Nadační fond AW, internetové a TV pořady - crowfunding kampaň

Nadační fond AW, internetové a TV pořady

Podpořte Nadační fond Abbigail Williams, společně dokážeme ovlivnit společnost. Jako jediní odhalujeme pozadí skutečného podsvětí.

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Proč nás podpořit?

                    …… podle provozovatelů sociálních sítí jsme jednou z nejsledovanějších neziskových organizací v Evropě, jsme nadační fond, který se věnuje boji proti závislostem a všemu co z něj plyne vč. domácího násilí a nezdravého životního stylu obecně. Náš boj se soustředí na sociální sítě, které byly doposud v tomto směru opomíjené. Zahrnuje precizně cílenou osvětu, spočívající v šíření tematických příspěvků, přes dokumentární pořady až po filmovou tvorbu. Náš boj se ze sociálních sítí následně přenáší do reálného světa prostřednictvím několika níže zmíněných projektů a to alternativního, osvětového až restriktivního charakteru typu ABBI dealer OFF.

Na naši činnost si vyděláváme vlastní podnikatelskou činností, nepobíráme žádné dotace, k čemuž máme prostý důvod a sice zachování absolutní nezávislosti.  Nezávislost je podmínkou úspěchu našeho konání a díky Vaši podpoře na dovybavení studia, dokážeme vytvářet kvalitnější pořady týkající se se hlavně odborné tématiky.

Abychom se mohli dále rozvíjet a vytvářet pořady a dokumenty ve vyšší kvalitě, mohli navštěvovat zajímavé osobnosti a natáčet s nimi kvalitní rozhovory, potřebujeme finance na technické dovybavení. Zásadní podpora je od Vás, našich diváků, kteří nás sledujete a podporujete. Bez Vás by tento projekt nikdy nevznikl, Váš zájem o naší činnost nám dává smysl a vůli pokračovat a zdokonalovat se.

Chceme se rozvíjet. Chceme rozvíjet naše projekty, chceme natáčet více pořadů a více dokumentu. Díky Vám budeme moct tyto cíle splnit a nabídnout Vám kvalitnější a náročnější projekty. To vše vyžaduje vyšší nároky na zmíněné technické vybaví.

Nadační fond Abbigail Williams byl založen v roce 2018. Od svého počátku se stále rozšiřuje a získává stále více podpory, sledujících a hlavně je vidět, že základní princip na kterém je postaven funguje.

Hlavní ohroženou cílovou skupinou jsou pro nadační fond děti a mládež. Dále pak jevy související s touto nelegální činností. Společenskou nebezpečností jako je samotná výroba, obchod, korupce nebo třeba domácí násilí často jako důsledek užívání a závislostí, jak jsme zmínili již výše.

 

 

 

 

Nadační fond Abbigail Williams je postaven na několika základních principech :

 

- Nezávislost
- Komunikace a cílení prostřednictvím sociálních sítí
- Inovace ve způsobu boje proti psychotropním látkám a alkoholu - Příklad a příběh jako základní princip projektů
- Sofistikovaná provázanost jednotlivých projektů a komplexnost

Nezávislost nadačního fondu, včetně nezávislosti na rozpočtových strukturách státu bylo možno zajistit pouze jediným způsobem a sice tak, že svou hlavní činnost bude fond financovat z jiných zdrojů než dotačních titulů. V takovém případě lze využít pouze následujících zdrojů :

- Vlastní zdroje přicházející z vlastní ziskové ( podnikatelské) části aktivit NF AW

 • Dárcovské zdroje - přísná selekce dárců ve vztahu k jejich aktivitám, solventnosti a společenské bezúhonnosti

 

Tyto dvě varianty a způsoby financování se v samotném důsledku v mnoha případech slučují a z obchodních partnerů, pomocí projektu “Klub vlivných” stávají z obchodních partnerů dárci. Tento proces je marketingově cílený, promyšlený a má své předem připravené podmínky a postupy v jednáních.

Nezávislost, považuje fond za extrémně důležitou, už vzhledem k odhalování výrobců, velkoobchodníků s psychotropními látkami a jejich propojení se členy bezpečnostních složek státu. Tuto aktivitu organizuje fond ve vysokém stupni utajení v projektu ABBI dealer OFF a ve spolupráci jak s českými, tak i se zahraničními bezpečnostními službami, prostřednickým jednotlivých pracovníků, vzhledem k legislativě jednotlivých zemí EU.

 

ExampleFilm

Projekt ExampleFilm má za cíl předkládat a šířit tematické  dokumentární pořady a celovečerní filmy, které pravdivě informují společnost o skutečnostech týkajících se opiátů, psychotropních látek a jejich dopadu  na zdraví a společnost . Dokumenty a celovečerní filmy mají vždy reálný dopad a vychází ze skutečnosti prožité konkrétními osobami.

Dokumentární pořady dělíme do následujících skupin:

 

 • Obecná informovanost - osvěta ( zahrnuje důvody, příčiny a následky užívání alkoholu, opiátů a psychotropních látek
 • Pořady z reálného života uživatelů vč.moderovaného rozhovoru s nimi ( divák si vytváří sám názor ze svého pohledu )
 • Odborné pořady ( vysoce odborně ukazují vliv zmíněných látek na organismus graficky znázorněným pojetím )
 • Odborné diskusní pořady s odborníky zabývající se zmíněnou tematikou a populárně vědecky vysvětlují problémy, příznaky, příčiny a důsledky užívání OPL

 

Jsou zpracované tak, aby měli naučný charakter, mimo faktickou informovanost. Veškeré dokumenty vyrábí produkční štáb Nadačního fondu Abbigail Williams ve své režii a šíří je sponzorovaně prostřednictvím svých mediálních kanálů. Současně také nabízí k distribuci celoplošným televizním stanicím a distributorským společnostem.

 

MYSTORY

Projekt Mystory ve své podstatě odráží základní princip všech ostatních projektů a sice zmiňovaný “příběh” a od něj odvíjející se příklad a to ať špatný či dobrý.

Tento projekt shromažďuje a natáčí autentické příběhy lidí, kteří jsou dotčeni aktivitami nadačního fondu. Tyto příběhy vznikají většinou autenticky bez významných příprav, vzniká tak jedinečný pořad. Každý z pořadů, je navíc moderován Paulem Williamem Kubasem ( alias Abbigail William - spisovatelský pseudonym ), jehož. kniha Teorie relativity se stala základem myšlenky a vzniku nadačního fondu.

Pořad Mystory je přiznání každého z účinkujících, slouží tak tedy, nejen jako

příklad, vesměs “špatný příklad - naučný”, ale taky jakýsi terapeutický motivační prvek pro klienta nadačního fondu.

Veškeré video pořady a další spoty vyrábí NF AW ve vlastních studiích, vlastními silami.

NF AW disponuje celým štábem vlastní výroby, včetně produklce i postprodukce.

 

ABBIdealerOFF

Jeden z hlavních projektů, který jak bylo zmíněno výše, má za cíl odhalovat velkovýrobce a distributory nelegálních psychotropních látek. Dále pak zkorumpované členy bezpečnostních složek.

Tento projekt, mimo odhalování nelegálních organizovaných skupin podílejících se na výrobě a distribuci psychotropních látek a odhalování korupce dotýkající se této problematiky, také :

 • -  zveřejňuje tyto osoby na svých kanálech sociálních sítí, pod přísným dohledem odborníků na právo a marketing. Tak, aby nadační fond dodržoval zákony ČR a EU vč. GDPR. Tak, aby cílil zveřejněné příspěvky na přesně specifikovanou dotčenou skupinu a ovlivňoval jí. Tak, aby zbořil zažitý jev ve společnosti, že drogy jsou běžnou součástí života.
 • -  Získává informace od sledujících osob, na základě získané důvěry a s těmito nakládal podle zákona, zpracovával je a předával prostřednictvím trestních

 

oznámení příslušným úřadům a pomáhal tak potírat předmětnou nelegální vysoce společensky nebezpečnou trestnou činnost.

 • Získával ovlivněné uživatele psychotropních látek na svou stranu a dle přesně daných principů předával projektu PersonalSponzor k další spolupráci na jejich léčbě a následném zařazení do společnosti mimo prostředí, ve kterém doposud žili.

 

PersonalSponzor

Další z nosných projektů nadačního fondu. Cílem projektu je komplexní práce s uživateli psychotropních látek. Reaguje na nedostatky v systému protidrogové politiky státu. Slučuje veškeré hlavní aspekty, které mají nezanedbatelný vliv na recidivu, předčasné ukončení léčby, neochotu k léčbě plynoucí z ovlivněné psychiky každého z uživatelů drog nebo alkoholu. Nahrazuje nezbytnou podporu chybějících přátel nebo rodiny. Zajišťuje nový start do života po úspěšném ukončení léčby ve formě zajištění bydlení, zprostředkování zaměstnání a školení finanční gramotnosti.

Součástí činnosti projektu jsou také právní pomoc a poradenská činnost, včetně kontaktu a zajištění součinnosti s OSPOD.

Ojedinělost projektu PersonalSponzor nespočívá v žádné zvláštnosti či experimentální jedinečnosti, nýbrž v obyčejném spojení praktických zkušeností a logiky. V tom je projekt ojedinělý. Je postaven na jednoduchém, však fungujícím principu, praktických a logických zásadách, dávno známých ovšem nepochopitelně nepraktikovaných.

 • -  individuální přístup k uživateli ( množství uživatelů nemůže být překážkou, vzhledem k množství neziskových organizací věnujících se této problematice ), zhodnocení rodinných vztahů, poměrů a zdravotního stavu uživatele.
 • -  Stanovení postupu při komunikaci a argumentaci s uživatelem při přípravě převozu na DETOX a následnou léčbu závislosti. ( využití momentálního psychického stavu uživatele - “dojezd”, abstinenční stav, dohoda s rodinou či OSPOD atd. )
 • -  Udržování kontaktu s uživatelem během detoxikace, návštěvy atd.
 • -  Převoz na následnou léčbu závislosti (okamžitě po propuštění z detoxikační kúry)
 • -  Stálá komunikace s uživatelem, návštěvy, komunikace a řešení běžných problémů plynoucích z neúčasti v běžném životním rytmu. Nahrazení rodinných a přátelských vztahů a řešení budoucnosti (po úspěšném ukončení léčby)
 • -  Zajištění zařazení do společnosti. Konzultace týkající se běžných sociálních návyků a řešení. Právních a sociálních problémů (insolvence, trestní řízení atd.)
 • -  Zajištění bydlení, sociálních dávek, zaměstnání atd. Školení finanční gramotnosti.
  Všechny jednotlivé kroky musí být individuální, intenzivní a musí následovat jeden po druhém bez prodlevy, jen tak mají význam a tížený výsledek.

 

WELL MIND

 

Smyslem projektu WellMind je šířit prosdtřednictvím internetových kanálů na sociálních sítích účelové a cílené příspěvky osvětového charakteru.

Všechny příspěvky reagují na jednotlivé aspekty spojené s užíváním, distribucí a důsledky spojené s tímto společenským problémem.

Součástí šíření osvětových příspěvků na sociálních sítích je také mediální konsorcium, tedy účelové spojení mediálních společností s NF AW. Smyslem je rozšířit WellMind i mimo internet, tedy bilboardy, plakáty atd atd.

 

ABBI+

Cílem projektu ABBI+ je “dobrý příklad” tedy ukazovat, prezentovat na konkrétních příkladech různé volnočasové aktivity a jejich vliv na pozitivní rozvoj jedince. Navádí cílovou skupinu na rozvoj vlastních dovedností a dává jim šanci uplatnění. Tento projekt staví na těchto základních bodech:

 • -  jedinec sám předvede svůj talent, um nebo dovednost, ze kteréhokoliv oboru
 • -  v rámci projektu se účastní studiového rozhovoru, ve kterém sdělí svůj pohled na aktivity NF AW, na problémy dnešní společnosti ve vztahu k alkoholu a psychotropním látkám. Sdělí své zkušenosti a vyjádří svůj názor na problematiku ze svého pohledu dle svých mentálních schopností. Dále představí sebe jako osobnost s důrazem na své zájmy.

- nadační fond, vytvoří takovému jedinci podmínky, kde svůj talent předvede za asistence profesionálů a tento výkon, či jiný projev zveřejní a bude šířit na veřejnosti jako příklad.

NF AW tímto projektem vytváří podprahové i přímé ovlivnění cílové skupiny jasným a viditelným příkladem. Návod, jak vyplnit volný čas nebo kam směřovat svůj zájem a nahradit jej tak špatnými návyky např. hledáním zábavy prostřednictvím alkoholu nebo psychotropních látek.

- cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a mladí lidé do 25 let.

 

MYSTORY

Projekt Mystory ve své podstatě odráží základní princip všech ostatních projektů a sice zmiňovaný “příběh” a od něj odvíjející se příklad a to ať špatný či dobrý.

Tento projekt shromažďuje a natáčí autentické příběhy lidí, kteří jsou dotčeni aktivitami nadačního fondu. Tyto příběhy vznikají většinou autenticky bez významných příprav, vzniká tak jedinečný pořad. Každý z pořadů, je navíc moderován Paulem Williamem Kubasem ( alias Abbigail William - spisovatelský pseudonym ), jehož. kniha Teorie relativity se stala základem myšlenky a vzniku nadačního fondu.

Pořad Mystory je přiznání každého z účinkujících, slouží tak tedy, nejen jako

příklad, vesměs “špatný příklad - naučný”, ale taky jakýsi terapeutický motivační prvek pro klienta nadačního fondu.

Veškeré video pořady a další spoty vyrábí NF AW ve vlastních studiích, vlastními silami.

NF AW disponuje celým štábem vlastní výroby, včetně produklce i postprodukce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?