Vznik Barbarského Společenství - crowfunding kampaň

Vznik Barbarského Společenství

Podpořte vznik barbarského společenství a přidejte se do společnosti, která nezanevřela na lidskost, má ráda přírodu, zábavu a hudbu.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

CZECH:

 

Vítejte u vzniku Barbarského společenství

Ve videu jsme nadnesli pár témat, které nás u dnešní společnosti trápí, těch důvodů je samozřejmě více. V principu jde však o to, že lidé ztrácí lidskost, hodnotu lidských vlastností utlačují hodnoty nominální. Na základě tohoto faktu vzniká tento projekt. Text je poněkud delší, ale je třeba zde vyjádřit vše, abyste měli komplexní představu, co že to vlastně vzniká.

Jak to chceme udělat? Co tady vzniká?

Pořídíme historický stan pro větší počet lidi a s ním budeme obrážet festivaly a jiné akce. Budeme akci po akci, krok po kroku rozrůstat tuto subkulturu až budeme dělat akce vlastní. Všechny akce a celé společenství bude v duchu barbarů a tudíž larpů. středověku, fantasy, metalu, punku, pagan-muziky (zkrátka všeho, co si člověk pod tímto společenstvím představí). Heslo "Společenství, které nemá hranic" je nejvíce vypovídající. Finanční podporou nám pomůžete vybudovat zázemí pro celé fungování.

V Případě dotazů, které nechcete psát veřejně nebo vás zajímají pouz nějaké detaily, můžete kontaktovat přímo mě, autora myšlenky a pohonnou jednotku.

https://www.facebook.com/karel.flossler

Cíle společenství:

 • Člověka tvoří jeho vlastnosti, ne vybavení
  • Dnes lidi mnohdy věří, že když si koupí novější iPhone, budou oblíbenější. Ti co na něj nemají se mnohdy cítí hůř a přitom vůbec není důvod. Tlak na vydělávání co nejvíce peněz, aby to pak dotyčný mohl ukazovat je choroba, ne ctnost.
 • Ukázat lidem, že má smysl chovat se dobře
  • Lidé mnohdy činí špatné věci vědomě. Omluva v jejich hlavě je většinou stejná - "Ostatní se tak taky chovají, takže je to normální" ... Možná je to běžné, ale normální rozhodně ne. Chceme vybudovat společenství, kde je normální chovat se k druhým dobře a poškozování ostatních je odsuzováno.
 • Užívat si života a akcí
  • Za peníze z této sbírky pořídíme zázemí pro Barbarské společenství. Na festivalech a různých událostech pak budeme rozkládat barbarské ležení, kde bude vítán každý, kdo má v sobě kousek barbara. Pak už se vám nestane, že chcete na festival, ale nemáte s kým jet. A ta zábava, když tam bude 100 barbarů? Mám husí kůži jen z toho, jak o tom píšu.
 • Společenství pro lidi, kteří neholdují masivním trendům
  • Bohužel je velmi časté, že člověk, metloš, fantazák či punkáč, dlouhou dobu žije s nějakými názory a postoji, ale nemá kolem sebe lidi, se kterými by je sdílel. A tak si ostříhá vlasy, koupí tenisky a zařadí se do lajny. A to je škoda. Člověk má být takový, jaký být chce. Zejména pro ně vzniká tato společnost.
 • Vděčnost a respekt k přírodě.
  • Příroda je naším prapůvodním domovem, avšak spousta lidí ji bere pouze jako zdroj materiálu pro lidstvo. Je třeba si jí vážit a respektovat. Třídění odpadů a neznečišťování je pro nás samozřejmostí a budeme rádi, když se to stane samozřejmostí pro co nejširší okruh lidí.
 • Návrat ke kořenům
  • Není žádným tajemstvím, že jsme pohansky smýšlející společnost. Vítání jsou však všichni upřímně smýšlející lidé (kromě fanatiků, kteří chtějí houževnatě šířit svá dogmata).
 • Propojení různých skupin
  • Barbarská subkultura už defakto existuje. Jen je rozdrobena na dřevárníky, železa, larpaře, metloše, fantazáky, punkáče, pohanské spolky atd. Toto společenství je útočištěm pro všechny zástupce těchto skupin. Každý má rád něco a proto děláme směrově nezaměřenou skupinu. Rádi se potkáváme s kýmkoliv, kdo má rád zábavu a lidi.
 • Podpořit organizátory, vytvořit subkulturu
  • Aby se lidé potkávali a společenství bylo živé není jen o tom, kolik v něm bude lidí. Je třeba podpořit organizátory akcí svojí účastí. Pokud záštita společenstvím bude zárukou vyšší účasti, organizátoři pak budou mít menší strach o to, jestli se akce povede a on neprodělá kalhoty. A my pak na oplátku budeme mít spoustu rozličných akcí, kde se můžeme potkávat.
 • Místa setkávání v různých městech
  • Chceme podpořit hospody, kde se točí pivo, korma a medovina v rozumných cenách a dobré atmosféře. Časem vznikne mapa těchto podniků a při návštěvě neznámého města budete vědět, kde je nejvyšší koncentrace barbarů a předpoklad nefalšované zábavy
 • Podpora řemeslníků a starých řemesel
  • Vážíme si rukodělných výrobků a řemeslníků, kteří se věnují starým řemeslům. Růstem společenství by mohla vzrůst poptávka po jejich výrobcích a tak se svým činnostem budou moci věnovat na plno.

Na co prostředky použijeme?

 • Historický stan + zázemí
  • Za vyrobené prostředky pořídíme historický stan, který bude zázemím pro barbarská ležení. Stan bude dimenzovaný na větší počet lidí a pokud se vybere vyšší obnos, pořídíme stany dva.
 • Měkčené zbraně, luky
  • Na našich událostech budou čas od času turnaje. Ne každý vlastní vlastní zbraně a proto se hodí pár erárních
 • Amulety na rituál
  • Nechceme společenství na základě internetové registrace. Osobní kontakt je nezbytnou součástí celého vstupu do společenství. Každý barbar na takovém rituálu dostane právě tento amulet, vykovaný naším kovářem, čímž se oficiálně stane součástí této skupiny.
  • Barbara pochopitelně netvoří nějaký amulet. Chceme podpořit subkulturu jako takovou bez ohledu na to, jestli je člověk součástí tohoto společenství. Amulet je pro to, abyste mohli poznat barbara, když s vámi jede vlakem, sedí v hospodě nebo třeba jen jde okolo. 

Co společenství rozhodně není?

 • Nejsme a nikdy nebudeme politickou skupinou ani radikální organizací. Politické názory a výstupy kteréhokoliv člena jsou jen a pouze názory onoho jedince.

Podporou finančního rázu nebo šířením zvěstí o našem společenství nám pomůžete víc, než by se mohlo zdát. A proto vám za to z celého srdce děkujeme.

Hodně štěstí

 FB událost:

https://www.facebook.com/events/528438037552886/

 

barbari.png

 

ENGLISH:

Welcome to the creation of the Barbarian commonwealth

You have seen in our video some topics, that bother us by the today's society. There are more topics of course. In principle it is about the fact, that people are loosing their humanity, the value of the human attributes are oppresed by the nominal value ... Based on this fact we decided to create this project. The text is a little bit longer but it is essential for having the complex overview, what exactly is this project about.

Our goals:

 • A humman being is made by his attributes, not his equipment
  • People very often thnik, when they'll get a new version of iPhone, they'll get more popular. The ones who can't buy it are then depressed and have worse feeling about themselves but there is not a reason for it. The pressure on earning as much money as possible to show the others how much money I have is a disease, not a virtue.
 • To show that it is good to have a good behavior
  • People very often do bad things. The excuse in their head is mainly the same. The others behave like this as well, so it is normal"... It could be usual, but normal? Not at all. We want to build a society where is normal to be good to others and bad behavior is condemned.
 • To enjoy a live and events
  • For the money from this crowdfunding project we'll build a background for the Barbarian Commonwealth. We'll be having barbarian encampments on a music festivals and other events. Everyone, who has some barbarian spirit in their heart, is welcome. It won't happend in the future that you want to participate at some nice festival but none of your friends wants to go with you. And the fun, when there are 100 barbarians in a historical tent? I am excited just when I'm writing about it.
 • Commonwealth for people, who don't chase massive trends
  • It is unfortunately quite usual, that somebody lives a long time with his own opinions and stands, but he doesn't have people sharing the same stands and opinions around them. So, by the time he leaves them and joins the line. And that is a pity. Especially for these people is this society built
 • Gratitude and respect to nature
  • Nature is our original home. Many people think about the planet only in a way, that it is only a source or resources for a mankind. It is important to respect and appreciate the nature. Waste sorting and a fight against the pollution of the earth is a matter of course for us. We want to spread this opinion to as many people as possible.
 • A return to the roots
  • It is not any secret, that we are a pagan thinking society, but everyone is welcome with no differences, nor cultural, nor religious beleifs. Except some fanatics trying to aggressively spread some dogma.
 • The union of a different groups
  • The barbarian subculture in fact already exists. It is only divided into Larp fans, historical swordsmen, metalists, punkers, pagan circles etc. This commonwealth is a sanctuary for members of all these different groups. Everyone likes something and that's why there is no specific direction or focus. We like having a beer with anyone, who likes having fun and who likes people.
 • To support organizers, to buid up a subculture
  • It is not only about the number of the members, if the commonwealth will be alive... We want to support the organizers of events by our participation. If our participation will mean, that the organizer will be more confident about to arrange the event or not, we'll also support the commonwealth itself... There will be more event's and opportunities for us to meet.
 • Meet points in a many different cities
  • We want to support also pubs and places, where we can get a tasty beer, korma and meed for a reasonable price in a friendly atmosphere. We'll make a map of these places. If you'll visit some city, which you don't know, you'll know the place where is the biggest concentration of barbarians in the city and also a promise of true fun.
 • Podpora řemeslníků a starých řemesel Support of craftsmen and an old craft art.
  • We admire and appreciate our craftsmen. By the growth of the commonwealth we want to increase the demand for their goods.

What will be the money used for?

 • Historical (barbarian) tent + background
  • We'll order a historical tent, which will be a background for the barbarian encampments. The tent will have a higher capacity and if we'll collect a bigger amount of money, we'll order two of them.
 • Fantasy weapons, bows for tournaments.
  • There will be some tournaments on our events. Not everyone owns his own weapon and that's why we will order some fantasy weapons so anyone could participate these tournaments.
 • Amulets for a ritual.
  • We don't want to have an internet registration based community. The personal contact is a necessary part of the joining to the Barbarian commonwealth. Each barbarian will get this amulet on the ritual. The amulet will be made by our blacksmith. By obtaining this amulet and participating the ritual will become the barbarian a member of the commonwealth.
  • Barbarian is not made by some amulet of course. We want to support the subculture without a difference if the individual is a part of this commonwealth or not. Amulet is a sign that you are a member of Barbarians. You can then recognize a barbarian when you will be traveling by a train, in a pub or just on a street.

What is the commontwealth absolutely not about?

 • We are not and will never be a group with a specific political stands and will never become a radical organization. Political opinions and actions of some of our member are only his own opinions and actions.

You are helping us a lot by donating and sharing. We thank you a lot.

Have a great live.

FB event:

https://www.facebook.com/events/528438037552886/

 

barbecue.png

druhy triko.png

triko.png

Co si o tomto projektu myslíte?