Podpora vydání knihy "Summit bohů" | crowdfunding kampaň

Podpora vydání knihy "Summit bohů"

Sponzorský projekt pro vydání nové knihy "Summit bohů" - Politický thriller z prostředí nejvyšší politiky, NWO a globálních společenských revolucí.

Knihy

Podpora vydání knihy "Summit bohů"

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

     "Svět na pokraji zhroucení. Anebo nového začátku?.."

Dovoluji si vás oslovit ohledně podpory mé nové, hotové knihy "Summit bohů". Jedná se o politický román pojednávající o Novém světovém řádu a globálních společenských změnách odehrávajících se v době blízké budoucnosti. Kniha je můj osobní projekt a je připravena k vydání ihned po zaplacení nákladů na její tisk.

S vaší pomocí bude moci být kniha vydána a dostat se do distribuce. Výměnou za příspěvek uvedu vaše jméno do knihy v seznamu dárců, při větší částce umístím do knihy vaše logo či reklamu. Je možné i peníze na projekt půjčit se splatností přibližně jednoho roku.

Výnosy z prodeje knihy použiji na odměny, na vydání dalších mých knih a na další celospolečensky prospěšné věci.

Cílová částka zahrnující veškeré náklady je přibližně 40.000 Kč. Minimální částka pro realizaci projektu je 20.000 Kč. Finanční podpora až do částky 40.000 bude vítána a pomůže.

Ladislav Zelinka

_______________________________________________________________________

Informace o knize

Název knihy:                                Summit bohů

Autor:                                              Ladislav Zelinka

Počet stran:                                  150

Žánr:                                                 Beletrie, politický román/thriller

Cíl. skupina:                                  Pro dospělé

Nakladatelství:                              Astrolife.cz, s.r.o.,  http://www.astrolife.cz/

Náklady na tisk+reklama:           40 000 Kč

Předpokládaná doba vydání:   září 2013

Náklad:                                             1000 ks

Konečná cena knihy:                    220 Kč

 

Anotace knihy:

"Politický thriller z prostředí nejvyšší politiky a zákulisních jednání. Přípravy nastolení Nového světového řádu a jednotného celosvětového náboženství jsou narušovány již jen jediným státem, který, jak se ukazuje, má vlastní dalekosáhlé plány. Na pozadí občanských nepokojů a hroutící se západní civilizace probíhá napínavá hra diplomacie, zpravodajské činnosti a politických vyjednávání o podobě nového světa, zatímco se Předním východem nekontrolovatelně šíří apokalyptická a mesianistická očekávání, a díky neobyčejným událostem se sem stahuje pozornost celého světa, napětí eskaluje..."

klíčová slova: politika, diplomacie, konspirace, Nový světový řád, náboženství, globalismus

Autor

Ladislav Zelinka

Cimburkova 5, Praha 3, 130 00

tel.: 721709850

email: ladislavzelinka@seznam.cz

 

(ukázka:)

"...Pane Bredbery, asi půl roku šíříte po našem hrabství myšlenku uchvacující zejména mladé lidi, nazýváte ji New Vision, jedná se o nový filosofický pohled na společnost, říkám to správně?"

"Ne tak úplně. Tu myšlenku v sobě nosím již více než rok, teprve v posledních měsících nalézá ohlas i u dalších lidí, a ano, jak říkáte, oslovuje zejména mladé, otevřené a svobodomyslné lidi. Není to náhoda, že stále více našich spoluobčanů není spokojena se současným stavem světa a v New Vision nalézají mnohem zajímavější alternativu. Je to víc než filosofie, je to způsob života, je to nový způsob myšlení a chápání sebe sama ve společenství dalších bytostí a prostředí, v němž žijeme."

"Týká se i dalších oborů jako ekonomie nebo náboženství?"

"Je to všechno. A ještě více. Církve lidi rozdělují, nové myšlení je spojuje. Ekonomie učí vydělávat na ostatních, my učíme, jak ostatní obohacovat."

"Ostatní obohacovat? Co ale bude se mnou?"

"Sám budu bohatší. Budu šťastnější, budu mít víc přátel. Sdílené bohatství má vyšší hodnotu než zadržované. V bohaté společnosti bude každý bohatý, je proto prospěšné pro všechny obohacovat druhé. Vrátí se to. Smysl společnosti je přeci v celku. Účelem civilizace je Dobro pro všechny. Na to se nesmí zapomínat. Ale ani na sebe nesmíme zapomínat - musí to být vyvážené."

„Jak byste shrnul ideu New Vision?“

„Přání. Záměr. Neopakování chyb minulosti. Prožili jsme si už velmi mnoho a často to bylo dost bolestivé, vyzkoušeli jsme si snad všechny slepé uličky a chyby, jaké je možné učinit; máme dostatečné množství zkušeností a znalostí k vykročení z toho starého, dosluhujícího světa a vybudování něčeho dalšího, vyššího – je to prostě pokračování evoluce. Vývoj neznamená zůstat v mateřské školce. Nabité zkušenosti si žádají uplatnění. Stačí neopakovat ty samé chyby, nezpůsobovat si další utrpení a vše může být lepší...“

„Například svět bez válek...“

„Například. Podívejte, dáváme na zbrojení víc, než by stačilo na poskytnutí vzdělání a zdravotní péče pro všechny, kterým se jich nedostává. Nejde o to, že bychom neměli na to, žít všichni v hojnosti, nejde o to, že by nás svět nedokázal uživit, není to tak, že bychom neměli prostředky na splnění snů každého z nás - je to jen otázka priorit. Jinak řečeno, je to otázka rozhodnutí. A já říkám, že je možné všechno, není nic, co by se nedalo uskutečnit, co si jen lidská mysl dokáže představit. Je tedy škoda, že si vybíráme tak skromné cíle a volíme menší zla, místo abychom volili to nejlepší..."

...Muž se představil jako Gordon Smith a podal mu ruku. To jméno mu nic neříkalo. Nejdříve vyjádřil politování nad tím, co se mu přihodilo. Vyhoštění, nebo donucení k emigraci je v Anglii prý velmi vzácné a naznačuje to vážnost, kterou situaci úřady a vláda připisovaly.

"Proč je vaše myšlenka tak uchvacující a vyvolává takové pozdvižení pane Bredbery?"

"Popsal bych to tak, že lidem otevírá oči. Ukazuje současný systém v celé své nahotě. Ukazuje, že nic nemusí být takové, jaké je teď, vše může být úplně jinak, nikdo si nemusí nechat nařizovat, jak žít, sledovat zájmy jiných a účastnit se podvodů na lidi, poslušně hrát role vymyšlené nějakými cizími individuy sledujícími jen své vlastní obohacení."

Smith poněkud uhnul pohledem. Jinak zachovával pokerovou tvář.

"Hm, pobuřujete lidi proti vládě a strukturám moci, chápu to správně?" podíval se na něj spiklenecky. Bredbery ale zůstal nad věcí.

"Ne, ne, to není jádro mé myšlenky, to je jen logický důsledek a příznak toho probuzení se do skutečné reality, ve skutečnosti říkám něco zcela opačného - skutečného pokroku a lepší budoucnosti můžeme dosáhnout jen tehdy, když budou všechny složky společnosti spolupracovat - tedy běžní občané, pracující, inteligence, vládnoucí vrstva, bohatí, mocní, staří, mladí, zemědělci, vědci, každý podle svého a svými možnostmi pro dobro a užitek všech, nevyjímaje žádnou z těch skupin. Každý z nich musí pochopit, že potřebuje ty druhé, aby naše společnost mohla fungovat a zahrnovat nás vším potřebným a umožňovat nám rozvoj. Tedy - hlásám spolupráci a spojenectví mezi mocnými a většinou obyvatelstva. Bohužel chudí nevěří mocným, závidí bohatým a ti zas pohradjí jimi a vykořisťují je pro své zisky. To je potřeba změnit, ale ne bojem, nýbrž nalezením společné řeči, sjednocením."

Gordon se neznatelně usmál.

"Jaký je teda váš vztah k mocným?"

"Jsou potřeba. Jsou schopní a nejlépe povolaní změnit tento svět, řídit jej, mají pro to potřebné prostředky. Je to tak - bohatí mají nevýslovné prostředky použitelné k vymýcení chudoby, nemocí, financování potřebných projektů... Ale ani jedni ani druzí nejsou nenahraditelní - stejně tak, a lépe, jsou schopné vykonávat tyto úkoly státy - tedy společenství lidí, kteří mohou do společné kasy dávat část svých prostředků a sdílené bohatství používat pro veřejný prospěch. Pokud jsou dobře využívány, mohou dosahovat nesmírných výsledků."

"Máte konkrétní vize ekonomického a finančího systému?" zajímalo Gordona.

"Nemám. Mohl bych mít, ale není to úplně to nejdůležitější z toho, co New Vision nabízí a hlásá. Jen poukazuji na to, že jsou zde i jiné možnosti a modely řízení společnosti a ekonomiky kromě toho, v němž v současnosti fungujeme - není to nic svatého spadlého z nebe, daného od přírody, ale vymyšleno lidmi - dodávám lidem odvahu uvažovat o jiných modelech - například fyzické ekonomice nebo LETS - být originální a velkorysý, a vybrat si z nich ten nejlepší. Nová vize je ale hlavně o přáních."

"O přáních?"

"Ano. Hospodářství, stát, peníze, celá civilizace - jsou jen prostředky, nástroje k něčemu. Nejsou to cíle, ale jen nástroje."

"K čemu?"

"To je správná otázka," zasmál s Bredbery. Viděl na Smithovi, že tomu všemu rozumí, chápe to. To ho povbuzovalo a hovořilo se mu již snadněji, uvolněněji.

"Co vlastně chceme, jaká máme přání? Jaké máme sny, čeho chceme dosáhnout?... A o tom je ta vize - krásný svět, ve kterém by bylo příjemné žít, lidé pospolu jako bratři, beze strachu, bez nedostatku, naplňujíce společné cíle a také své osobní. Války, nepřátelské soupeření, soupeření o prostředky, zavrhování některých skupin obyvatelstva, separace, odcizování, bezcitnost vůči jiným - to by se mělo stát minulostí. Naopak, měli bychom jít za uskutečněním toho, co všichni chceme."

"Co chceme?" zavdal filozofickou otázku Gordon Smith.

"Chcete mír?"

"Ano.."

"Lásku?"

"Hm, jistě."

"Bohatství."

"Určitě."

"Společnost přátel."

"Ano, ano.."

"Všichni to chtějí. Tedy ať si to přejí a ať to přejí i všem ostatním, ať se tyto a další stanou našimi cíly, a jednou to tu bude..."

Bredbery zakončil svůj výklad a zhluboka si vydechnul. Během chvíle ticha měl konečně možnost se napít objednaného džusu.

Gordon se zdál být potěšen, nicméně zachovával chladný výraz. Jeho oči však zářily radostí nad tím, co chtěl slyšet. Když se Bredbery napil, Gordon pokračoval:

"Jistě je v tom nějaký háček..."

"Ano, nutným doplňkem toho všeho je druhá stránka věci..."

"A to je?"

"Zodpovědnost. Sebekontrola. Pokora vůči všemu, co je kolem nás. Touha být součástí celku a nehrabat jen pro sebe, kdybych to tak měl říct."

"V pořádku, souhlasím."

"Chápat celý svět jako domov a lidi jako rodinu a chovat se k nim podle toho."

"Lidé jako jedna rodina.."

"Ano."

"Velmi dobře.." pokyvoval Gordon už neskrývaně.

Toho dne se Bredbery s Gordnem Smithem dohodli na spolupráci. Spolupráci, jak záhy zjistil, přesahující nejfantastičtější představy tohoto obyčejného mladého muže z Jižní Anglie, neviditelnou rukou osudu zavedeného někam, kam by ho nikdy ani ve snu nenapadlo, že se kdy dostane...

(Summit bohů, 2013)

 

Tuto stránku projektu je povoleno sdílet.

Co si o tomto projektu myslíte?

  • Splněno 1 500 Kč (6 %)
  • 6 %
  • 22 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 0 Startérů

Autor projektu

LadislavZelinka - obrázek
  • projekt od LadislavZelinka
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

250 Kč

1 Kniha pro vás

250 Kč - 1 výtisk knihy pro vás

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
400 Kč

Pozvánka na křest knihy

Budete pozváni na křest knihy v Praze, jehož datum a místo bude upřesněno.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
500 Kč

sponzorský dar

děkuji. vaše jméno bude v seznamu dárců uvedených v knize (s vaším souhlasem)

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

5 Knih za výhodnou cenu

1000 Kč - obdržíte 5 ks knih

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

sponzorský dar

děkuji. vaše jméno bude v seznamu dárců uvedených v knize (s vaším souhlasem)

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
2 000 Kč

Logo v knize

2000 Kč a více
-vaše logo v seznamu dárců uvedených v knize
+ 1 kniha

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
3 000 Kč

20 Knih za výhodnou cenu

3000 Kč - obdržíte 20 ks knih

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
5 000 Kč

Reklama v knize

5000 Kč a více
-vaše reklama bude uvedena na konci knihy - velikost podle částky
+1 kniha

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
5 000 Kč

sponzorský dar

děkuji. vaše jméno bude v seznamu dárců uvedených v knize (s vaším souhlasem)

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
5 000 Kč

Půjčka na realizaci projektu

Půjčené peníze budou vráceny a vyplaceny z tržby po skončení prodeje knih, nejpozději v červnu roku 2014.

Počet dostupných odměn: 2/2

Nelze podpořit
10 000 Kč

sponzorský dar

děkuji. vaše jméno bude v seznamu dárců uvedených v knize (s vaším souhlasem)

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
10 000 Kč

Půjčka na realizaci projektu

Půjčené peníze budou vráceny a vyplaceny z tržby po skončení prodeje knih, nejpozději v červnu roku 2014.

Počet dostupných odměn: 1/1

Nelze podpořit