Pojedeme na Hearing Voices Congress v Haagu? - crowfunding kampaň

Pojedeme na Hearing Voices Congress v Haagu?

Je nás šest, založili jsme první pražskou svépomocnou skupinu pro osoby, které slyší hlasy, a chceme se dostat na mezinárodní kongres v Haagu.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

/// ENGLISH VERSION BELOW ///

KDO JSME?

Jsme skupina 6 lidí, kteří se rozhodli založit první svépomocnou skupinu v Praze pro osoby, které mají zkušenost se slyšením hlasů. Tato skupina úspěšně funguje od května 2018. Naší snahou je poskytnout lidem bezpečný prostor pro sdílení zkušeností s hlasy - k odhození studu a strachu o hlasech mluvit, podpořit je v samotné participaci na chodu skupiny a tím i jejich emancipaci. Naším cílem je také rozšiřovat povědomí o slyšení hlasů mezi běžnou společnost, ale také odborníky v pomáhajících profesích, a to pomocí workshopů, besed či promítání filmů.

Stojí za námi tyto organizace, za což jim děkujeme: 

Fokus z.ú.
Greendoors z.ú.


JAK SI MÁM PŘEDSTAVIT SLYŠENÍ HLASŮ?

Slyšení hlasů, také označováno jako sluchové (auditorní) halucinace, si mnoho lidí spojuje s nějakým duševním onemocněním, nejčastěji se schizofrenií. Nemusí tomu ale být vždycky tak. Z různých výzkumů vyplývá, že 5-13 % dospělých osob někdy v životě hlasy slyšelo, a to například ve spojitosti s psychospirituálním zážitkem, jako následek emocionální zátěže či traumatické události a dále.

Tato zjištění nás přivedla k otázkám:

- Musí být vždy slyšení hlasů bráno jako symptom psychózy?
- Musí nutně způsobovat slyšení hlasů člověku problémy?
- Je psychiatrická pomoc tím jediným možným řešením, jak se s hlasy naučit žít?

Právě na tyto a podobné otázky, společně s lidmi, kteří tuto zkušenost mají, hledáme odpovědi. Celosvětová iniciativa Hearing Voices Movement pomáhá lidem se slyšením hlasů najít cestu, jak se svými hlasy vypořádat a naučit se žít plnohodnotný život.

PROČ POTŘEBUJEME VAŠI POMOC?

Cílem tohoto projektu je získání peněz pro naši účast na Světovém kongresu slyšení hlasů, který se koná mezi 12. a 15. zářím 2018 v Haagu (Nizozemí), a to s tématikou Lidská práva.

 

 

PROČ SE CHCEME KONGRESU ZÚČASTNIT?

Díky naší účasti na kongresu se budeme moci napojit na síť svépomocných skupin slyšení hlasů po celém světě (International Hearing Voices Network), budeme moci sdílet zkušenosti a načerpat mnoho cenných podnětů, které nám napomohou např. ke tvorbě dalších skupin po ČR a také k destigmatizaci tohoto fenoménu. Zápisné na kongres v Haagu je finančně náročné a vzhledem k tomu, že vše co děláme, děláme dobrovolně a nepobíráme za to žádnou finanční odměnu, rádi bychom Vás požádali o finanční pomoc.

 

fotka sh2.jpg

Vybraná částka bude sloužit na alespoň částečné pokrytí následujících nákladů, které v souvislosti s návštěvou kongresu vzniknou:

- registrace na konferenci - cca 5 000 Kč / osoba
- cesta do Haagu (Praha, Česká Republika -> Haag, Nizozemí) - cca 2 500 Kč / osoba
- ubytování - cca 13 300 Kč

Budeme velmi vděční za jakoukoliv formu vaší pomoci - i jen za sdílení a pomoc s rozšiřováním naší iniciativy!

DĚKUJEME VÁM.
Pražská skupina slyšení hlasů

web
Facebook skupina


/// ENGLISH VERSION ///

 

WHO ARE WE?

We are a group of 6 people who established the first self-support group in Prague, Czech Republic, for people who have experience with hearing voices. Our group has formed and started working in May 2018 and so far we can say it works very well. The Hearing Voices Group brings a safe place for people who can share their experiences with voices, they can support each other and explore possible ways how to work with their voices. We support the people to be emancipated and believe in themselves. We also try to educate a society and also people who work in the social or health care system about hearing voices.

Our supporters: 

Fokus z.ú.
Greendoors z.ú.


WHAT IS HEARING VOICES?

Hearing voices (also known as auditory hallucination) is associated with some type of mental disorder, most often with schizophrenia. However, it doesn’t necessarily need to be a symptom of schizophrenia. There are a lot of studies showing that 5-13% of adults have an experience with hearing voices which could be also caused by experiencing some emotionally difficult time or trauma.

The main questions connected to this issue are..

- what are the reasons why people hear voices?
- does it necessarily need to be a psychotic symptom?
- is it always a problem when people hear voices?
- is a psychiatric care the only way to help someone who experiences hearing voices?

The main challenge of our Prague Hearing Voices Group is to find answers to these questions - and what is crucial - collectively with the people who have an experience of hearing voices themselves. The worldwide Hearing Voices Movement aims to help voice-hearers find a way to live with their voices and destigmatize the hearing of voices issue.

WHY DO WE NEED YOUR HELP?

The goal of this fundraising is to earn money for our participation on a World Hearing Voices Congress which takes place between 12th and 15th September 2018 at The Hague (Netherlands) and has the theme Human Rights.

 

 

WHY DO WE WANT TO PARTICIPATE AT THE CONGRESS?

We believe, thanks to our participation on the Congress, we can join the Hearing Voices Network, show the world we also try to focus on this theme here in Prague, share our experiences and learn from others as well. That could help us with establishing new self-support groups, finding ways how to change the stigma which is so often associated with hearing voices and so much more. All the effort we do we do of our own free will and for free. That’s why we need your help. 

 

fotka sh2.jpg

The money collected will (partially) cover these costs:

- conference fee - app. 5 000 CZK / person
- travel costs (Prague, Czech Republic -> Haag, Netherlands) - app. 2 500 CZK / person
- accommodation - app. 13 300 Kč


We will be very grateful for any kind of your help. Please spread the word and help us with sharing our Hearing Voices iniciative. Together, we can make a difference and make life of people with voices easier.

THANK YOU.
Prague Hearing Voices Group

our website
Facebook group

Co si o tomto projektu myslíte?