Startovač - financování projektů

Z KØŇA A // kolektivně cenzurovaná Bible - crowfunding kampaň

Z KØŇA A // kolektivně cenzurovaná Bible

Zhruba 500 lidí po celé ČR a SR přispělo ke kolektivnímu zkrácení Nového zákona za účelem hutnějšího a stručnějšího textu pro dnešní uponáhlenou dobu.

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Zhruba před rokem jsem v Brně na náměstí obdržel zdarma jeden výtisk biblického Nového zákona.
Zhruba rok jsem ho nosil všude se sebou po celém Česku a Slovensku (od Plzně až po Humenné), a nechával jsem náhodné lidi kteréch jsem potkal, ať dle vlastního uvážení zkrátí text, vyhodí nadbytečné pasáže, nebo udělají jinou modifikaci textu, která jim přijde adekvátní.
Díky velkému množství zapojených lidí (kolem 500), kde každý použil vlastní metodu krácení textu, vznikl veskrze unikátní, pestrý a nenapodobitelný artefakt a výsledný text je teď hutný, instantní a adekvátnější dnešní tl;dr době - vznikl tzv. "Nový Nový Zákon".
Teď máme v plánu výsledný text zhudebnit a vydat (ideálně na vinylu), a když to bude možné, také publikovat knižně (v opačném případě musíme přistoupit pouze k méně důstojné formě publikace formou samizdatu). Jsme si vědomi toho, že na knižním trhu je mnoho zkrácených verzí Bible, obvykle pro malé děti - tahle je ale unikátní v tom, že je určena pro dospělé, a co je nejdůležitější, text je v duchu soudobé postmoderní estetiky, které se jinak soudobá křesťanská kultura bedlivě vyhýbá.
Cílová částka je nastavena na 30.000 Kč, což postačí na pár veselých dnů v nahrávacím studiu a k nízkonákladovému vydání vinylu. Ale není to hranice - čím víc se vysbírá, tím víc toho reálně můžeme udělat, a pak třeba udělat i knižní vydání na křídovém papíru a v luxusní grafické úpravě.
Díky!

Několik ukázek z hotového textu (ještě více na fanouškovské FB stránce projektu)

23 Jednou sob procházel obilím a jeho učedníci začali zrní z klasů. Řekli: „Nesmí Da hlad za velekněze do domu posvátné?“
27 A řekl jim: „Sob je pro člověka a ne člověk sobu“
28 Proto je Syn člověka sob.

*

16 Jež zavolal děti ke mně, neboť kdo nepřijme Boží dítě, jistě do něho nevejde.
18 Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Proč mi nikto není dobrý, jedine Bůh?
20 Přikázání znáš: Nezložíš, nezješ, nebudeš krt, nevydáš křivé ovce svého i matky“
21 On řekl: „To všechno je mládí“
22 Když to Jež uslyšel, řekl mu: „Jedno ti jistě schází. Prodej dým a budeš mít mne!“

*

34 O třetí hodině zavolal Jež mocným hlasem: „Eloi, Eloi, le bacha?“ což přeloženo znamená: „Bž, Bž, proč jsi mne pil?“

*

Plný Ježíš ho vodil po poušti a ďábel ho vyhladověl
3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li chléb, nebude živ jenom chlebem“
5 Pak ho ďábel vyvedl
6 a řekl: „Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, vrhni se odtud dolů, abys nenarazil nohou svou na kámen
12 Ježíš mu odpověděl: „Boha“

*

45 Hned nato přiměl Ježíš loď, aby se modlila.
47 A když nastal večer, byla loď na zemi.
48 Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr kráčel po moři a chtěl dál kráčet po moři v domnění, že je to přízrak;
50 Všichni ho totiž vyděsili. On však na ně prolil ohromení úžasem.
52 Nepochopili totiž chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá
533 Když se dostali na Ježíše, začali nosit nemocné na nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout. A kdo se dotkli, byli udrveni.

 

Co si o tomto projektu myslíte?