Finanční management veřejné správy | crowdfunding kampaň

Finanční management veřejné správy

Vzhledem k tomu, že legislativa týkající se státní pokladny je v katastrofálním stavu, rozhodli jsme se přispět ke zlepšení jejích základů

Podnikání

Finanční management veřejné správy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Podpořte dokončení a vydání odborných publikací Finanční management veřejné správyÚčetnictví organizací veřejné správy, které komplexně řeší problematiku hospodaření veřejných rozpočtů.

Jedná se o rozsáhlé souborné dílo, v České republice dosud nepublikované, které by mohlo pomoci mnoha lidem pracujícím v sektoru veřejné správy a mohlo by umocnit jeho změnu k lepšímu i v oblasti účetnictví a finančního řízení.

Je to jeden z podstatných pilířů úspěšné rekonstrukce státu, na který se neprávem zapomíná.

-

Publikace zahrnují modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení, hospodařenímetodiky účetnictví státních a jiných veřejných organizací, přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací. Jsou koncipovány jako metodicko-pracovní pomůcky pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jdou přímo k věci, stručně a výstižně vysvětlují danou problematiku).

V těchto manuálech najdou zaměstnanci veřejné správy rychle a jednoduše informace, které potřebují ke své práci, a to včetně všech relevantních souvislostí. Na těchto základech pak mohou dále stavět v každodenní praxi, což jim v konečném důsledku umožní si předmětnou problematiku lépe osvojovat, snadněji zapamatovat a v neposlední řadě se v ní i lépe orientovat.

Publikace budou provázet všemi podrobnostmi, od právního postavení a hospodaření, přes rozpočtová pravidla, přípravu a vypracování rozpočtu, financování, hodnocení a vykazování, vypořádání, kontrolu, a samozřejmě také zásady vedení účetnictví, směrnou účtovou osnovu a postupy účtování, sestavování účetní závěrky, až po následnou konsolidaci účetních závěrek za dílčí konsolidační celky státu.

Publikace Účetnictví organizací veřejné správy bude doplněna souhrnným účtovým rozvrhem a chybějící postupy budou vyplněny mezinárodními standardy.

Veškeré informace potřebné k účinnému finančnímu řízení tak budou přehledně pohromadě v jednom praktickém balíčku. Výjimečnost jejich zpracování spočívá především v překlenutí nesystémovosti, kterou trpí národní legislativa, sjednocením do jednoho kompaktního vzájemně propojeného celku.

Komplexní zpracování celé problematiky pečlivě řeší všechny detaily a nenásilnou formou poukazuje také na nesrovnalosti, které se zde vyskytují. Tím podněcuje čtenáře k zamyšlení.

-

Obě publikace jsou sestaveny originálním publikačním designem zajišťujícím dokonalou přehlednost, jsou vybaveny postupnými obsahy, rejstříky, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponují i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí.

Ustanovení publikovaných předpisů, včetně příloh, jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů.

Publikace budou aktualizovány vždy v případě, dojde-li v návaznosti na prováděné legislativní změny k úpravám jejich obsahu. Počátkem každého kalendářního roku bude distribuováno nové vydání zohledňující dosavadní úpravy a sestavené ve znění pro příslušný rozpočtový rok.

Obsah publikací využijí všechny organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky (kraje a obce), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, státníúzemní příspěvkové a další účelové organizace hospodařící podle rozpočtových pravidel. Řádově to představuje tisíce potenciálních uživatelů. Publikace ale mohou být prospěšné každému, kdo se zajímá o hospodaření veřejných rozpočtů.

-

Bude se jednat o elektronické publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm) v celkovém rozsahu cca 6 000 stran.

Každá z publikací se bude v běžné distribuci prodávat za 1 490 Kč a pod doménou final.cz za 990 Kč za každou aktualizaci včetně nového vydání publikace pro jednoho koncového uživatele. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Publikace budou vydány v dubnu 2018.

Pomozte nám svými příspěvky dokončit a uvést v život toto výjimečné dílo a umožnit tím také jeho budoucí rozvoj. Peníze budou použity na financování provozní režie spojené s dokončením, přípravou a vydáním publikací.

Děkujeme předem za vaši podporu.

-

Poznámka k peněžité odměně: Společně s odměnou obdrží každý přispěvatel i podrobné vyúčtování. Odměna se bude vypočítávat tak, že základ pro výpočet odměny (50 % celkové dosažené čisté tržby za zúčtovací období) se vydělí celkovým objemem příspěvků všech přispěvatelů a výsledným číslem se vynásobí příspěvek každého jednotlivého přispěvatele.

Co si o tomto projektu myslíte?

  • Splněno 2 000 Kč (1 %)
  • 1 %
  • 150 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 0 Startérů

Autor projektu

Michal Cipra - obrázek
  • projekt od Michal Cipra
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

250 Kč

Poděkování

Jestliže to předem výslovně neodmítnete, bude vaše jméno uvedeno v každé publikaci jako poděkování za vaši finanční podporu.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
500 Kč

Publikace a poděkování

Obdržíte obě publikace s doživotní zárukou jejich bezplatné aktualizace. Jestliže to předem výslovně neodmítnete, bude vaše jméno uvedeno v každé publikaci a na její webové stránce pod doménou final.cz jako poděkování za vaši finanční podporu.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

Podíl na tržbách z prodeje

Kromě uvedených nepeněžitých odměn získáte také doživotní odměnu ve výši 50 % z čisté tržby za prodej publikací včetně jejich placených aktualizací. Odměna bude vypočítávána podle výše vašeho příspěvku v poměru k celkovému objemu příspěvků všech přispěvatelů a bude vyplácena vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. Čistou tržbou je cena publikace bez daně z přidané hodnoty snížená o prodejní slevy a distribuční náklady (zejména provize prodejců). Vyšší příspěvek představuje také vyšší odměnu. Můžete proto přispět jakoukoli částkou od 1 000 Kč výše.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit