakému je určena.
 7. Zakladatel Projektu prohlašuje, že vůči Provozovateli vystupuje jako osoba nepovinná k dani. Pokud je tomu jinak, ZP má povinnost tuto skutečnost Provozovateli oznámit.

6 Práva a povinnosti

 1. Zveřejněním projektu na webu Startovac.cz je mezi Zakladatelem Projektu a Provozovatelem uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni zveřejnění projektu a jejímž předmětem je především závazek Provozovatele po dohodnutou dobu zveřejnit Projekt na Portálu Startovac.cz a po dosažení Cílové částky poukázat na účet ZP částku, která je tvořena jednotlivými příspěvky a závazek ZP tuto částku přijmout a použít výhradně na úhradu potřeb spojených s projektem. Okamžikem založení Projektu na Portál Startovac.cz Zakladatel projektu prohlašuje, že přistupuje k těmto obchodním podmínkám.
 2. Provozovatel je oprávněn si od celkové vybrané částky ponížené o transakční poplatky (viz Příloha č.1) odečíst svou provizi ve výši 5–9 % dle dosažené cílové částky (viz Příloha č.1). Provozovatel je povinen poukázat zbylou částku na účet ZP, a to nejpozději do 9 pracovních dnů ode dne skončení prezentace Projektu.
 3. Pokud se cílové částky nepodaří během termínu dosáhnout, jsou investované prostředky vráceny jednotlivým přispěvatelům v plné výši s výjimkou SMS plateb. SMS platby možnost vracet nemají, proto příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači.
 4. Předmětem smlouvy je též závazek zakladatele projektu poskytnout Přispěvateli odměnu za příspěvek formou, která bude součástí projektu a která bude spolu s projektem uveřejněna na Portálu Startovac.cz. Za tímto účelem Provozovatel poskytne po úspěšném ukončení projektu ZP seznam všech PP s jejich jmény e-mailovou adresou v rozsahu nutném pro zaslání příslušných odměn.
 5. Přispěvatel okamžikem připsání svého příspěvku na účet Provozovatele uzavírá smlouvu se Zakladatelem Projektu.
 6. Okamžikem připsání příspěvku na účet Přispěvatel prohlašuje, že přistupuje k těmto obchodním podmínkám.
 7. Přispěvatel souhlasí s uvedením veškerých údajů nutných k provedení platby a její případné refundace a dále souhlasí s tím, že jím uvedené údaje budou Provozovatelem ZP poskytnuty v rozsahu nutném pro zaslání příslušné odměny.
 8. ZP zasláním projektu prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily splnění účelu této smlouvy. Provozovatel neručí za splnění závazku ZP k zaslání odměny ze strany Zakladatele projektu jednotlivým Přispěvatelům. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad projektu s právními předpisy a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití Projektu třetími osobami v důsledku jeho zveřejnění.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení nezveřejnit jakýkoliv Projekt, a to bez udání důvodu.
 10. V případě porušení závazku ZP je povinen zaslat Přispěvatelům odměnu dle této smlouvy a vrátit částku, kterou od PP obdržel.
 11. ZP je oprávněn příspěvek odmítnout bez uvedení důvodu a v takovém případě je povinen jej vrátit Přispěvateli ve výši po odečtení provize Provozovatele.
 12. Provozovatel neodpovídá za splnění závazků, které Zakladatel projektu převzal v souvislosti s touto smlouvou.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat jakoukoli odměnu, i bez udání důvodu, a to kdykoli v průběhu prezentace projektu.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit, zrušit nebo pozastavit jakýkoli projekt, a to i bez udání důvodu.
 15. Provozovatel není odpovědný za přesnost či pravdivost uvedených materiálů, ani za dodání odměn.
 16. ZP je oprávněn na stránku projektu vložit odkaz na webové stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto webových stránek.
 17. Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé uživatelům v souvislosti s používáním služby. Není odpovědný za ztrátu, neúspěch či případně nesplnění závazku ZP.
 18. ZP je oprávněn vytvářet k projektu novinky informující o stavu projektu, odměnách atd. PP okamžikem připsání svého příspěvku na Projekt uděluje Zakladateli Projektu souhlas se zasilanim těchto novinek na e-mail, který vyplnil při registraci, nebo při platbě Projektu. Pokud nechce být o podpořeném projektu od autora dále informován, může poslat e-mail na info@startovac.cz. Do předmětu stačí napsat NE NOVINKY.

7 Platby

Příspěvek je možné uhradit platební kartou nebo převodem z účtu. Platný ceník, Příloha 1, je součástí smlouvy.

8 Duševní vlastnictví

 1. Po celou dobu zveřejnění Projektu jsou plně zachována autorská práva Zakladatele projektu, přičemž jeho zveřejněním na Portálu Startovac.cz nevzniká Provozovateli k Projektu žádné právo kromě práva k použití obrazových a zvukových materiálů pro propagaci viz bod 4. tohoto článku.
 2. Provozovatel není odpovědný za porušení práv třetích osob Zakladatelem projektu.
 3. Provozovatel si v případě pochybností vyhrazuje právo si vyžádat důkaz o vlastnictví duševních práv k jednotlivým Projektům a Zakladatel se zavazuje mu poskytnout součinnost.
 4. Zakladatel souhlasí s postoupením práv k veškerým obrazovým i zvukovým materiálům, které použil na stránce Projektu Provozovateli a to za účelem propagace Projektu, nebo propagace portálu startovac.cz, nebo propagace crowdfundingu obecně.

9 Omezení odpovědnosti

 1. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nemá povinnost přijmout opatření ohledně vlastností uživatelů Portálu Startovac.cz , ani ohledně formy či obsahu Projektů a nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl prohlédnutím obsahu utrpět.
 2. Obsah vložený uživateli na stránkách Startovac.cz nereprezentuje názory provozovatele.
 3. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností portálu Startovac.cz. Použití Portálu Startovac.cz je pouze na vlastní nebezpečí.
 4. Uživatel potvrzuje, že provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za škodu vzniklou či způsobenou používáním služby Startovac.cz.
 5. Provozovatel neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Zakladatelů projektu ani Přispěvatelů.

10 Elektronické doručení

Používáním uživatel souhlasí s elektronickým doručováním.

11 Příslušné (rozhodné) právo

Veškeré právní vztahy vzniklé na základě užívání Portálu Startovac.cz se řídí právními předpisy České republiky a k řešení sporů z těchto právních vztahů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Datum vydání: 22.5.2020

Příloha č.1 - Ceník

Tabulka poplatků pro jednotlivé platební metody
Transakční poplatek při platbě kartou na úspěšný projekt2 % z Kč příspěvku / 2,2 % + 0,1 EUR z EUR příspěvku
ThePay – Platba kartou
Transakční poplatek při platbě převodem na úspěšný projekt0 Kč / 0 EUR
Transakční poplatek při SMS platbě přes síť T-Mobile CZ10,89 %
Transakční poplatek při SMS platbě přes síť Vodafone CZ15,25 %
Transakční poplatek při SMS platbě přes síť Telefónica CZ15,73 %
Transakční poplatek při SMS platbě přes síť U:fon19,36 %
Tabulka poplatků při vracení peněz z neúspěšných projektů
Poplatek při vrácení platby kartou0 Kč / 0 EUR
Poplatek při vrácení platby převodem z účtu*0 Kč / 0 EUR

*Při vracení platby převodem z účtu z projektu vedeného v EUR na účet v České republice nebo z účtu projektu vedeného v Kč na účet na Slovensku záleží přesná výše vracené částky na aktuálním kurzu ČSOB.

Provize z úspěšné kampaně (cílova částka byla dosažena na 100 a vice procent)

Provize z projektů, jejichž dosažená cílová částka je rovna či vyšší 500 000 Kč nebo 20 000 EUR5 %
Provize z projektů, jejichž dosažená cílová částka je rovna či vyšší 50 000 Kč nebo 2 000 EUR7 %
Provize z projektů, jejichž dosažená cílová částka je nižší než 50 000 Kč nebo 2 000 EUR9 %

Pokud kampaň skončí neúspěšně, tak se veškeré prostředky vratí jednotlivým startérům/přispěvovatelům, a to v PLNÉ VÝŠI.

Datum vydání: 27.8.2014


ThePay – Platba kartou