Injektáž - kniha, která vám vyrazí dech - crowfunding kampaň

Injektáž - kniha, která vám vyrazí dech

Grafické, redakční, zalamovací a vydavatelské práce pro tištěnou i audio verzi filozofického románu magického realismu

Knihy
Injektáž - kniha, která vám vyrazí dech

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

 

O projektu

Chtěli bychom vydat filozofický román, který stojí na pomezí sci-fi a fantasy. Román s grafickými ilustracemi vyjde knižně v limitované edici

- knižně 450 stran s barevnými obrázkovými ilustracemi, kvalitní grafika

Román Injektáž je struhující příběh o cestě Homo Sapiens časem a prostorem napsaný doktorem Miroslavem Slowikem, odborníkem na řeč člověka a její význam pro lidstvo. Vesmír, hmota, fyzika, chemie, geologické procesy, živá příroda a následně sociální živočich - primát, žijící v afrických pralesích, to vše dalo vzniknout lidské společnosti, která se postupem času přetavila v civilizaci. Tento sociální primát sám si přivlastňuje prvenství ve světě živočichů a situuje se na samotný vrchol vývoje doposud známého vesmíru. Pojmenoval sám sebe jako Člověka moudrého - Homo Sapiens.

 

 

Dvounohá opice? Mluvící živočich? Člověk?

Příběh čtyř hlavních postav se odehrává v dilatovaném čase, jenž se tak proměňuje v prostor, v němž je možné vše. Román stojí na pomezí sci-fi a fantazy, ale používá také prvky magického realismu, v němž se mísí civilizace a barbarství na jedné straně, i prvky přirozené s prvky magickými na straně druhé. Jde o příběh, v němž nevystupují žádná strašidla ani nadpřirozené bytosti. Přesto jsou postavy do značné míry fantazijní, neboť se jedná o dávné předky člověka - hominidy a rané zástupce rodu Homo. Vztahy, které vzájemně navazují, ukazují na odstrašující typ vztahové sítě v dnešní společnosti, v níž vládne odtažitost, klam, lež a manipulace lidského světa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je zrůdná Nikola? Kde je? Proč vyvolává jenom strach?

Román je ve svém podtitulu nazván jako antropologický příběh, jenž čtenáře rozechvěje - psychothriller. Pro děsivé prostředí vyvolávající strach nemusíme chodit daleko; stačí se porozhlédnout po našem okolí a sledovat, jak se lidé navzájem chovají, jak se vydělují na My a Oni, jak spolu soupeří a jak jedna skupina považuje druhou za méněcennou. Strach z cizosti a jinakosti pak vede lidstvo k neustále trvajícímu boji pod záminkou pravdy, která ovšem žádnou pravdou není. Postava tajuplné Nikoly je v románu nositelem hrůzostrašnosti, kterou vyvolává jenom představa na setkání s ní uprostřed děsivého mrakodrapu světa. 

     

Provedení a harmonogram projektu

Text románu obsahuje 450 stran tisku. Rádi bychom financovali samotnou redakci textu, zalomení pro tisk, návrhy grafiky, její realizaci a následné vsunutí do těla textu jako přiléhavé ilustrace. Text knihy by měl být hotov do konce roku 2020.

     

 

Ukázka z textu

https://issuu.com/miroslav.slowik/docs/uk_zka.docx

Román se dotýká současných témat, jako je životní prostředí, maloměšťáctví, pravicová i levicová diktatura, síla řeči, falzifikace světa zvolenou metodou, zkreslování světa ve prospěch mocných. Postavy jsou vyobrazeny jako antropologické fosílie, jež v sobě nesou minulost, čímž ukazují jednoznačný směr do budoucnosti. Lidstvo prožívá extázi času; nikdo si není jistý ani tím, co je člověku jako jediné dáno - a to směřováním ke smrti. Vždyť přece jedině člověk je tvor, kterému o jeho bytí samo jde, jak řekl Martin Heiddegger ve svém Bytí a čas. Román je svým hlavním tématem a využitím motivů a jejich kombinací řazen do magického realismu, který je typický pro latinskou Ameriku. Autor jako hispanista toto románové prostředí volí z jediného důvodu: jde o metaforický a alegorický obraz, který odpovídá na otázky, aniž by kladl odpovědi. Jde tudíž o jakýsi mýtus s apokalyptickou hrozbou, již si čtenáři mohou snáze povšimnout. 

Román vychází z fenomenologické analýzy pobytu Martina Heiddeggera a navazuje na fenomenologické analýzy Edmunda Husserla. Text reflektuje současné myšlení o prostoru a čase, v němž se teprve ukazují společenské jevy Homo Sapiens - politika, jinakost, boj, krize, ekonomie, ale také chtíč, sex a další společenská tabu - neschopnost komunikace či komunikace pervertovaná moderní technologií, která při velkém hluku ukazuje spíše na lidské mlčení, vzájemné míjení a neschopnost navazovat vztah s druhým. To vše dnes patří do lidského světa a jedině tak jsme schopni do světskosti světa nahlédnout. Román může na první pohled působit jako obžaloba společnosti, nicméně při hlubším zamyšlení pojímá autor člověka jako stále moudrého, který se se současnou (minulou i budoucí) situací dokáže vyrovnat, pokud skutečně sám sebe nalezne jako moudrého. Objevit moudrost, jež vychází z nitra jedince, je to nejpodstatnější pro lidský rod. Není to moudrost metody či vědy, jež nás mnohdy vede na scestí či do slepé uličky, z níž není návratu. 

 

Kde je Dikika? 

Protagonisté příběhu se vydávají na strastipnou cestu. Australopitecus Lucy Hadarová, a její přítel Ngeneo, který je člověkem spadajícím do Homo habilis (Člověk 1470), se vydávají dolů. Musejí slézt ze stromů, aby se průrvou v čase dostali až k Homo Sapiens. Ten přežívá v nelidských podmínkách devastovaného prostředí. Potkávají dva mladé - Kerima a Maronu, jež se s nimi vydávají na cestu za nalezením Dikiky, Luciiny dcery. Přežije-li  australopitecus, i cesta pro Homo Sapines je zachráněna.

Lucy a Ngeneo jsou vedeni srdcem - lůno matky je povolává. Otevřelo průrvu v prostoru a čase, čímž se rodu Homo otevírá možnost, jež mu je dána jen jedinkrát - potkat se se svou vlastní minulostí a budoucností. Současnost je zde vyobrazena jako prostor mezi dvěma modalitami času: tvář minulosti se dívá do tváře budoucnosti. Je to setkání s tváří, které křičí: "Nezabiješ". Neexistuje minulost bez člověka, ani budoucnost bez něho není možná. Dílo vychází rovněž z filozofie řeči a jazyka, které jsou jedinými projevy lidství, které si člověk udržuje jako jednoznačné identifikátory vydělující člověka z říše zvířat. To zvířecí a lidské se ve čtyřech hlavních postavách mísí. Není jasné, kdo je kdo. Mluvit ještě neznamná být člověkem, mlčet neznamená býti zvířetem. Otázka po bytí se objevuje v průběhu celého textu. Není na ni odpovězeno, ale text jako by zvedal prst a vyvolával otazník, na který si musí čtenář odpovědět sám ve svém vlastním nitru. 

Autor se snaží ukázat současnou lidskou společnost prostřednictvím náhledu z doby, která již minula a která je ještě daleko před námi. Jako kdybychom se na současnost dívali jako na vzdálený objekt, který lze přiblížit dalekohledem. Tyto obrazy se slévají do příběhu postav, jež ukazují lidstvo nacházející se v okamžiku, kdy mu byl otevřen interval k záchraně. Lidstvo má ještě vyměřen svůj čas! Je to přece lidstvo, jemuž o jeho bytí samo jde. Ještě je tu možnost cesty, jíž může lidstvo využít! Ještě je čas! Ještě máme kam směřovat! Hledejme cestu tam, kde bychom ji nikdy nehledali. Dívejme se pozorně tam, kde si myslíme, že nic nemůže být. Naslouchejme tomu, co nás přesahuje, a nechme se vést srdcem! Ještě máme čas! Ještě jsme ho celý nespotřebovali.

Motivy a autorství

Kniha je do značné míry autobiografickým ohlédnutím čtyřicátníka, který vyrůstal v devastovaném životním prostředí, jež s sebou přinášelo i sociální devastaci. Ta se hluboce vryla do jeho životní zkušenosti. Tyto rány na duši současné společnosti se budou zacelovat ještě nějakou dobu a po generace se budou vyjevovat některé projevy těchto šrámů i na našich potomcích. Jako kdyby chtěly vystoupil ze stínu, jež minulost zanechala. Stín se stává základním předpokladem světa, který je světlem vysvětlen.

Motivy světla a tmy se prolínají celým románem. Temná minulost, která už je dávno zapsána v archivu budoucnosti, jako kdyby byla vytesána do kamene a takto skenována kalendářem, který kolem vytesané skály projíždí jako jezdec.

Autor vzpomíná na ozvy planety Země, která vydává svá upozornění a čas od čas zasáhne do života civilizace. Aby bylo přírodu skutečně vidět! Zdá se totiž, že člověk zapomněl na sílu, z níž vzešel, a jako by si jí už po staletí nevšímal. Zůstala stát osamocená a rozhoduje se, zda své nevděčné dítě ještě dále chránit či jej podrobit závěrečné maturitní zkoušce s možností výsledku "neuspěl". 

Text je vystavěn na fikci především, nicméně ta je prošpikována dokumentárními záznamy skutečných událostí konce 20. století, které silně rezonovaly ve zpravodajstí konce 80. let těsně před pátem komunismu. Zemětřesení v Arménii je pojato jako jedno z varování. Do textu jsou zašifrovány i výpovědi z textů zpívajícího filozofa Arthura Meschyana, které odkrývají povahu boha a otevírají cestu k tázání, jež člověka přesahuje. 

        

Grafické zpracování

Autor románu chce knihu obohatit o grafické listy, které budou ukazovat hlavní postavy jako fosilie, jež jsou skutečně rozprostřeny po světových antropologických muzeích. Každá postava má skutečnou vykopanou fosilii, která se průrvou v čase dostala až do naší doby. Antropologické nálezy k nám promlouvají  z muzejních vitrín a expozic, i když již po miliony let mlčí. Jsou to setkání s tváří, která v lebkách fosilií autor oživuje. Jednotlivé fosilie se v příběhu potkávají, mohou spolu mluvit a navazovat vztahy. Vždyť přeci v každém z nás jsou tyto dávné fosilie obsaženy - v našich schopnostech a dovednostech, v našem způsobu života a zvycích, které se přetavily do kulturních ceremonií.

Vzniknou grafická díla, která jako číslovaná budou součástí limitované série pro sběratele jedinečně kompozičně i graficky vydané knihy, jež se stane artefaktem. Bude se jednat o skutečné umělecké ztvárnění doprovodných ilustrací textu, i knihy samotné jako fyzického nosiče. Text bude zajímavý svým filozofickým, antropologickým, sociologickým, lingvistickým a kulturněhistorickým přesahem, vztyčeným otazníkem i vykřičníkem najednou. 

návrh obálky

Marketing

Kniha bude mít svou webovou stránku a doprovodný program k ní bude dostatečně marketingově publikován. Naším záměrem je dát vzninout skupině fanoušků, která by se okolo textu scházela jako fan-komunita. Tištěné texty v první fázi budou jedinečnou a zároveň uzavřenou a omezenou redakcí číslovaných originálů.

Pokračování projektu ve druhé fázi

Záměrem autora je následně v druhé fázi projektu knihu přeložit do španělského a anglického jazyka a vydat na miliardovém knižním trhu jako bestseller. Ten bude mít samozřejmě své pokračování druhým i třetím dílem, které jsou již koncepčně navrženy z hlediska základní fabule a obsahu. Kniha, potažmo celá trilogie se do budoucna stane základem pro zamýšlený scénář antropologického seriálu s hororovými prvky o třech řadách; v předběžné přestavě bychom oslovili českou platformu americké skupiny Netflix. 

Jako perličku nakonec je možno uvést, že román je situován do prostředí Československa, které se svým zápasem udrželo i přes devastaci lidského světa do doby, která teprve nastane za miliony let. Geografická situace na mapě světa zůstala stejná, okolní prostředí je však zcela jiné, neslučující se s životem. Přizpůsobivost Homo Sapiens jako moudrého tvora však umožnila, že právě tam přežili ti, kteří mají lidský rod zachránit pro budoucnost. 

Potřebné finanční krytí: 90.000,- Kč

redakce textu, stylistické a pravopisné korekce - 20 tis. Kč; grafické návrhy a grafické zpracování ilustrací, číslované grafické listy - 25 tis. Kč; založení webové stránky, sociální sítě, propagace - 15 tis. Kč; tisk 25 tis. Kč;

Všem potencionálním

přispivatelům a podporovatelům

předem velmi děkujeme! 

 

Za řešitelský start-up-ový tým:

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D., autor textu

Tereza Šlápotová, manažer projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?