obr_02.jpg

Rok s bábätkom v materskej škole Knihy

Publikácia ponúka námety na aktivity pre učiteľov, ktoré možno realizovať s deťmi v materskej škole prostredníctvom zážitkového učenia.

OBR 0.jpg

Vybráno2 203 €(105 %)

105 %
2 100 €požadováno
79startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

Rukopis publikácie Rok s bábätkom v materskej škole je na svete. Myšlienka  vniesť do našej materskej školy atmosféru narodenia a starostlivosti o bábätko prostredníctvom zážitkového učenia sa stala realitou. Zámerom nášho projektu je podčiarknuť hodnotu rodiny, hodnotu manželstva a rodičovstva, a naznačiť, ako možno tieto hodnoty rozvíjať už u detí predškolského veku. V súčasnosti sa javí spomínaná téma ako nepopulárna, nemoderná, avšak práve touto publikáciou chceme dokázať jej opodstatnenosť. Nepodarí sa nám to však bez patričnej finančnej podpory, aby sme dokázali pokryť náklady na plnofarebnú tlač publikácie a jej distribúciu.

 

O čom je publikácia?

Zvedavosť patrí medzi prirodzené vlastnosti detí. Majú množstvo otázok týkajúcich sa sveta, ktorý ich obklopuje. Zaujíma ich dianie v prírode a v spoločnosti, často nás svojimi otázkami prekvapia, ba aj zaskočia. Výnimkou nie je ani téma zrodu nového života. Deti majú množstvo skúseností z bežného života, najmä z rodiny s tým, že sa rodia malé bábätká. Často si vytvárajú vlastné teórie o tom, ako prídu na svet, prípadne kladú zvedavé otázky rodičom, starým rodičom alebo známym. Dnešné deti sa však spravidla neuspokoja s teóriou, že bábätko prinesie bocian. Z okolitého sveta, z médií, pozorovaní a útržkov rozhovorov si skladajú svoje vlastné poznanie o tom ako prišli na tento svet. Rodičia si často ani neuvedomujú, čo všetko deti prijímajú cez televízne obrazovky či iné médiá. Ako teda nájsť primeranú formu, aby dieťa dostalo správne vysvetlenie, ale aby pri tom bola zachovaná vhodná a pre ne prijateľná podoba? Ako využiť tému zrodu nového života na formovanie hodnôt manželstva a rodičovstva už u detí predškolského veku? Za veľmi vhodný a overený spôsob považujeme zážitkové učenie. To, čo deti prežijú sa začleňuje do ich kognitívnych štruktúr, a tak sa rozvíjajú ich predstavy o fungovaní sveta a javoch v ňom. Zážitkové učenie možno realizovať v materskej škole aj pri téme narodenie a starostlivosť o bábätko.

Nie je ojedinelé, že dieťa položí učiteľovi otázku „Ako som prišiel na svet?“. Vníma, že tehotné ženy majú nepomerne veľké brucho, a v súčasnej dobe už pre väčšinu detí nie je tajomstvom, že v bruchu ženy sa rodí nový život. Ako reagovať na položenie otázky detí o danej téme? Ako im vysvetliť, prečo má mamička veľké brucho a odkiaľ sa vzalo na svete voňavé bábätko v perinke? V podstate by sa dalo povedať, že ide o takmer bežnú situáciu. Vedia ju však učitelia materskej školy vyriešiť tak, aby deti boli odpoveďou uspokojené, a zároveň aby odpoveď bola v súlade s realitou, nenarúšajúc emocionálny vývin dieťaťa?

Je potrebné si uvedomiť, že takéto otázky zvyčajne položia deti učiteľom nečakane, a pritom hneď očakávajú od nich odpoveď. Vychádzajúc z týchto skutočností sa domnievame, že by nebolo správne neodpovedať deťom na položené otázky, alebo odpovedať nedostatočne, prípadne neadekvátne detskému vnímaniu a detskej schopnosti porozumieť.  Preto, aj keď táto téma priamo nerezonuje v kurikule predprimárneho vzdelávania v materských školách, rozhodli sme sa pozrieť na ňu úplne zblízka a hľadať možnosti, ako deťom odpovedať aj skôr, ako by dané otázky položili. O tom by mala byť naša publikácia.

Máme overené, že prítomnosťou bábätka v materskej škole sa deti zžijú s bábätkom, uplatňujú v rolových hrách rôzne prístupy v starostlivosti o svoje bábiky, či už pri ich kúpaní, prebaľovaní, prezliekaní. Jednoducho sa s láskou o nich starajú.

Cieľom predkladanej publikácie je naznačiť možnosti rozvíjania predstáv detí o tom, ako sa narodí bábätko a ako sa o neho rodičia starajú. Ponúkame námety na aktivity pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, ktoré možno realizovať s deťmi v materskej škole prostredníctvom zážitkového učenia. Publikácia je určená aj študentom pripravujúcim sa na profesiu učiteľov materských škôl, prípadne rodičom, ktorým môže poskytnúť podnety pri odpovediach na detské zvedavé otázky o zrode života, manželstve a rodičovstve.

 

obrázok 2.jpg

Aký je obsah publikácie?

ÚVOD

TÉMA NARODENIE A STAROSTLIVOSŤ O BÁBÄTKO V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

1.1     Téma narodenie a starostlivosť o bábätko v kurikule predprimárneho vzdelávania

1.2     Téma narodenie a starostlivosť o bábätko v detskej literatúre

1.3     Názory učiteliek predprimárneho vzdelávania na oboznamovanie detí  s témou počatie a narodenie bábätka

1.4     Téma narodenie bábätka v detskom ponímaní

PREKONCEPTY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU NA TÉMU NARODENIE BÁBÄTKA A STAROSTLIVOSŤ O BÁBÄTKO

2.1     Zisťovanie detských prekonceptov na tému narodenie a starostlivosť o bábätko

2.2     Analýza a interpretácia detských prekonceptov na tému narodenie a starostlivosť o bábätko

NÁVRH PROJEKTU PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA TÉMU NARODENIE A STAROSTLIVOSŤ O BÁBÄTKO

3.1     Návšteva s veľkým bruchom

3.2     Bábätko sa narodilo

3.3     Bábätko na návšteve v materskej škole

3.4     Staráme sa o bábätko (prebaľovanie, obliekanie, uspávanie)

3.5     Staráme sa o bábätko (kúpanie, kŕmenie)

3.6     Staráme sa o bábätko (meranie)

3.7     Staráme sa o bábätko (nosenie v šatke)

3.8     Ako sa cíti malé bábätko

3.9     Čo už bábätko dokáže? (lozenie)

3.10   Čo už bábätko dokáže? (sedenie)

3.11   Čo už bábätko dokáže? (státie)

3.12   Čo už bábätko dokáže? (chodenie)

3.13   Oslava Ivonkiných prvých narodenín v materskej škole

3.14   Záver projektu

ZÁVER

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

 

OBR 06.jpg

obr_03.jpg

Čo hovoria na publikáciu recenzenti?

"Predkladaná publikácia autoriek I. Rochovskej a D. Krupovej, ktorá má teoreticko-aplikačný charakter, upriamuje pozornosť zaujímavej a pre život potrebnej téme o zrode života, o vzťahu členov rodiny, o láske k deťom a zodpovednosti dospelých za zabezpečenie pokojného a šťastného života dieťaťa, navrhuje obdivuhodné aktivity, ktoré sú v praxi vítané. Tému, ktorú autorky spracovali, možno považovať za nadčasovú a pre prax priam žiaducu. Publikácia je aktuálna pre teóriu a predovšetkým pre prax výchovy a vzdelávania v materských školách, kde prichádzajú deti z rôznych rodín a učitelia hľadajú odpovede „na detské zvedavé otázky o zrode života, manželstve a rodičovstve.“

"Hodnotné a jedinečné zážitky detí s mamičkou, ktorá čaká dieťatko a stretnutie sa detí s malou Ivonkou sú najlepšou skúsenosťou, ktorú mali možnosť získať deti v materskej škole vďaka autorkám publikácie. Autorky spracovali množstvo praktických aktivít pre deti, ktoré sú prehľadne štruktúrované (názov, cieľ, metóda, učebné zdroje, pomôcky, materiál, opis aktivity, reflexia aktivity). Veľmi cenné sú metodické poznámky, ktoré vyplývajú z praktického overovania každej aktivity v praxi, mnohé nám milo a citlivo odkrývajú pohľad detí na život. Aktivity sú doplnené jedinečnou fotodokumentáciou."

PaedDr. Božena Švábová, PhD.

 

Ktoré publikácie už vyšli z tejto oblasti a v čom sa publikácie od nich odlišuje?

Na našom knižnom trhu sa nachádza niekoľko publikácií, ktoré približujú deťom tému narodenie a starostlivosť o bábätko (napr. séria publikácií autoriek R. Masaracchiovej a U. Taschnerovej s názvom Už to vím!, leporelo Budem mať malého súrodenca (2012), Aha, máme bračeka! (2011), Kľúče od tabu. Sprievodca tajomstvami života pre malé i veľké deti (2011), Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí? (2008).

Spoločným menovateľom týchto publikácií je, že sa snažia formou vhodnou pre deti vysvetliť im problematiku zrodu nového života.

Vychádzajúc z nášho stručného prieskumu dostupných publikácií o počatí a narodení bábätka a jeho vývine si dovoľujeme konštatovať, že na našom trhu nemožno nájsť publikáciu, ktorá by didakticky spracúvala uvedenú problematiku pre prax predprimárneho vzdelávania v kontexte zážitkového učenia. Práve preto sa domnievame, že naša publikácia Rok s bábätkom v materskej škole môže byť vhodným doplnkom do mozaiky vyššie menovaných publikácií a môže ponúknuť učiteľom, študentom predškolskej pedagogiky, ale aj rodičom ďalšie možnosti, ako citlivo uchopiť danú tému.

Ukážka z publikácie

NÁVRH PROJEKTU PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA TÉMU NARODENIE A STAROSTLIVOSŤ O BÁBÄTKO   

 V navrhovanom projekte pre deti predškolského veku sme sa venovali téme narodenia a starostlivosti o bábätko. Z danej témy logicky vyplývajú nasledovné podtémy: počatie, prenatálny vývin a narodenie bábätka, vývin bábätka v prvom roku života a starostlivosť o neho. Hlavným cieľom celého projektu bolo aktivizovať a rozvíjať prekoncepty detí z uvedených podtém s akcentom na výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

Pred realizovaním projektu v jeho prípravnej fáze, ako aj v priebehu realizácie projektu, sme zisťovali prekoncepty detí o narodení bábätka, jeho vývine v prvom roku života a starostlivosti o neho. Utvárali sme si obraz o vedomostiach a skúsenostiach detí na uvedenú tému. Na základe zistení prezentovaných v predchádzajúcej kapitole sme plánovali aktivity zamerané na pochopenie témy s úmyslom rozvíjania emocionálnej stránky detí. Priebežne sme sa pokúšali zistiť, aké predstavy si deti utvorili na základe diskusií a realizovaných aktivít, preto sme im zadali aj úlohy na kreslenie, a následne mohli svoju kresbu slovne interpretovať.

Pri návrhu aktivít sme uplatňovali metódy zážitkového učenia. V nasledujúcich podkapitolách uvádzame aktivity na rozvíjanie detských prekonceptov o narodení a starostlivosti o bábätko. Všetky aktivity majú rovnakú štruktúru:

–        ciele aktivity,

–        zoznam potrebných materiálnych didaktických prostriedkov,

–        priebeh aktivity a reflexia z jej overovania (doplnená fotodokumentáciou),

–        námety na diskusiu (u vybraných aktivít),

–        ďalšie aktivity súvisiace s danou témou (u vybraných aktivít).

 

3.1   Návšteva s veľkým bruchom

Ciele aktivity: Vlastnými slovami povedať svoj názor na to, ako príde bábätko na svet. Porozprávať, ako vyzerá bábätko v matkinom bruchu. Nakresliť svoju predstavu bábätka v matkinom bruchu.

Materiálne didaktické prostriedky: výkresy A5 pre každé dieťa, pastelky.

Priebeh aktivity

Deti si posadali na stoličky do polkruhu, oproti nim bola nachystaná prázdna stolička. Učiteľka sa pýtala detí, čo si myslia, pre koho je stolička pripravená. Hneď reagovali, že je pre návštevu. Do triedy vošla tehotná mamička Ivanka (v deviatom mesiaci tehotenstva). Po privítaní sa posadila na pripravenú stoličku, deti sa na ňu skúmavo pozerali. Nasledovala otázka, čo je na Ivanke zvláštne. Učiteľka ju vyzvala, aby sa prešla po triede. Smelé deti automaticky reagovali, že má veľké brucho.

 V dialógu učiteľka načrtla otázku, prečo má Ivanka také veľké brucho. V nasledujúcich textoch uvádzame doslovné ukážky diskusie učiteľky s deťmi.

U (učiteľka): Kto by vedel povedať, prečo Ivanke narástlo také veľké brucho?

D (dieťa): Lebo má dieťatko.

D: Lebo čaká dieťatko.

U: Myslíte si, že Ivanka prišla do materskej školy aj so svojím dieťatkom?

D: Áno.

U: Ste si istí, že má v bruchu dieťatko?

D: Áno.

U: A mohla by byť aj iná príčina, prečo má také brucho?

D: Lebo čaká dieťatko.

U: Mohla by mať také brucho, aj keby zjedla veľa jedla alebo sladkostí?

D: Áno.

U: Ako teda zistíme, od čoho má Ivanka také veľké brucho?

D: Lebo keď máš také veľké brucho, tak to znamená, že ho čakáš.

U: Čo myslíte, kedy narástlo Ivanke také veľké brucho?

D: Ticho.

U: Ako dlho trvá, kým také brucho narastie?

D: Ticho.

U: Deti, vy ste teraz začali chodiť do materskej školy v septembri a budete chodiť až kým nebude leto. Musí prejsť jeseň, zima, jar. A podobne to trvá aj bábätku, ktoré býva v bruchu zvyčajne deväť mesiacov. Ako sa presvedčíme, že Ivanke nenarástlo brucho od jedla, ale má v ňom bábätko?

D: Popočúvala by ho.

U: Súhlasíte s tým, čo povedal Maťko?

DD: Áno.

U: Vedeli by ste sa aj nejako ináč presvedčiť, či je bábätko v bruchu?

DD: Nie.

D: To musíme popočúvať ako dýcha, ako mu bije srdiečko a tak.

Deti sa zhodli na tom, že bábätko môžu popočúvať, prípadne dotknúť sa brucha, či ho nezacítia. Deti podľa záujmu mohli postupne prichádzať k Ivanke, skúšať či nezačujú zvuky alebo nezacítia pohyby bábätka.

Po desiatej si deti s Ivankou posadali do kruhu na vankúše a učiteľka nasmerovala diskusiu s deťmi o tom, ako vyzerá bábätko v bruchu.

U: A čo myslíte, deti, ako to bábätko v bruchu vyzerá?

D: Najprv je vajíčko, potom sa robí na veľa vajíčok, potom rastie a potom narastie až také veľké.

U: Áno, keď je také malinké ako vajíčko, vtedy ešte mamička nemá také veľké brucho. A postupne, ako bábätko rastie, tak mu narastie... Čo všetko musí bábätku narásť, aby mohlo prísť na svet?

D: Nôžky.

D: Ručičky.

D: Hlavička.

U: Ešte čo musí mať?

D: Očká.

D: Ušká.

D: Vlásky.

U: Výborne, ešte čo?

D: Noštek.

D: Náušničky.

U: Deti, Julianka povedala, že musí mať narastené aj náušničky. Súhlasíte s ňou?

DD: Nie.

DD: Áno.

U: Môže mať bábätko náušničky? Narodíme sa s náušničkami?

DD: Nie.

U: A ako sa nám dostanú náušničky na ušká?

D: Založíme mu.

U: Áno, až keď sa narodí, môžeme mu založiť náušničky. Dobre, už sme vymenovali nôžky, rúčky, tváričku. Čo ešte musí bábätko mať?

D: Telo.

D: Zúbky.

D: Obočie.

D. Vlasy.

D: Krk.

D: Mihalnice.

D: Pupok.

D: A ešte musí mať copík.

U: Ako si spravíme copík?

D: Zapletie sa.

U: A čo myslíš, kto by mohol zapliesť bábätku v bruchu copík?

D: Ticho.

U: Môže mať v bruchu copík?

D: Nemôže.

U: A ešte niekto z vás povedal, že bábätko sa narodí so zúbkami. Všetci si to myslíte?

DD: Áno.

D: Nemá zúbky.

U: Samuelko povedal, že bábätko zúbky nemá. On to vie, lebo sa mu narodil braček. Bábätká sa narodia bez zúbkov.

Učiteľka deťom prezradila, že Ivanka nie je medzi nimi poslednýkrát. Keď sa bábätko narodí, príde s ním opäť do materskej školy, aby sa mohli presvedčiť, či bude mať na tele všetko, čo vymenovali.

Následne mohli nakresliť bábätko v bruchu. Posadali si k stolíkom a na výkresy formátu A5 kreslili pastelkami svoje predstavy. Išlo o kresby detských prekonceptov, ktoré boli analyzované v podkapitole 2.2. Deti, ktoré chceli, mohli porozprávať ostatným o svojej kresbe. V závere nasledovali hry detí s mamičkou Ivankou.

V reflexii na dopoludňajšiu aktivitu sa deti vyjadrovali, čo sa im najviac páčilo, keď bola Ivanka v materskej škole. Niektoré odpovedali, že sa im páčilo jej veľké brucho, iní, že ju mohli počúvať, prípadne že počuli bábätko kopať. Vyjadrovali aj radosť, že príde opäť aj s bábätkom do materskej školy.

Na ďalší deň v komunikatívnom kruhu deti spontánne diskutovali o narodení bábätka. Jedno dieťa tvrdilo, že lekár rozreže mamičke brucho a vyberie ho von z brucha. Ďalšie dieťa oponovalo: „Pri ritke je dierka, ktorou vyjde dieťatko von“. Iné dieťa prezentovalo názor, že keď vyrastie, tak sa samo vytlačí.

Učiteľka deťom vysvetlila, že mamička má naozaj takú dierku, ktorou dieťatko, keď narastie v bruchu, a keď je dosť silné, sa dokáže vytlačiť samé. Ale niektoré bábätká nemajú takú silu, aby sa mohli vytlačiť, a preto musí lekár mamičke brucho rozrezať.

Taktiež im vysvetlila, že lekár musí mamičke najprv dať injekciu, aby ju to nebolelo. Aby im priblížila, aká je to bolesť, jemne a opatrne priložila dieťaťu, ktoré chcelo, k prstu špendlík ostrým koncom. Následne deti spontánne vyjadrovali svoje zážitky, keď im pichali injekciu.

Počas nasledujúcich týždňov, až do pôrodu, deti žili očakávaním narodenia bábätka, denne sa o tom rozprávali. Učiteľka tiež s nimi realizovala niektoré z aktivít, ktoré uvádzame ako ďalšie námety pre učiteľov.

Námety na diskusiu a informácie pre učiteľa

Ako vznikne bábätko?

Kedysi sa vravievalo malým deťom, že bábätká nosí bocian. Dnes deti spravidla vedia, že sú to len vymyslené rozprávky a že na to, aby vzniklo bábätko, sú potrební dvaja ľudia – otecko a mamička, ktorí sa majú veľmi radi. Keď si želajú bábätko a sú zdraví, z ich veľkej lásky mamičke v bruchu začne rásť bábätko. Najprv je veľmi maličké ako malý máčik, potom postupne rastie – je ako oriešok, potom stále väčšie a väčšie. Dieťatko v bruchu rastie počas deviatich mesiacov – to je skoro ako jeden náš školský rok, ktorý strávime v materskej škole od septembra do júna.

Čo bábätko v bruchu je a pije?

Bábätko v bruchu získava výživu tak, že všetko, čo mamička zjedla a vypila, putuje krvou do placenty. (Placenta narastie mamičke v bruchu spolu s bábätkom.) Odtiaľ prechádza táto výživa do krvi bábätka cez pupočnú šnúru.

Dokáže sa bábätko v bruchu pohybovať?

Bábätko v bruchu je stále v pohybe. Až v piatom mesiaci tehotenstva môže mamička zacítiť pohyby bábätka, ktoré pláva v plodovej vode. (Plodovú vodu má mamička v bruchu, aby ochraňovala bábätko.) Keď si priložíme rúčku na mamičkine brucho, môžeme niekedy tieto pohyby zacítiť. V deviatom mesiaci je už bábätko narastené na takú veľkosť, že nemá v bruchu dosť miesta. Väčšinou sú bábätká vtedy otočené dole hlavou, smerom k „východu“, aby sa už mohli narodiť. Mamička to spozná tak, že jej tvrdne brucho a začína ju bolieť, pretože keď sa bábätko rodí, mamičku to bolí. Prežíva však veľkú radosť a šťastie, preto túto bolesť vydrží.

Môže bábätko v bruchu vidieť a počuť?

Bábätko nemá taký zrak, ako máme my, rozlišuje len svetlo a tmu. Dokáže však počuť zvuky, napríklad tlkot mamičkinho srdca, dokonca neskôr počuje zvuky zvonku a hlasy ľudí, ktorí sú v blízkosti mamičky.

Námety na ďalšie aktivity

-        Kto tvorí tvoju rodinu? Porozprávaj niečo o svojich rodičoch a súrodencoch.

-        Vieš, kedy a kde sa spoznali tvoji rodičia? Popros ich, aby ti o tom porozprávali.

-        Dones do materskej školy (svadobné) fotografie tvojich rodičov a rodiny.

-       Porozprávaj alebo ukáž, ako sa podľa teba správa bábätko v bruchu, keď mu mamička spieva? ...keď si mamička hladká brucho? ...keď mamičku niečo bolí? ...keď mamičku niekto nahnevá? ...keď jej niekto ublíži? ...keď sa mamička dobre napapá? atď.

-       Ako by sme sa mali správať k tehotným ženám, ktoré čakajú bábätko?

-       Sledovanie rozprávky o krtkovi s tematikou narodenia bábätka (http://www.csfd.cz/film/130704-krtek-a-maminka/prehled/).

-       Čítanie rozprávky Krtek a maminka (Miler, Doskočilová, 2012),

-       Čítanie úryvkov z vybraných publikácií prezentovaných v podkapitole 1.2, avšak je potrebné zvážiť, ktoré pasáže uzná učiteľka ako vhodné pre čitateľa predškolského veku.

-       Tvorba vlastného príbehu o narodení bábätka.

-       Sledovanie animácií o narodení bábätka vhodných pre detského diváka (napr.: https://www.youtube.com/watch?v=Xath6kOf0NE).

-       Pozorovanie obrázkov s vyvíjajúcim sa bábätkom.

-       Manipulácia s modelmi bábätka v bruchu.

Nechávame učiteľom na zváženie, či navrhované aktivity uplatniť (najmä rozprávku o krtkovi a animáciu o narodení bábätka). Uvádzame ich ako alternatívu v prípade, že niektoré deti budú mať viac otázok a budú sa dožadovať podrobnejšieho vysvetlenia od učiteľa o narodení bábätka.

 

Kto sú autorky publikácie?

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. pracuje na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín. 

Vedecký záujem autorky je orientovaný na prírodovedné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika, na využívanie zážitkového učenia a bádateľských metód v predprimárnom a primárnom prírodovednom vzdelávaní, ako aj na interpretáciu vizuálneho umenia u detí predškolského a mladšieho školského veku. V tejto oblasti má náležitú publikačnú činnosť. Za najvýznamnejšiu považuje svoju monografiu v spoluautorstve s PaedDr. Dagmar Krupovou s názvom Visual Art in Nursery School, vydanú vo vydavateľstve LAP – Lambert Academic Publishing, Mauritius. Autorka je zástupkyňou šéfredaktora (deputy editor) medzinárodného vedeckého časopisu Multidisciplinary Journal of School Education v Krakove, na vydávaní ktorého participujú odborníci z Poľska, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Českej republiky.

PaedDr. Dagmar Krupová pôsobí ako zástupkyňa v Základnej škole s materskou školou Pohorelá. Má 36 rokov pedagogickej praxe, z toho 23 rokov vo vedúcej funkcii. V súčasnosti odovzdáva svoje praktické skúsenosti v publikačnej činnosti zameranej na inováciu predprimárneho vzdelávania, orientujúc sa predovšetkým na rozvíjanie prírodovednej a vizuálnej gramotnosti detí v materskej škole. Je spoluautorkou desiatich vedeckých a odborných monografií a viacerých vedeckých a odborných štúdií v časopisoch a zborníkoch, orientovaných na inovácie v predprimárnom vzdelávaní. V danej oblasti vedie odborné semináre a workshopy pre pedagógov materských škôl.

Ktoré publikácie už vydali?

 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2017. Scientists in Nursery School. Inquiry-based Education for Pre-school Age Children. 3. uploaded and extended edition. Mauritius: LAP – Lambert Academic Publishing, 2017. 91 pp.  ISBN 978-620-2-08097-2.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2017. Visual art in nursery school. Activities for choldren with a focus on the interpretation of visual art. Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. 153 pp. ISBN 978-620-2-07724-8.
 • KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I. 2016. Hráme sa a tvoríme. Aktivity pre deti v materskej škole s využívaním produktívnych metód. Bratislava : Pro Solutions, 2016. 164 s. ISBN 978-80-8139-076-0.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2016. Umělci v mateřské škole. Aktivity zaměžené na interpretaci výtvarního umění. Praha : Portál, 2016. 144 s. ISBN 978-80-262-1120-4.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2015. Vědci v mateřské škole. Aktivity pro malé badatele. Praha : Portál, 2015. 152 s. ISBN 978-80-2620-818-1.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2015. Využívanie metód zážitkového učenia v materskej škole. 2. prepracované vydanie. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2015. 86 s. ISBN 978-80-561-0238-1.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2014. Developing the Science Education of Children at a Preschool Age Within the Context of Cultural Literacy = L’éducation aux sciences chez les enfants d’âge préscolaire dans le cadre de la compétence culturelle. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014. 117 s. ISBN 978-83-61149-38-5
 • KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I. 2013. Produktívne metódy a ich využitie v materskej škole. Metodicko-pedagogické centrum, 2013. 70 s. ISBN 978-80-8052-503-3.
 • ROCHOVSKÁ, I. 2011. Využívanie bádateľských aktivít v materskej škole. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, 74 s. ISBN 978-80-8084-666-4 (66 normostrán). Separát publikácie dostupný na: http://uv.ku.sk/images/stories/vyuzivanie_badatel_aktivit.pdf
 • ROCHOVSKÁ, I. 2011. Le développement de la littérature scientifique dans le domaine l'éducation primaire. Fribourg : S.É.C.T. – Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 2011, 73 s. ISBN 978-2-9700716-5-5.
 • KRUPOVÁ, I., KRUPOVÁ, D., AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok : Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6.

OBR_05.jpg

Dočítali ste do konca?

Ak ste sa dostali až sem, máme nádej, že Vás náš projekt zaujal. Uvedomujeme si, že v tomto vianočnom čase máme pre Vás neobvyklú ponuku. V období, kedy si viac ako inokedy uvedomujeme dôležitosť a opodstatnenosť pojmu RODINA, ponúkame na knižný trh publikáciu zameranú na výchovu k manželstvu a rodičovstvu pre deti predškolského veku. Možno to vyznieva obligátne, ale napriek tomu chceme podčiarknuť opodstatnenosť tejto publikácie vzhľadom k tomu, že sme sa stretli s názorom dvoch vydavateľstiev o nepopulárnosti ponúkanej témy. Preto sme sa rozhodli osloviť Vás s prosbou o príspevok na túto publikáciu prostredníctvom crowdfundingu

Vybráno2 203 €(105 %)

105 %
2 100 €požadováno
79startérů
Podpořit projekt

Odměny

12 €Čitateľ z Brezna a okolia

Zaujala vás publikácia a chcete ju držať v ruke? Ste z Brezna a okolia? Za 12 eur získate tlačenú publikáciu s podpismi autoriek, prídete si ju vyzdvihnúť na dohodnuté miesto v okrese Brezno alebo Banská Bystrica (spravidla niektoré materská škola).

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

12 €Čitateľ z Levoče a okolia

Zaujala vás publikácia a chcete ju držať v ruke? Ste z Levoče a okolia? Za 12 eur získate tlačenú publikáciu s podpismi autoriek, prídete si ju vyzdvihnúť na dohodnuté miesto v okrese Levoča (Inštitút Juraja Páleša PF KU).

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

16 €Čitateľ zo Slovenska

Zaujala vás publikácia a chcete ju držať v ruke? Za 16 eur získate tlačenú publikáciu s podpismi autoriek, ktorú dostanete poštou na adresu v Slovenskej republike. Prosíme uviesť Vašu adresu.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

23 €Čitateľ z Českej republiky

Ste z Českej republiky a chceli by ste si prečítať našu knihu? Za 23 eur získate tlačenú publikáciu s podpismi autoriek, ktorú dostanete poštou na adresu v Českej republike. Prosíme uviesť Vašu adresu.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

25 €Čitateľ a podporovateľ

Oslovil Vás náš projekt natoľko, že by ste chceli okrem kúpy knihy a poštovného prispieť ešte niečo navyše? Za 25 eur získate tlačenú publikáciu s podpismi autoriek poštou na adresu a dobrý pocit, že ste prispeli k šíreniu hodnoty rodiny a rodičovstva už od predprimárneho vzdelávania. Prosíme uviesť Vašu adresu.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

28 €Pár čitateľov

Chceli by ste si kúpiť rovno dve publikácie? Za 28 eur získate dva exempláre s podpismi autoriek, ktoré dostanete poštou na adresu. Prosíme uviesť Vašu adresu.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

39 €Skupina čitateľov

Chceli by ste si kúpiť rovno tri publikácie? Za 39 eur získate tri exempláre s podpismi autoriek, ktoré dostanete poštou na adresu. Prosíme uviesť Vašu adresu.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

125 €Čitateľ a poslucháči

Chceli by ste sa zúčastniť workshopu v okrese Brezno, Banská Bystrica, Poprad alebo Revúca, na ktorom sa s Vami autorky publikácie podelia o svoje skúsenosti s realizáciou navrhovaných aktivít v materskej škole? Za 125 eur získate tlačenú publikáciu s podpismi autoriek, ktorú Vám donesieme osobne a vo Vašej materskej škole zrealizujeme workshop s aktivitami z publikácie. Prosíme uviesť adresu a email.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

200 €Čitateľ a poslucháči

Chceli by ste sa zúčastniť workshopu na Slovensku mimo okresov Brezno, Banská Bystrica, Poprad alebo Revúca, na ktorom sa s Vami autorky publikácie podelia o svoje skúsenosti s realizáciou navrhovaných aktivít v materskej škole? Za 200 eur získate tlačenú publikáciu s podpismi autoriek, ktorú Vám donesieme osobne a vo Vašej materskej škole zrealizujeme workshop s aktivitami z publikácie. Prosíme uviesť adresu a email.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná