Za světem Asie na severozápad Čech - crowfunding kampaň

Za světem Asie na severozápad Čech

Stavíme Centrum pro poznávání Asie v tibetském stylu na Šluknovsku. Help us build the Culture and Information Center for Asia in North Bohemia!

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Podpořte stavbu Centra pro poznávání asijských regionů spolku Thonmi ve Šluknovském výběžku v tibetském stylu.

 

…majestátnost a atmosféra interiéru naladí příchozí k přijetí prosté podstaty odlišností lidských kultur. Všichni potřebujeme nahlédnout do situací běžného života lidí pocházejících ze vzdálených zemí, vyznávajících jiné náboženství, životní filozofii a kteří mají třeba i jinou barvu pleti. To nám pomůže zmenšit naše obavy z odlišného.

            Vy sami můžete být hrdí na to, že jste těmi, kteří pomohou utvářet budoucí rozumné postoje, aby bylo možné žít kdekoliv na světě beze strachu z jakýchkoli forem útoku nebo nepochopení…

1.Fáze

Základy, deska a připojení na sítě

          Pro činnost spolku Thonmi z.s. stavíme hlavní budovu v Evropě ojedinělé, typicky tibetské architektuře s vnitřní tradiční výzdobou. Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Michal Tutter, který stavbu citlivě zasadil do okolní krajiny.

         Centrum s přednáškovým sálem a knihovnou poskytne zázemí pro projekty, semináře a kulturní akce našeho spolku a spolupracujících institucí. Vítány zde budou školní třídy s možností strávit v centru tematicky zaměřené projektové dny i široká veřejnost. Prostory centra po dokončení rádi nabídneme i k pronájmu zájemcům pro pořádání například jógových seminářů, naučných kurzů či meditačních sezení. V době, kdy nebude plánován žádný konkrétní výše zmíněný program, bude probíhat promítání tematických dokumentů a nabídka informací o dění v asijských regionech přístupné i pro náhodné kolemjdoucí.

                     V budoucnu předpokládáme ekonomickou soběstačnost objektu. Teď však potřebujeme Vaši pomoc, morální i finanční. Hledáme partnery, kteří sdílí názor, že kulturní porozumění může přispět i k lepšímu soužití nejen ve společné Evropě. Tím, že přispějete na realizaci tohoto projektu, podpoříte možnost vzniku architektonicky ojedinělé stavby, jejíž kouzlo přiláká kolemjdoucí k prohlídce a zamyšlení.

             Financování stavby jsme pro lepší orientaci a transparentnost rozdělili do tří částí: základy, deska a připojení na sítě; hrubá stavba; vytápění a vnitřní vybavení. Další kolo sbírky bude spuštěno po dokončení předchozí fáze a doplněno fotografiemi stávajícího stavu stavby.

        Na základě vydaného stavebního povolení v současnosti probíhají přípravné práce na základech a přístupové komunikaci financované z osobních zdrojů členů a příznivců Thonmi z.s. Na stavbu budou částečně využity recyklované stavební materiály z okolí, dalšího snížení nákladů se budeme snažit dosáhnout svépomocnými stavebními pracemi členů spolku.

Přijďte se podívat už teď

          V areálu Thonmi z.s. na pomezí obcí Velkého Šenova, Vilémova a Mikulášovic už nyní můžete navštívit tibetskou stúpu inaugurovanou v roce 2018, pozorovat stádo tibetských jaků, vyzkoušet mongolskou jurtu nebo třeba ochutnat chléb z uzbeckého tandoru. Výstavbou areálu se snažíme také přispět k obnově místní infrastruktury, znovu jsme postavili lávku pro pěší přes přilehlou železniční trať, zkultivovali část návazné pěší komunikace a plánujeme například zřízení nové značené turistické cesty s naučnou stezkou.

photo: Jiří Fišer

        Spolek Thonmi, z.s. byl založen 2012 ve snaze reagovat na nedostatečnou evropskou informovanost o kulturách Asie a současném dění v tomto turbulentním regionu a případném dopadu, který může mít Asie i na naši společnost v rámci současné globalizace. Ve spolupráci s evropskými vědeckými centry např. Orientálním ústavem AV ČR, Humboldtovou univerzitou v Berlíně či Karlovou univerzitou v Praze atd. chceme nabízet veřejnosti i již zasvěceným zájemcům objektivní informace. V žádném případě nám nejde o idealizaci a nekritickou podporu některé z asijských kultur tak, jak se to do značné míry děje třeba s pohledem na Tibet a jeho obyvatele ani o zbudování dalšího náboženského centra. Náboženství typické pro různé regiony bereme jako nedílnou součást tamní kultury a každodenního života. Příhraniční region Šluknovska nabízí snadný přístup nejen české, ale také německé, ev. polské a jiné evropské veřejnosti.

            Chceme také umožnit a podpořit výměnu a prezentaci názorů a plánování a uskutečňování společných evropsko-asijských kulturních a vědeckých projektů a akcí.

Mezi naše současné aktivity patří pořádání festivalu asijské hudby a kultury Eastern Tunes, přispívajícího již od roku 2016 k poznávání cizích kultur, vzájemné toleranci a snižování šířící se xenofobie. 

            Dále cykly promítání dokumentárních filmů a přednášek s diskuzí s odborníky na region Asie nebo vandrování po hranici, projekt, který umožňuje nejen přeshraniční poznávání, ale má za cíl i setkávání veřejnosti s uprchlíky z regionu Asie a Blízkého východu a seznamování se se situací v problémových oblastech, která tamní obyvatele nutí opustit vlastní domov. V neposlední řadě nám připomíná, jak důležité je pro nás všechny bourat nejen hranice mezi kulturami, ale i ty skutečné a jak křehká může být svoboda a základní práva nás všech.

Partnery našich akcí jsou nejen Akademie věd ČR, ale i místní instituce a organizace, jako je například město Mikulášovice, Velký Šenov, MAS Český sever nebo Schrödingerův institut Rumburk.

Podpořte nás i Vy! Děkujeme.

 

Help Thonmi z.s. raise funds to build a Tibetan style Culture and Information Center for Asia based in the Šluknov Hook, North Bohemia.

Phase 1

Access road, Foundations, Utilities

          We are creating the main building to host some of our events and to become the heart of our association, Thonmi z.s. The main building of the Culture and Information Center is inspired by the typical Tibetan architecture. Given this fact and its traditional interior decoration this building will be unique in Europe. It will have a spacious presentation room and a library serving as a facility for scheduled projects, seminars and cultural events of our association and cooperating organizations, addressing the general public and schoolchildren with the opportunity to spend Asia and environment-oriented project days here. The premises will be also offered for rent for example for yoga workshops or meditation sessions. Projections of thematic documentaries and information on news and events in Asia will be available for passers-by on daily basis.

          The construction of the Center and establishment of the premises will provide employment opportunities for local people and will contribute to local development of this border region.

             The Center should be financially independent in the future. However, right now we need your help, both moral and financial. We are seeking partners who share our conviction that cultural understanding can contribute to a better coexistence between peoples not only in Europe. By supporting our project, you will help the construction of an architectonically unique building, inviting any passers-by for a visit or a moment of reflection.

              The financing of the Center main building is divided into three parts: 1. Access road, Foundations, Utilities; 2. Structural work; 3. Finishes, Heating system and Interior equipment. Next round of crowdfunding will be launched after the completion of the previous one. Photos of the completed work will be joined.

Currently, in accord with a valid building permit, we are carrying out all the preparation work for foundations and the access road. To minimize the construction costs recycled materials from the neighborhood will be used where appropriate, and a part of the workload will be carried out by Thonmi members themselves.

 

Visit us today

         Today already you can visit the Thonmi outside premises on the crossing of three villages Velký Šenov, Mikulášovice and Vilémov in North Bohemia and admire a Tibetan stupa, inaugurated in 2018, watch a small herd of Tibetan yaks, visit a Mongolian yurt or taste fresh bread from the Uzbek tandoor. By constructing the Center, we try to participate in the rehabilitation of local infrastructure – we succeeded in restoring the pedestrian bridge across the railway line and in partial clearing of the footpath following the bridge. In the future we are planning for example to create a new tourist and educational trail.

Photo: Ivo Šafus  

        The Thonmi association was established in 2012 as a reaction to an insufficient level of information in Europe concerning Asian cultures and the current social and political developments taking place in this fragile region including a possible impact of Asia on our society within the frame of globalization.

      We want to provide the public with objective information. We cooperate closely with experts from European research centers such as Humboldt University in Berlin or Charles University in Prague. We do not want idealization and non-critical support of some of the Asian cultures, as it is the case to a large extent regarding Tibet and its inhabitants. Neither is our aim to build yet another religious center. We consider religions typical for the different regions of our interest as an integral part of the local culture and everyday life. The location in the border region of the Šluknov Hook makes it easy of access for Czech, German, Polish and other European visitors.

        The association and its facilities should also serve as a center of contact mainly with the Central Asian cultural area, focusing for example on Tibet, Uzbekistan, Afghanistan, Mongolia and China. Our goal is not only to promote better awareness of Asian culture and the current social and political developments taking place in this fragile region among the public, but also to facilitate the exchange and presentation of different opinions and to promote planning and accomplishing of common Euro-Asian cultural and scientific projects and events.

Our Events

       Since 2016 the Thonmi association has been organizing the Eastern Tunes festival of Asian music and culture with the aim to bring foreign cultures in the Czech Republic, promote tolerance and counter xenophobia.

Eastern Tunes 2019, photo: Ivo Šafus

photo: Ivo Šafus            

       Furthermore, we invite public to take part in other activities such as screening of documentaries, public presentations, and discussions with experts in Asian studies. Last but not least is our new project Walking Along the Border enabling people to discover the border region and in particular to meet with refugees from Asia and the Middle East and became aware of the reality of the regions where the situation forces local people to leave their homes. This project should remind us of the importance of abolishing the borders not only between cultures but also the real ones and of the fragility of our freedom and our fundamental rights.

       We are happy to count among our partners the Czech Academy of Sciences and local organizations such as the City of Mikulášovice, Velký Šenov, the local action group MAS Český Sever or Schrödinger Institute Rumburk.

Become our partner now! Thank you!

Co si o tomto projektu myslíte?