Bádanie v predprimárnom vzdelávaní - crowfunding kampaň

Bádanie v predprimárnom vzdelávaní

Publikácia ponúka námety na bádateľské aktivity pre učiteľov, ktoré možno realizovať s deťmi v materskej škole. Zameriava sa na prírodné javy .

Knihy
Bádanie v predprimárnom vzdelávaní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Kam zmiznú mláky, ktoré sa robia po daždi? Ako sa môžeme zohriať, keď nám je chladno?  Čo sa stane s cukrom, ktorý nasypeme do čaju? Odkiaľ máme elektrinu? Podobné otázky podnecujú detskú zvedavosť, a tak, ako je napísané v úvodnom citáte, učiteľ najlepšie urobí, ak dieťaťu neposkytne hneď odpoveď, odborné vysvetlenie. Veda nie je niečo, čo by sa mali deti učiť naspamäť. Práve naopak, nech bádaním objavujú svet, skúmajú javy okolo seba. Netreba k tomu hneď zložité prístroje a zariadenia, deťom úplne postačí, ak majú k dispozícii predmety dennej potreby.

Podobné myšlienky boli podnetom pri vzniku publikácie Bádanie v predprimárnom vzdelávaní, ktorej cieľom je opísať detské prekoncepty súvisiace s vybranými prírodnými javmi a navrhnúť aktivity na ich rozvíjanie. Aby publikácia v rozsahu 200 strán mohla byť vydaná, potrebujeme získať finančné prostriedky na jej plnofarebnú tlač a distribúciu.

 

obr_10.jpg

O čom je publikácia?

„Obráťte pozornosť vášho chovanca na prírodné javy a čoskoro v ňom prebudíte zvedavosť; ale ak podnecujete jeho zvedavosť, nesmiete sa ponáhľať, aby ste ju upokojili. Dávajte mu primerané otázky a nechajte ho, nech ich sám rozlúšti. Nech nevie nič len preto, lebo ste mu to povedali, ale preto, lebo to sám pochopil; nech sa neučí vedu, nech ju objavuje.“

(J. J. Rousseau, Emil alebo o výchove)

Deti sú prirodzene zvedavé a považujeme za veľmi dobré, ak sa táto ich vlastnosť podchytí a rozvíja v prospech získavania nových zážitkov a skúseností. Aby dostali už v predškolskom veku elementárne základy poznania, na ktorých budú stavať svoje kognície a budovať vlastné postoje po celý ďalší život, je nevyhnutné podnecovať ich k využívaniu predchádzajúcich vedomostí a skúseností s danou témou a umožniť im aktívne objavovať nové informácie, a následne rekonštruovať doterajšie poznanie.

Deti sa pri bádaní spontánne učia, bádateľské aktivity považujú  „iba“ za hru, ktorá má v materskej škole výsostné postavenie. Pri bádateľských aktivitách je podstatné, že deti simulujú prácu vedcov. Manipulujú s predmetmi, pozorujú rôzne predmety a javy, konštruujú, objavujú, demonštrujú, robia pokusy, experimentujú atď. Je dôležité, aby podnety pre bádanie vychádzali z každodenného života detí a podnecovali prirodzenú detskú zvedavosť.

V predkladanej publikácii sme sa zamerali na témy svetlo, teplo, zvuk, sila, jednoduché stroje, magnetizmus, elektrina, topenie a tuhnutie, rozpúšťanie, vyparovanie. Mohlo by sa zdať, že takéto témy sú nad rámec chápania detí predškolského veku a neprimerané na uplatňovanie v materskej škole. Naše skúsenosti sú dôkazom, že práve tieto témy môžu byť pre deti nesmierne zaujímavé a lákavé, a navyše si pri viacerých rozvíjajú, napríklad schopnosti pozorovať, porovnávať, merať, klasifikovať, tvoriť predpoklady a skúmaním ich overovať. Potrebné je podčiarknuť, že práve uplatňovanie vhodných metód a foriem práce je zárukou úspešnosti. Taktiež zdôrazňujeme, že deti sa nemajú učiť vedeckú terminológiu, ale majú skúmať dané javy na základe realizovaných aktivít a vyvodzovať vlastné závery zo skúmania.

 

Aký je obsah publikácie?

Úvod

Bádateľské aktivity

 • Fázy bádateľských aktivít
 • Štruktúra spracovania tém v publikácii
 • Hra na vedcov

Svetlo

 • Zdroje svetla
 • Môže svetlo prechádzať cez predmety? I
 • Môže svetlo prechádzať cez predmety? II
 • Odraz svetla
 • Rozklad svetla I
 • Rozklad svetla II
 • Odraz svetla II
 • Lom svetla
 • Odraz svetla III
 • Rozklad svetla II
 • Tiene
 • Tieňové divadlo I
 • Tieňové divadlo II
 • Tiene na chodníku
 • Slnečné hodiny

Teplo

 • Zdroje tepla
 • Vnímanie rôznej teploty
 • Ako sa môžeme zohriať?
 • Udržanie tepla
 • Teplo a farby
 • Teplo a zväčšovanie
 • Horenie a hasenie ohňa
 • Návšteva hasičov

Zvuk

 • Ako vytvoríme zvuk?
 • Hra na rádio
 • Špagátový telefón
 • Výkrik
 • Papierový lievik a megafón
 • Šírenie zvuku
 • Zvonkohra z fliaš
 • Ako sa zvuk odráža
 • Tlmenie zvuku

Sila, jednoduché stroje

 • Sila a pohyb
 • Meranie síl I
 • Meranie síl II
 • Ako funguje kladka a koleso na hriadeli?
 • Čo je páka? I
 • Čo je páka? II
 • Čo je páka? III
 • Ozubené kolesá
 • Čo je páka? IV
 • Ako nám pomáha naklonená rovina?
 • Preteky autíčok

Elektrina

 • Čo dokáže elektrina?
 • Ako rozsvietime žiarovku?

Magnetizmus

 • Kde sa využíva magnet?
 • Ktoré predmety priťahuje magnet? I
 • Ktoré predmety priťahuje magnet? II
 • Ktoré predmety priťahuje magnet? III
 • Priťahuje magnet železné predmety aj cez iné predmety?
 • Magnetické autíčko
 • Koľko spiniek pritiahne magnet?
 • Ako sa správajú dva magnety?
 • Výroba vlastnej magnetky na chladničku

Topenie a tuhnutie

 • Topenie a tuhnutie ľadu
 • Topenie a tuhnutie čokolády
 • Topenie a tuhnutie ďalších látok (cukor, maslo, zmrzlina)
 • Topenie a tuhnutie vosku

Rozpúšťanie

 • Varenie čaju
 • Ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú?
 • Ako získať cukor z vody späť?

Vyparovanie

 • Kam zmiznú mláky?
 • Čo sa deje s vodou?
 • Kedy sa voda rýchlejšie vyparí?
 • Vyparí sa voda bez vzduchu?
 • Urýchlenie vyparovania
 • Sušenie bielizne

Ešte malý dodatok

Záver

Zoznam bibliografických odkazov

 

V čom sa naša publikácia odlišuje od iných publikácií na danú tému?

Na trhu je množstvo publikácií, ktoré prezentujú rôzne prírodovedné pokusy a experimenty pre deti. Väčšinou sa však obmedzujú na vymenovanie pomôcok a opis postupu, ako pokusy alebo experimenty realizovať, prípadne ešte uvádzajú vedecké vysvetlenie. V týchto publikáciách prevažne absentuje didaktické spracovanie aktivity pre deti príslušných vekových kategórií. Predkladaná publikácia je špecifická v tom, že obsahuje aj metodické spracovanie danej problematiky pre učiteľov (prípadne asistentov, rodičov a pod.), ktorí budú navrhované aktivity realizovať. Je ušitá priamo na mieru pre deti predškolského veku, pretože návrhy bádateľských aktivít boli overované v praxi.

 

Ukážka z publikácie

MAGNETIZMUS

Niekoľko dní pred začiatkom aktivity sme zisťovali individuálnou formou v polo-štruktúrovanom rozhovore prekoncepty detí o danej téme. Priamo pri realizácii aktivity sme dali deťom možnosť vyjadriť sa k téme aj kresbou.

 Detské prekoncepty o magnetizme

 • Čo viete o magnete a aké s ním máte skúsenosti?

Najviac odpovedí dávalo magnet do súvislosti s priťahovaním kovov, prípadne železa, napr. „Je vec, ktorá sa prilepí ako nálepka na kov.“, „On sa dá, dačo pritiahnuť z kovu alebo železo.“,  „Je to, čo keď dačo sa priblížilo ku magnetu, tak to zapne do seba, napríklad dáky kľúčik zo železa.“, „Dosť o nich neviem, len že kov je vyrábaný z magnetizovaného železa. Niektorý magnet je farebný, modrá k červenej, priložím, zacvikne sa modrá s modrou, ťažko by sa mi to odťahovalo.“, „Pri babke som sa to naučil. Má dva magnety, aj kľúč malý vie... je silný ako železo. Ak pasuje, pripevní sa, ak sa nedá pripevniť, otočím ho na druhú stranu.“, „Zoberieš list, napríklad želiezko si nájdeš a magnetom ho pripneš a to drží... to sa prisáva, chce byť pri želiezku, na spodku je také okrúhle... Občas sú také magnety, čo sa nedajú odtiahnuť. Celou silou som ho tlačil. Aj chladničku s magnetom ťahám, taký som silný.“. V poslednej odpovedi sa spomína chladnička, rovnako ako v ďalších odpovediach z tejto kategórie, napr.  „Napríklad, čo je na chladničke, písmenká mám a na tabuli si ich magnetujem.“,  „Magnety sa prilepia na chladničku a môže sa zobrať.“. Taktiež do prvej kategórie patrí aj odpoveď: „Priťahuje železo, musí byť silný, magnetka pritiahne len ihlu, veľký magnet má aj veľký stroj, magnetickú silu má. V rozprávke som počula, že magnet robí magnetickú silu, aj mama mi to povedala.“. Avšak dieťa tu zdôrazňuje, že magnet priťahuje veci. Podobne to zdôraznili deti aj v nasledujúcich odpovediach, ktoré však neberú do úvahy materiál, z ktorých sú predmety priťahované magnetom vyrobené, napr. „Moje malé magnetky sú najsilnejšie. Priťahujú veci. Z druhej strany ísť musíš, ak nefunguje alebo guľôčku medzi, pomôže ich držať.“, „Veľa máme doma, ak chceš spojiť, krútia sa s tými prstami, spolu rovno sa nedajú spojiť, iba ak by bol slabý magnet.“. Z iných odpovedí možno uviesť, napr. „Jeden si dám za papier a s druhým pohybujem a pohybuje sa aj druhý magnet. Magnet cíti, že je niečo hore, magnety sú ako spolu spojené.“

 • Kde sa využíva magnet?

Deti kreslili kresby zobrazujúce využitie magnetu. Niektoré kresby zobrazovali skúsenosti detí s magnetkou pri rôznych pokusoch (obr. 1, 3), iné kresby zobrazovali konkrétne využitie magnetov, napr. v továrni (obr. 2), na chladničke, na radiátore (obr. 4) a pod. Konkrétne vyjadrenia detí sú uvedené v úvode aktivity Kde sa využíva magnet?

obr_2.jpg

Ciele

 • Vlastnými slovami opísať vlastnosti magnetu.
 • Na základe vlastného skúmania vymenovať aspoň tri predmety, ktoré sú priťahované magnetom.
 • Na základe vlastného skúmania vysvetliť, ako sa dva magnety správajú voči sebe.
 • Povedať aspoň jeden príklad, kde využívame magnet.

 

Materiálne zabezpečenie

Magnety (jeden pre každé dieťa), rôzne obrázky s magnetkou (ktoré sa pripínajú na chladničku), náhrdelník so zapínaním na magnetku, kuchynská rukavica (so všitou magnetkou), rôzne magnetické hračky, dve stoličky, špagát, kancelárska spinka, kľúč, drevená pastelka, plastová stavebnica, papierová vreckovka, textilná vreckovka, hliníková lyžica, mince.

 

Postup

Kde sa využíva magnet?

Učiteľka v rámci projektu pri ukončení aktivity deťom vopred prezradí, čo má pre nich pripravené na skúmanie nabudúce. Jedno dieťa na to reagovalo kresbou.

 • U: Gabika, čo si nakreslila.
 • D: Taký malý magnet môže pritiahnuť ihlu. Taký väčší magnet môže pritiahnuť aj ihlu aj malý magnet. A taký obrovský magnet môže pritiahnuť obidva magnety aj s ihlou (obr.1).

Úlohou všetkých detí bolo nakresliť svoje skúsenosti s magnetom, kde sa s ním stretli a ako sa podľa nich magnet využíva. S kresbami si posadali do kruhu a každé dieťa prezentovalo svoju kresbu.

 • D: Toto je taký veľký magnet v továrni, čo priťahuje železo, také farebné koliesko, také železné... toto je taký železný motor (obr. 2).
 • D: Ja som nakreslil také niečo, také do okrúhla.
 • D: Ja som nakreslil ihlu a malý magnet, pritiahne tento veľký magnet aj legovu helikoptéru.
 • D: Tento magnet by mohol pritiahnuť tento a tento magnet by mohol pritiahnuť tento.
 • D: Ja som nakreslil také dva magnety. Jeden magnet by pritiahol trávu a jeden oblohu.
 • D: Ja som nakreslila vodu v miske, korok a ihlu.
 • U: Aha, to je pokus, ktorý si robila s tvojím bratom...
 • D: To sú dva magnety a tento magnet je s dvomi (obr. 3). A magnet môže pritiahnuť aj taký istý magnet.
 • D: Ja som nakreslila, kde sa dá pripevniť. Na tabuľu dajú sa. Na mrazničku, na radiátor alebo na drez alebo na kovovú rúru (obr. 4).
 • D: Vyzerá to ako kov, ale je to hliník.
 • D: Tu je papier, tu je taký malý magnet, a to je tiež magnet.
 • U: Podľa teba magnet priťahuje papier?
 • D: Áno.
 • U: Uvidíme, budeme to dnes skúmať. Lucka...
 • D: Ja mám také skúsenosti, že keď dám jeden magnet pod papier, že to sa s ním pohybuje ten druhý magnet.
 • U: Aj o tom sa môžeme presvedčiť. Napíšem to sem – jeden magnet pod papier, druhý magnet na papier...
 • D: Ja som to v bratovej izbe skúšala, a tak sa mi to pohybovalo.
 • U: A čo nakreslila Karolínka?
 • D: Toto je chladnička a toto sú magnetky.

 Učiteľka kresby a ich obsah nijako nehodnotila, len na každú napísala stručne komentáre detí a pripla ju na tabuľu.

Iniciáciou k ďalšej činnosti pre deti bolo pozorovanie predmetov – rôznych obrázkov s magnetkou (ktoré sa pripínajú na chladničku), náhrdelníkov so zapínaním na magnetku, kuchynskej rukavice so všitou magnetkou, rôznych magnetických hračiek. Ich úlohou bolo porozmýšľať, čo majú tieto predmety spoločné a vyjadriť to jedným slovom. Deti dospeli k slovu „magnet“ (obr. 5).

 • U: Deti, čo majú všetky tieto predmety spoločné?
 • D: Asi, že sú kovové. A kov priťahuje magnet.
 • D Toto je magnet (Dieťa ukázalo na rukavicu.)
 • U: Čo je to?
 • D: Rukavica.
 • U: Na čo sa používa?
 • D: Na varenie.
 • DD: Na varenie. Na varenie.
 • D: Na pečenie.
 • D: Aby si sa nespálil.
 • U: Kde si ju mamička alebo otecko ukladajú?
 • D: Na vešiak.
 • D: Alebo do šuflíka.
 • D: Alebo niekde pripnúť. Lebo je tam magnet.
 • U: Kde je magnet?
 • D: Tu.
 • U: A kde by sa mohla rukavica odložiť?
 • D: Na kov.
 • D: Na chladničku.
 • D: Alebo na pekáč.
 • U: Takže čo majú podľa vás tieto predmety spoločné?
 • D: Ja poznám všetky tieto predmety. Toto je magnet. Toto sú nálepky na chladničku, náhrdelník, toto je... na záclony.
 • U: A keby ste mali povedať jedno slovo, ktoré je spoločné pre všetky tieto predmety?
 • D: Magnet!
 • D: Magnet!
 • DD: Magnet!
 • U: Myslíte si, že každý z týchto predmetov by pritiahol iný magnet?
 • D: Áno. Lebo je zo železa.
 • U: Všetky predmety sú zo železa?
 • D: Nie.
 • D: Toto je. Toto nie je. Toto nie je. Toto je.
 • D: Toto nie je. Iba toto.
 • U: Ešte raz. Čo majú všetky tieto predmety...?
 • DD: Magnet!

 

Ktoré predmety priťahuje magnet? I

Každé dieťa dostalo do ruky magnet. Chodilo voľne po triede a jeho úlohou bolo skúšať, ktoré predmety magnet priťahuje a ktoré nepriťahuje. Mali si z týchto predmetov vybrať jeden predmet, ktorý magnet priťahuje a jeden, ktorý nepriťahuje a zobrať si ich do kruhu. DO stredu kruhu učiteľka prestrela deku a dala na ňu dve kartičky s nápismi PRIŤAHUJE a NEPRIŤAHUJE so symbolom malého čierneho kruhu a rovnakého kruhu, ktorý bol preškrtnutý (obr. 6). Deti postupne ukazovali, ktoré predmety vzali a ukladali ich ku príslušným kartičkám (obr. 7). Nastala situácia, že tri deti si priniesli batériu. Dve z nich ju položili k predmetom, ktoré magnet priťahuje, pretože testovali svorky batérie. Jedno dieťa však magnet prikladalo k obalu batérie (plastovej časti obalenej papierom), preto tvrdilo, že batéria patrí k predmetom, ktoré magnet nepriťahuje.

Učiteľka navrhla deťom vytvorenie tretej kategórie pre predmety, ktoré sú tvorené viacerými látkami, pričom niektorú z nich magnet priťahuje a niektorú nepriťahuje (obr. 8).

 

obr_3.jpg

 

Ktoré predmety priťahuje magnet? II

Predchádzajúca aktivita slúžila na to, aby si deti vytvorili skúsenosti, ktoré by im pomohli pri formulácii predpokladov v nasledujúcej aktivite.

Učiteľka medzi dve stoličky natiahla vodorovne dlhý špagát, naň zavesila zvisle deväť kratších špagátov na ne zavesila rôzne predmety – papierovú vreckovku, rolku z toaletného papiera, pripínačku, kancelársku spinku, textilný podbradník, oceľový kľúč, fixu, drevenú hračku, klinec. Každé dieťa dostalo pracovný list. Najprv pomenovali predmety na pracovnom liste a overil si, že ide o tie isté predmety, ktoré sú zavesené na šnúre v rovnakom poradí. Deti vyjadrovali predpoklady v písomnej podobe zaznačením do pracovného listu – ktoré predmety budú magnetom priťahované a ktoré nebudú. Ak si dieťa myslelo, že predmet bude priťahovaný magnetom, zakrúžkovalo symbol magnetky v pravom dolnom rohu pri každom obrázku. Ak si myslelo, že predmet magnetom priťahovaný nebude, symbol magnetky preškrtli (obr. 9).

Následne sa presvedčili, či sa ich predpoklady potvrdili. Dieťa, ktoré malo pracovný list hotový, mohlo si bezprostredne zobrať svoju magnetku a ísť testovať predmety (obr. 10). Keď zistilo, že predmet je magnetom priťahovaný, v pracovnom liste jeho obrázok zakrúžkovalo. Keď zistilo, že predmet nebol magnetom priťahovaný, jeho obrázok v pracovnom liste preškrtlo. Zároveň deti kontrolovali, či ich predpoklady boli potvrdené. Stalo sa tak takmer vo všetkých prípadoch a deti zhodnotili úlohu ako jednoduchú. Napriek tomu ich zaujala a v triede vládla radostná pracovná atmosféra.

Učiteľka tiež upriamila pozornosť detí na to, že predmety sú magnetom priťahované skôr, ako sa ich magnet dotkne (napr. drobný klinček alebo spinka „priskočí“ k magnetu).

obr_4.jpg

Ktoré predmety priťahuje magnet? III

Aby sme deťom objasnili, že magnet nepriťahuje všetky kovové predmety, dali sme im k dispozícii hliníkovú lyžicu, hliníkovú varechu, hliníkový obal na vizitky, hliníkovú pokrievku, mince 2 €, 1 , 50 centov.

 • U: Ideme overiť to, čo povedal Samko. Samko povedz nám, čo si tvrdil.
 • D: Takže... jedna vec... Vyzerá to ako železo, ale je to z hliníka.
 • U: A čo tvrdíš?
 • D: Že CD-čko je z kovu, ale je to z hliníka. Vyzerá to ako kov, ale je to hliník.
 • U: Z čoho sú podľa vás vyrobené tieto predmety?
 • D: Z hliníka.
 • D: Z kovu
 • U: Samko povedal, že z hliníka. Je hliník kov?
 • D: Nie.
 • DD: Nie.
 • U: A aký je to materiál?
 • D: Hliník.
 • U: A myslíte si, že hliník patrí medzi kovy?
 • D: Nepatrí.

 Deti mali vytvorenú predstavu, že hliník nie je kov. Bolo náročné vysvetliť im na úrovni zodpovedajúcej ich mysleniu, že hliník medzi kovy patrí (keďže deti nemali vytvorené ani pojmy dobrej elektrickej a tepelnej vodivosti kovov). Učiteľka sa snažila naviesť ich uvažovaním o tom, že kovy sa topia pri veľmi vysokej teplote. Nepodarilo sa jej však silno zakorenenú predstavu detí zmeniť. Naďalej tvrdili, že hliník kov nie je.

 • D: My máme doma taký črepník, ktorý vyzerá ako kov, ale je to hliník.

 (Deti dostali za úlohu opýtať sa svojich rodičov alebo starších súrodencov, či je hliník kov). Skúmanie pokračovalo tak, že deti testovali magnetickú vodivosť uvedených predmetov (obr. 11).

 • U: Deti, myslíte si, že tieto predmety bude priťahovať magnet?
 • D: Nebude.
 • D: Bude, okrem toho hliníka. Tie bude priťahovať.
 • U: Samko si myslí, že mince bude magnet priťahovať. Z domu už prišiel so skúsenosťou, že hliníkové predmety magnet nepriťahuje. Samko, zober si predmet, ktorý je z hliníka a vyskúšaj to (obr. 11). Priťahuje ho magnet?
 • D: Nie.

 Učiteľka využila kartičky z predchádzajúcej aktivity s nápismi PRIŤAHUJE a NEPRIŤAHUJE. Deti k nim ukladali predmety, ktoré testovali. Zistili, že hliníkové predmety magnet nepriťahuje. Podobne zistili, že ani mince magnet nepriťahuje, teda nepotvrdil sa ich predpoklad.

Učiteľka sa opýtala detí, či si myslia, že žiadne mince magnet nepriťahuje. Počas úvodnej aktivity, kedy deti chodili po triede a testovali magnetickú vodivosť rôznych predmetov, si učiteľka všimla, že jednému dieťaťu sa podarilo pritiahnuť 5-2-centové mince, ktoré nechala na svojom stole. Vyzvala dieťa, aby ostatným povedalo o svojej skúsenosti. Deti diskutovali, ako je to možné.

Ďalej učiteľka položila na stolík svoje zlaté šperky a diskutovala s deťmi o tom, z čoho sú vyrobené. Najprv deti tvrdili, že je to hliník, iné deti, že je to kov. Postupne ich naviedla na to, že sú to zlaté šperky pomocou otázky, aké šperky nosia ich rodičia. Deti testovali ich magnetickú vodivosť (obr. 12) a zistili, že magnet ich nepriťahuje.

Zmyslom aktivity bolo, aby si deti uvedomili, že existujú rôzne kovy, napr. železo, oceľ, zlato, meď, hliník. Magnet nepriťahuje všetky kovy. Z testovaných predmetov priťahoval len tie, ktoré boli tvorené z ocele.

obr_5.jpg

 

Nasledujúce aktivity boli realizované pri štyroch stanovištiach. Pri prvom stolíku deti mali k dispozícii magnety, kancelárske spinky a papiere. Pri druhom skúšali, či dokážu vytiahnuť spinku z pohára s vodou pomocou magnetu. Pri treťom stolíku bolo pripravené magnetické autíčko a pri štvrtom magnet, pomocou ktorého sa deti pokúšali urobiť zo spiniek čo najdlhší „vlak“.

 

Priťahuje magnet železné predmety aj cez iné predmety?

Učiteľka sa opýtala detí, či si myslia, že magnet bude priťahovať železné/oceľové predmety aj keď medzi ne vložia nejaký predmet. Po vyjadrení predpokladov deti skúšali, ako magnet priťahuje kancelársku spinku, aj keď medzi magnet a spinku vložia list papiera (obr. 13) Deti navrhovali ďalšie predmety, ktoré by takto mohli testovať (napr. vreckovku, plastový uzáver od fľaše a pod.).

Deti tiež skúšali, či magnet pôsobí aj cez vodu. Do pohára s vodou učiteľka vhodila kancelársku spinku a úlohou detí bolo vytiahnuť ju z vody pomocou magnetu tak, aby si nenamočili prsty. Deti vyskúšali dve riešenia. Väčší magnet v tvare podkovy vložili do pohára a jednoducho pritiahnutú spinku vytiahli (obr. 14). Náročnejšie bolo vytiahnuť spinku menším magnetom tak, že cez steny pohára a vodu pritiahol sponku a pohybovaním magnetu smerom von z pohára sa pohybovala aj spinka (obr. 15).

Magnetické autíčko

Učiteľka vyrobila magnetické autíčko z rolky z toaletného papiera, ktorú prepichla šidlom v štyroch miestach a cez dierky prevliekla dve špajdle. Na špajdle pripevnila kolieska vytvorené zo štyroch uzáverov z PET fliaš, do ktorých urobila otvory šidlom a pripevnila ich na špajdle pomocou lepiacej gumy. Do vnútra autíčka pomocou taviacej pištole pripevnila magnetku. Ďalšiu magnetku pripevnila na koniec dlhej drevenej  tyče tak, aby sa navzájom s magnetkou v autíčku odpudzovali. Približovaním magnetky na tyči k autíčku dieťa uviedlo autíčko do pohybu (obr. 16).

obr_6.jpg

obr_7.jpg

 

Koľko spiniek pritiahne magnet?

Učiteľka sa opýtala detí, či si myslia, že magnet môže pritiahnuť aj viac kancelárskych spiniek za sebou. Úlohou detí bolo predpokladať, koľko spiniek za sebou magnet pritiahne. Deti sa snažili vytvoriť z kancelárskych spiniek čo najdlhší rad. Podarilo sa im takto pripojiť najviac päť spiniek (obr. 17).

Ako sa správajú dva magnety?

Aktivita prebiehala frontálne v kruhu. Učiteľka sa opýtala detí, čo sa stane, keď k sebe priblíži dva magnety. Deti väčšinou tvrdili, že sa budú priťahovať. Následne učiteľka nechala deti vo dvojiciach skúšať priblížiť k sebe magnety (obr. 18). Dvojiciam detí sa venovala individuálne a usmernila ich, aby vyskúšali dve situácie – keď sa dva magnety priťahujú a keď sa odpudzujú. Skúsenosť s odpudzovaním magnetov bola pre deti prekvapujúca (obr. 19), a to aj napriek tomu, že podobný jav videli pri magnetickom autíčku. Učiteľka deťom nerozprávala o póloch magnetu, tieto informácie zostali len v rovine získanej skúsenosti.

 Výroba vlastnej magnetky na chladničku

Učiteľka deti iniciovala k vytvoreniu vlastnej magnetky na chladničku s námetom nášho vedeckého tímu. Najprv sa v kruhu rozprávali, čo všetko už skúmali a ktoré aktivity realizovali. Každý si mohol vybrať jednu alebo niekoľko aktivít, ktoré ho najviac zaujali, a nakresliť ich pastelkami na výkres formátu A5. Učiteľka výkres ozdobila farebným papierom so zúbkovaným okrajom, na ktorý napísala nápis „Vedecký tím 2017 MŠ Pohorelá“ a meno dieťaťa. Hotové kresby zalaminovala a deti si na ne dozadu nalepili samolepiacu magnetku.

 

obr_8.jpg

Reflexia

Deti sa vyjadrovali, čo sa im najviac páčilo z dopoludňajších aktivít:

 • Kreslenie, skúšanie na motúziku, veci dávali – triedili pri stole, voda.
 • Všetko. Najviac sa mi páčilo s vodou, a ešte, že sme kreslili.
 • Všetko, najviac s vodou.
 • Vo vedeckom tíme ma potešilo najviac s Mariankou a Dáškou, najviac pri jednom a druhom kreslení.
 • Že sme skúšali na motúze, a že sme hľadali, čo ne magnetické – nemagnetické.
 • Že sme mali spinku.
 • Mne sa páčilo so spinkou a už všetko.
 • Mne všetko, najviac spinky s vodou.
 • Prvýkrát so spinkou, čo som vytiahol cez hrubú vrstvu.
 • Že sme si mali dva predmety pohľadať, a so spinkami a kreslenie.
 • Že sme skúmali s papierom.

 

Literatúra použitá pri spracovaní témy

Minarechová, Žoldošová, 2014; Duchoňová, Horváth, Sobotová, 2015; Lapitková, Morková, 2012; Lapitková, Brestenská, 2008; Žoldošová, 2014; Lacey, Gillespie, Bowman, 2015.

 

Kto sú autorky publikácie?

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. pracuje na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín. 

Vedecký záujem autorky je orientovaný na prírodovedné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika, na využívanie zážitkového učenia a bádateľských metód v predprimárnom a primárnom prírodovednom vzdelávaní, ako aj na interpretáciu vizuálneho umenia u detí predškolského a mladšieho školského veku. V tejto oblasti má náležitú publikačnú činnosť. Za najvýznamnejšiu považuje svoju monografiu v spoluautorstve s PaedDr. Dagmar Krupovou s názvom Visual Art in Nursery School, vydanú vo vydavateľstve LAP – Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. Autorka je zástupkyňou šéfredaktora (deputy editor) medzinárodného vedeckého časopisu Multidisciplinary Journal of School Education v Krakove, na vydávaní ktorého participujú odborníci z Poľska, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Českej republiky.

PaedDr. Dagmar Krupová pôsobí ako zástupkyňa v Základnej škole s materskou školou Pohorelá. Má 37 rokov pedagogickej praxe, z toho 24 rokov vo vedúcej funkcii. V súčasnosti odovzdáva svoje praktické skúsenosti v publikačnej činnosti zameranej na inováciu predprimárneho vzdelávania, orientujúc sa predovšetkým na rozvíjanie prírodovednej a vizuálnej gramotnosti detí v materskej škole. Je spoluautorkou desiatich vedeckých a odborných monografií a viacerých vedeckých a odborných štúdií v časopisoch a zborníkoch, orientovaných na inovácie v predprimárnom vzdelávaní. V danej oblasti vedie odborné semináre a workshopy pre pedagógov materských škôl.

Ktoré publikácie už vydali?

 • KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I. 2018. Rok s bábätkom v materskej škole. Aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2018. 122 s. ISBN 978-80-561-0538-2.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2017. Scientists in Nursery School. Inquiry-based Education for Pre-school Age Children. 3. uploaded and extended edition. Saarbrücken: LAP – Lambert Academic Publishing, 2017. 91 pp.  ISBN 978-620-2-08097-2.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2017. Visual art in nursery school. Activities for choldren with a focus on the interpretation of visual art. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. 153 pp. ISBN 978-620-2-07724-8.
 • KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I. 2016. Hráme sa a tvoríme. Aktivity pre deti v materskej škole s využívaním produktívnych metód. Bratislava : Pro Solutions, 2016. 164 s. ISBN 978-80-8139-076-0.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2016. Umělci v mateřské škole. Aktivity zaměžené na interpretaci výtvarního umění. Praha : Portál, 2016. 144 s. ISBN 978-80-262-1120-4.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2015. Vědci v mateřské škole. Aktivity pro malé badatele. Praha : Portál, 2015. 152 s. ISBN 978-80-2620-818-1.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2015. Využívanie metód zážitkového učenia v materskej škole. 2. prepracované vydanie. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2015. 86 s. ISBN 978-80-561-0238-1.
 • ROCHOVSKÁ, I., KRUPOVÁ, D. 2014. Developing the Science Education of Children at a Preschool Age Within the Context of Cultural Literacy = L’éducation aux sciences chez les enfants d’âge préscolaire dans le cadre de la compétence culturelle. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014. 117 s. ISBN 978-83-61149-38-5
 • KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I. 2013. Produktívne metódy a ich využitie v materskej škole. Metodicko-pedagogické centrum, 2013. 70 s. ISBN 978-80-8052-503-3.
 • ROCHOVSKÁ, I. 2011. Využívanie bádateľských aktivít v materskej škole. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, 74 s. ISBN 978-80-8084-666-4 (66 normostrán). Separát publikácie dostupný na: http://uv.ku.sk/images/stories/vyuzivanie_badatel_aktivit.pdf
 • ROCHOVSKÁ, I. 2011. Le développement de la littérature scientifique dans le domaine l'éducation primaire. Fribourg : S.É.C.T. – Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 2011, 73 s. ISBN 978-2-9700716-5-5.
 • KRUPOVÁ, I., KRUPOVÁ, D., AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok : Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6.

obr_9.jpg

 

Dočítali ste do konca?

Ak ste sa dostali až sem, máme nádej, že Vás náš projekt zaujal. Realizáciu tohto projektu projektu možno prirovnať k dlhej, ale nesmierne zaujímavej ceste. Dôležité je, že to bola cesta, ktorá nás spolu s deťmi doviedla do úspešného cieľa. V závere sme si ako tvorkyne projektu jednoznačne uvedomili, že máme za sebou nezvyčajný projekt. Rozhodnutie vydať sa touto cestou nebolo jednoduché a jednoznačné. Najprv sme azda celý rok kráčali rôznymi chodníčkami a hľadali správny smer. Uvedomovali sme si, že ak sa pustíme do problematiky prírodných javov, bude to náročné. Pevným bodom pri príprave projektu boli jednotlivé témy – svetlo, teplo, zvuk, sila, jednoduché stroje, elektrina, magnetizmus, topenie a tuhnutie, rozpúšťanie, vyparovanie. Snáď každému pedagógovi je jasné, že ide o tému dosť obšírnu, a na prvý pohľad pre deti materskej školy náročnú. Aj keď už pracujeme na vytváraní prírodovedných projektov niekoľko rokov, venovali sme sa napr. predmetom a ich vlastnostiam, vesmíru, vzduchu a počasiu, predsa sme si uvedomovali, že máme pred sebou projekt, ktorý bude v porovnaní s inými náročnejší.

Co si o tomto projektu myslíte?