Ta kniha! - crowfunding kampaň

Ta kniha!

Celá desetiletí považovaná za ztracenou. Zakázaná nacisty, sešrotovaná komunisty. Jeden výtisk však přežil...

Knihy
Ta kniha!

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Unikátní svědectví o českém intelektuálním prostředí v posledních letech Rakouska-Uherska i počátcích první republiky. Za Protektorátu vydání této knihy nepovolili nacisté, v roce 1948 byl celý již vytištěný náklad odvezen od nakladatele přímo k likvidaci. Byla považována za ztracenou, ale z hlubin soukromého archívu se po mnoha letech vynořil jeden její exemplář, spolu s množstvím dalších unikátních dobových dokumentů. Nyní bude vydána v nové typografické úpravě a bibliofilském nákladu jednou provždy 333 výtisků. A Vy máte nyní ojedinělou příležitost získat jeden z nich.

O jaké knize je řeč?

Rudolf Ina Malý: „S F. X. Šaldou tehdy i nyní: Dopisy – Dílo – Evokace“

Kniha „S F. X. Šaldou tehdy i nyní“ představuje jedinečný pramen poznání života Františka Xavera Šaldy a nabízí originální vhled do soukromí a myšlenkového světa tohoto velikána umělecké kritiky a okruhu jeho přátel a žáků.

Autor knihy, filosof a esejista Rudolf Ina Malý, patřil k nejbližším Šaldovým spolupracovníkům, který editoval několik ročníků revue Kritika - na jejímž zaměření se Šalda výrazně podílel -, a redigoval sborník sestavený k Šaldovým padesátinám. Malý se přitom po celý život pokládal za Šaldova žáka a dlouhodobě plánoval vydat publikaci věnovanou jeho životu a dílu.

Vydání knihy však opakovaně bránily politické okolnosti. R. I. Malý totiž ve třicátých letech působil jako vysoký úředník ministerstva zahraničí a nijak se netajil svým katolickým a silně protiněmeckým zaměřením, v důsledku čehož se jeho dílo stalo nepohodlným jak pro nacistickou okupační správu, tak i pro pozdější komunistický režim. Plány na vydání uvedené knihy se proto za války setkaly s jednoznačným odmítnutím okupačních úřadů a po komunistickém převratu v únoru 1948 byl zlikvidován celý její náklad.

Podle dobového posudku komunistického ministerstva informací totiž "z celé knihy přímo křičí politická negramotnost části inteligence první republiky, její domnělá nadřazenost a nezainteresovanost v boji o novou společnost" a kniha sama "staví Šaldu proti dnešní kulturní a společenské skutečnosti".

Kniha tak byla přes sedmdesát let pokládána za ztracenou. Na sklonku roku 2019 se však podařilo objevit jeden kompletní a velmi zachovalý exemplář a šetrně jej převést pomocí pronajatého certifikovaného knižního scanneru do elektronické podoby.

 

Obsah knihy:

Publikace sestává ze čtyř volně provázaných částí. První představují Malého vzpomínkové eseje popisující Šaldovu osobnost a jeho literární a pedagogickou činnost. Druhou částí je cenná edice doposud neznámých Šaldových dopisů R. I. Malému z let 1914-1924, které detailně dokumentují jeho osobní i literární život. Třetí část je věnována Šaldově a Malého spolupráci na literárním poli a jejich intelektuálním sporům s některými představiteli prvorepublikové literární scény. Poslední část je pak detailní studií věnovanou vývoji Šaldovy osobní filosofie.

Součástí knihy je i řada dosud nepublikovaných fotografií, kreseb a dalších grafických souborů.

Nově vydaná publikace bude navíc obsahovat studii historika PhDr. Mgr. Tomáše Bandžucha, Ph.D. přibližující život a dílo Rudolfa Iny Malého a jeho vztah k Šaldovi a několik dalších kratších tematických textů, dobových fotografií či kopií dokumentů pocházejících z archívu R. I. Malého.

Původní náklad byl 3 500 výtisků, my budeme skromnější - knihu vydáme v bibliofilském nákladu 333 číslovaných kusů jen pro opravdové zájemce.

Vydání knihy podpořilo svým grantem město Čáslav a přispělo rovněž několik soukromých mecenášů, kteří si přáli zůstat nepoznáni. Největší poděkování z nich náleží paní K.

Kniha vydáme ve spolupráci s tiskárnou INDIGOPRINT, s.r.o.

Co si o tomto projektu myslíte?