Atelier pro ambrotypii - crowfunding kampaň

Atelier pro ambrotypii

Vytvoření atelieru v historické pražské vile pro oživení staré techniky fotografie na kolodium a unikátní portrétování.

Ostatní
Atelier pro ambrotypii

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Chceme vytvořit atelier pro ambrotype fotografii v pražské historické vile. Potřebujeme upravit interier a exterier a pořídit příslušné vybavení. Otisky historie přinášejí fascinující poznání a zážitky nevšední atmosféry. Chceme přispět k rozvoji kulturního povědomí a nabídnout zážitek inspirovaný fotografickým procesem ambrotypie.

_______________________________________________________________________________

You can find the English text below.

 

Portrét

Návštěvník si odnese vlastní portrét, unikátní fotografii vytvořenou pomocí mokrého kolodiového procesu. Neobyčejnou fotografii, rozšířenou o další dimenzi, která zvýrazňuje vnitřek osobnosti. Výsledkem fotografování vzniká „ambrotype“ – pozitivní fotografie na skleněné desce. Každá fotografie má svůj příběh a teprve s ním je dílo kompletní.

Nabízíme i variantu fotoportrétu ve stylu steampunk fashion, který s historickou technikou úžasně ladí. Protože výchozí prostředí steampunku je 19. století - tedy tehdejší paleofuturistické představy o naší době. 

Ambrotypie

Ambrotypie je historický fotografický proces, který vystřídal prvotní daguerrotypii. 

V Česku je uchována fotografie ze sbírek zámeckého muzea v Kynžvartu, zátiší s motivem uměleckého atelieru, kterou dostal kancléř Metternich v roce 1839, a to ještě před zveřejněním Daguerrova objevu daguerrotypie, s jeho vlastním věnováním. Je unikátní památkou mimořádného celosvětového významu. Jako médium se užívala destička ze stříbra nebo silně postříbřené mědi. Snímky ale měly malé rozměry a byly špatně zřetelné. V přesnosti a jenosti detailů tuto techniku překonala ambrotypie.

V 60. a 70. letech 19. století se také hojně používala ferrotypie, neboli tintypie. Fotila se na kovové destičky s tmavým podkladem. Protože lakovaný materiál byl odolný a nebylo třeba komplikovaného sušení, používali tuto techniku fotografové v terénu. Jednou z nejznámějších ferrotypií je portrét "Billy the Kid" (1879-80), který se řadí na první příčky v seznamu nejdražších fotografií.

Ambrotypie - z řeckého ambrosios (nesmrtelný, neměnný) - využívá jako médium skleněné destičky. Postříbřený povrch odráží světlo, v podexponovaném bělavém negativu. A světlý negativ podložený tmavým podkladem se jeví jako pozitiv. Jedná se o unikát. To znamená, že podobně jako u daguerrotypie, vzniká jediny originální obrázek, který není možné opakovat. Pozitivní fotografie zachycuje poněkud jinou rovinu předlohy, než jak ji jnáme z fotografií současnosti. Doslova zachycuje nitro. Připomíná to dávný strach indiánských kmenů, že jim fotografie vezme duši, a při prohlížení ambrotypií už máme pro tu představu větší pochopení. 

První krok

Pokud se nám s Vaší pomocí podaří atelier vybudovat, bude to první krok na cestě k postupnému vytvoření celého komplexu, tzv. hands-on muzea. Chceme zážitkovou formou, pomocí tvůrčí činnosti, zpřístupňovat různá vzdělávací témata. Narozdíl od tradičních statických expozic muzeí a galerií, které počítají s pasivní rolí návštěvníka, chceme umožnit přiblížení kulturních obsahů internetové generaci, kterou již neoslovují tradiční prezentace.

Fotopříloha

Závěrečná fáze zpracování fotografie a jednoduchý stojánek na destičky při sušení

Opěrný stojan pro držení hlavy, aby se model při delším expozičním času nepohnul

Lahvičky s roztoky, které se používají v průběhu procesu zpracování fotografie

Skleněná destička se světlým negativem - bez černého podkladu a na černém podkladu

Model v pozici při fotografování

Výsledná fotografie

 

__________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

 

Our aim is to create a workshop devoted to the ambrotype technique inside a historic villa in Prague. We will need to update both the interior and the exterior as well as purchase appropriate equipment. History’s fingerprints bring us fascinating new knowledge and experiences of extraordinary atmosphere. We want to contribute to the development of cultural awareness and offer an experience inspired by the photographic process of ambrotype.

Portrait

Each visitor will take home their own portrait, a unique photograph created by a wet-collodion process. A one-of-a-kind photograph, given a whole dimension, that highlights each person’s unique personality. The end result is the so called ambrotype – a positive photograph on a glass plate. Each photograph has its own story to tell.

We also offer this photo portrait in the steampunk fashion style, which matches this historic technique incredibly well. Steampunk originated in the 19th century, at a time when paleo futuristic ideals of our modern times prevailed.

Ambrotype

Ambrotype is a historic style of photography, preceded by the daguerreotype.

The Czech Republic is proud owner to a unique photo from the private collection of the castle museum in Kynžvart, depicting a still life of an arts atelier, received by chancellor Metternich in 1839, prior to the publicizing of the daguerreotype, with his personal inscription. This photograph serves as a unique relic of worldwide significance. The medium used was a plate made of silver or heavily silver-plated copper. Its dimensions were too small however and lacked distinctness. Ambrotype superseded the daguerreotype in accuracy and sharpness of detail.

During the 1960s and 70s, tintype was also commonly used. It was photographed on metal plates with a dark base. Because the lacquered material was very resilient and no complicated drying was involved, this technique was used by field photographers. One of the most famous tintypes is a portrait titled "Billy the Kid" (1879-80), which ranks high among the world’s most expensive photographs.

Ambrotype – from the Greek word ambrosios (immortal, unchanging) – uses glass plates as medium. The silver-plated surface reflects light in underexposed whitish negatives. A light negative with a dark background base looks as a positive. This is thoroughly unique. This means that, similar to the daguerreotype, only one image is created, one that cannot be replicated. A positive photograph captures a somewhat different model than that which we are accustomed to in modern-day photography. It literally captures the core soul. This is reminiscent of the fears of native American Indians, who believed photographs could steal their souls. Looking at ambrotype photographs, one cannot help but have some understanding for this notion.

First step

If thanks to your support we succeed in the creation of our workshop, it will be the first step to eventually creating an entire complex, a so-called ‘hands-on museum’.  We hope to make various educational topics more accessible through creative practical activities. Unlike traditional static displays of most museums and galleries which take the viewer into account as a mere passive onlooker, our aim is to bring cultural contents to the internet generation, for whom traditional presentations simply don’t cut it.

 

Profile

Our names are Jana and Jasmin and three years ago we had the opportunity to take over a historic villa in Prague. Jasmin studied Philosophy and German, I studied Cultural and Social Anthropology. We both have a strong attachment to history and strove to maintain an atmosphere of eclectic pseudo-colonialism in the villa. Back then, we had already begun devoting our time to the ambrotype and had fallen under the spell of this olden day technique.

 

For foreign payments:

IBAN: CZ9220100000002000370166

BIC code/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bank address: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

If you are unable to enter the variable symbol directly, please include it in the Referencia platiteľa (payer reference) in the following format: /VSnnnnnn, where nnnnnn is the applicable variable symbol.

You can also use your payment card or PAYPAL.

Co si o tomto projektu myslíte?