1000000853-02.jpeg

Z Mongolska do Európy peši Film & Video

Jediná cesta, ktorú budete ľutovať je tá, na ktorú sa nevydáte. Anonym

118152844_720581558488072_7139834860291799621_n.jpg

ReachedCZK 41,800(139%)

139%
CZK 30,000requested
31contributors
ContributeRewards

 

KTO SOM?

Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že to nie je moja prvá cesta s batohom. Sólo cesta SNP a či Španielske pyreneje sú toho dôkazom. Veľkú  zásluhu na mojich dobrodrúžstvach, má skauting, ktorý som navštevovala od dectva. Zamilovala som sa tam do pobytu v divokej prírode. Poznávanie krajiny s batohom na chrbte, mi dalo možnosť duchovného rastu a poznania inakosti rôznych krajov. Zároveň to človeku dáva možnosť, zakúsiť jednoduchosť bytia a zákúsiť dobrodrúžstvo spolu s Bohom.

Foto z cesty SNP

ODKIAľ, KAM A KOľKO?

Vždy som čakala na správny moment, na to kým doštudujem, kým budem mať dosť času, kým budem mať dosť peňazí. Pochopila som, že vždy sa na niečo čaká. Avšak, odkladanie musím zaraziť, preto, JE ČAS!! Za mnou sú dlhé mesiace príprav, víza, poistenie, výbava a z toho som takmer zošedivela, ale stálo to za to. Nepripravovala som sa však len ja, ale aj moja rodina, ktorá to má zaiste somnou ťažké. Príprava však prebiehla i po psychickej stránke, ktorá sa v mojom prípade odohráva v modlitbe.  

Trasa vedie z divokého  Mongolska do Európy peši. Cestu podnikám sólo a všade, kde mi to bude umožnené, pôjdem peši. Odhadovaná dĺžka trasy 16 000 km a viac.  V prípade nepriaznivej politickej situácie v niektorej z krajín, ktorú mám v pláne prejsť, mám alternatívne trasy, ktoré ma povedú bezpečnou cestou. Odhadovaný čas strávený na ceste je okolo 2 rokov. Može to však byť viec aj menej. Cestou túžim ísť čo najviac v horách a asfaltkám sa čo najviac vyhnúť, ale samozrejme určite tam dajké tie asfaltové cesty postretnem. Ázia totiž nemá takú rozsiahlu turistickú sieť, preto sa samotná trasa ,bude tvoriť priamo na trati. Vždy si pozriem pár dni dopredu, aký úsek ma čaká či už kvôli doplneniu vody či jedla.

Mojím domodov sa tieto dva roky stane stan, v prípade, že by ma niekto pozval k sebe domov a ja by som uznala danú osobu za dôveryhodnú, určite sa nebudem brániť. Pár krát do roka, si snáď budem môcť dovoliť aj lacný hotel.

 Teraz prišiel asi čas na prezredenie váhy môjho batohu, ale to vám prezradím v mojom videu na youtube, kde túto informáciu nájdete.

O každej krajine som vybavená základnými informáciami od toho kde je a nieje možné prekračovať hranice až po to, kde treba či netreba víza po prípade, ako dlho sa môžem v danej krajine vyskytovať. 

V ČOM JE MOJA CESTA JEDINEČNÁ?

To že, idem sama z Mongolska do Európy peši robí túto cestu jedinečnú. Som prvá Slovenka, ktorá sa vydáva na sólo cestu o dĺžke 16000km a viac. Táto cesta je mojim dlhoročným snom. Na konci cesty vznikne neopakovateľný film, plný dychberúcich záberov divokej a nespútanej prírody s kvapkou humoru a dobrodrúžstva zachyteného na kameru.

NEBOJÍŠ SA ZVIERAT?

Snežný leopard, škorpióni, ťavy, kone, medvede, vlky, líšky otravné komáre a kliešte či dokonca legendárny Olgoj Chorchoj, o ktom sa traduje legenda, ako o gigntickom červovy, blúdiacom po púšti Gobi, ale i iných častiach Ázie, toto všetko môžem a nemusím postretnúť. Osobne mám veľký rešpekt, voči tejto ceste a tak isto aj k zvieratám, teda, okrem komárom a kliešťom:). Z osobnej skúsenosti však vidím vačšie riziko ľudí a nie zvieratá. 

PÝTATE SA, PREČO IDEM SAMA?

Pretože som zrejme divoká  duša, zároveň je to pre mňa duchovná púť. Človek sám sa dostáva do zaujímavých situácii a do komunikácie a miestnymi obyvateľmi omnoho skôr, ako keď ide v skupine. Tým pádom zakúsi danú kultúru, zvyky ale taktiež aj povahu ľudí v danej krajine omnoho rýchlejšie a intenzívnejšie.

AKO VÁS TENTO PROJEKT OBOHATÍ A AKO MA MÔŽETE PODPORIŤ?

Sledovaním mojej cesty sa dostanete spolu so mnou na nezabudnuteľné miesta v Ázii i Európe. Poskytnem vám možnosť okúsiť inakosť a surovú divokosť prerii, hôr a odľahlých miest. O každej krajine sa dozviete zaujímavosti, ktoré vás možno prekvapia. 

Odmeny -

1- Najkrajšie fotky z cesty a menom v titulkoch na konci filmu ktorý vznikne po príchode z ciest

2- Pohľadnica z Mongolska, venovanie, menom v titulkoch na konci filmu ktorý vznikne po príchode z ciest

3- Tričká - ručne malované, limitovaná a neopakovateľná ponuka a menom v titulkoch na konci filmu ktorý vznikne po príchode z ciest

4- Pohľadnica z každej azijskej krajiny ktorú navštívim s venovaním a menom v titulkoch na konci filmu ktorý vznikne po príchode z ciest

5- Súkromná prednáška pre menší počet ľudí a viac info v popisku

Cesta sa začína onedlho v druhej polovici mája.

Vašu finančnú podporu využijem na splnenie svojho sna, pretože ma čaká veľmi dlhá cesta a tak budem rada, ak mi v tomto projekte pomôžete a prispejete k dosiahnutí aspoň cieľovej že čiastky. 

Podporiť ma môžete aj nefinančnou cestou a to na instagrame, YouTube alebo mojom blogu, kde budem zdieľať svoju cestu. 

https://www.instagram.com/dusa_putnicky?igsh=MWl2ZDFhYnF3NWN6bw==

https://dusaputnicky.blogspot.com/

https://youtube.com/@Dusaputnicky?si=gPVgLVWnz4Z-nNQP

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559521971995

English version:

WHO AM I?


Those who know me know that this is not my first backpacking trip. The SNP solo route and whether the Spanish Pyrenees are proof of that. Scouting, which I have attended since childhood, has a lot to do with my adventures. I fell in love with being in the wild nature there. Getting to know the country with a backpack on my back gave me the possibility of spiritual growth and getting to know the otherness of different regions. At the same time, it gives a person the opportunity to experience the simplicity of being and experience an adventure together with God.

 

 

FROM WHERE, WHERE AND HOW MUCH?

I was always waiting for the right moment, until I finished my studies, until I had enough time, until I had enough money. I understood that there is always something waiting. However, I have to stop procrastinating because IT'S TIME!! I have long months of preparations, visas, insurance, equipment behind me and I almost turned gray from it, but it was worth it. However, it was not only me who was preparing, but also my family, which is certainly having a hard time. However, the preparation also took place on the psychological side, which in my case takes place in prayer.

The route leads from wild Mongolia to Europe on foot. I'm traveling solo and I'll walk wherever I can. The estimated length of the route is 16,000 km and more. In the event of an unfavorable political situation in any of the countries I plan to pass through, I have alternative routes that will lead me on a safe path. The estimated time spent on the road is around 2 years. However, it can be more or less. On the way, I want to go in the mountains as much as possible and to avoid asphalt roads as much as possible, but of course I will definitely meet those asphalt roads there. Asia does not have such an extensive tourist network, therefore the route itself will be created directly on the track. I always check a few days in advance what section is waiting for me, whether it's to refill water or food.

 

My home will be a tent for these two years, in the event that someone invites me to their home and I recognize that person as trustworthy, I will certainly not resist. A few times a year, I will hopefully be able to afford a cheap hotel.

Now it's probably time to reveal the weight of my backpack, but I'll tell you that in my youtube video, where you can find this information.

I am equipped with basic information about each country, from where it is and is not possible to cross the border to where a visa is or is not needed, depending on the case, and how long I can stay in that country.

WHAT MAKES MY JOURNEY UNIQUE?


The fact that I am going alone from Mongolia to Europe on foot makes this journey unique. I am the first Slovak woman to embark on a solo journey of 16,000 km or more. This trip has been my dream for many years. At the end of the journey, a unique film will be created, full of breathtaking images of wild and unbridled nature with a dash of humor and adventure captured on camera.

AREN'T YOU AFRAID OF ANIMALS?


Snow leopards, scorpions, camels, horses, bears, wolves, foxes, annoying mosquitoes and ticks, or even the legendary Olgoj Chorchoi, about whom there is a legend, as a gigantic worm, wandering in the Gobi desert, but also in other parts of Asia, all this I can and I don't have to meet. Personally, I have great respect for this road and also for animals, that is, except for mosquitoes and ticks :). However, from personal experience, I see a greater risk for people and not for animals.

WHY AM I GOING ALONE, YOU ASK?


Because I'm probably a wild soul, it's also a spiritual pilgrimage for me. A person alone gets into interesting situations and into communication with local residents much earlier than when he goes in a group. As a result, he will experience the given culture, customs, but also the nature of the people in the given country much faster and more intensively.

 

HOW WILL THIS PROJECT ENRICH YOU AND HOW CAN YOU SUPPORT ME?


By following my journey, you will get to unforgettable places in Asia and Europe with me. I will give you the opportunity to taste the otherness and raw wildness of the prairies, mountains and remote places. You will learn interesting facts about each country that may surprise you.

The journey begins shortly in the second half of May.

I will use your financial support to fulfill my dream, because I have a very long way to go, so I will be happy if you help me in this project and contribute to reaching at least the target amount.

You can also support me non-financially on Instagram, YouTube or my blog, where I will share my journey.

https://www.instagram.com/dusa_putnicky?igsh=MWl2ZDFhYnF3NWN6bw==

https://dusaputnicky.blogspot.com/

https://youtube.com/@Dusaputnicky?si=gPVgLVWnz4Z-nNQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReachedCZK 41,800(139%)

139%
CZK 30,000requested
31contributors
Contribute

project authordusaputnicky

Rewards

CZK 150Poďakovanie v titulkoch

Poďakovanie v titulkoch na konci filmu. Predstavte si, že vaše meno bude napísané v titulkoch ako nejaká celebrita. English: Credits in the credits at the end of the movie. Imagine your name being written in the headlines like some celebrity.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 500Najkrajšie fotky z cesty v digitálnej podobe v predstihu

IMG_20190731_095525.jpg

Zhliadni, tie najkrajšie scenérie z cesty od divokých a nespútaných Mongolských stepí až na koniec tejto púte v predstihu + nezverejnené fotografie. Obrázok je len ilustračný. (fotka z vlastného albumu) Obrázok na ktorý sa pozeráte je len ilustračný. English: Its possible to send anywhere. See the most beautiful scenery on the way from the wild and unbridled Mongolian steppes to the end of this pilgrimage in advance + unpublished photos. The image you are looking at is only illustrative.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 700Tričko Duša pútničky, čierna M

IMG_20240505_183114_021~2.jpg

Získajte jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť vlastniť ručne malované tričko z dielne pútničky. Počet je obmedzený. Sú JEDINEČNÉ A VYROBENÉ PRIAMO V RUKÁCH PÚTNIČKY! Ponuka je obmedzená počtom a veľkosťou. Kontaktujte ma pomocou emailu ohľadne dostupnosti vami vybranej veľkosti. Emailová adresa je nižšie. Vyhradzujem si právo zmeniť odmenu v prípade nepredvídateľných okolností. English: The reward will be sent ONLY in Slovakia and the Czech Republic. Get a unique and unrepeatable opportunity to own a hand-painted t-shirt from the pilgrim's workshop. The number is limited. They are UNIQUE AND MADE DIRECTLY IN THE HANDS OF THE PILGRIM! The offer is limited in number and size. Contact me via email regarding the availability of your selected size. The email address is below. I reserve the right to change the reward in case of unforeseen circumstances. dusaputnicky@gmail.com

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

CZK 700Tričko Duša pútničky, čierna veľkosť L

IMG_20240505_183114_021~2.jpg

Získajte jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť vlastniť ručne malované tričko z dielne pútničky. Počet je obmedzený. Sú JEDINEČNÉ A VYROBENÉ PRIAMO V RUKÁCH PÚTNIČKY! Ponuka je obmedzená počtom a veľkosťou. Kontaktujte ma pomocou emailu ohľadne dostupnosti vami vybranej veľkosti. Emailová adresa je nižšie. Vyhradzujem si právo zmeniť odmenu v prípade nepredvídateľných okolností. English: The reward will be sent ONLY in Slovakia and the Czech Republic. Get a unique and unrepeatable opportunity to own a hand-painted t-shirt from the pilgrim's workshop. The number is limited. They are UNIQUE AND MADE DIRECTLY IN THE HANDS OF THE PILGRIM! The offer is limited in number and size. Contact me via email regarding the availability of your selected size. The email address is below. I reserve the right to change the reward in case of unforeseen circumstances. dusaputnicky@gmail.com

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

CZK 700Tričko Duša pútničky, čierna veľkosť XXL

IMG_20240505_183114_021~2.jpg

Získajte jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť vlastniť ručne malované tričko z dielne pútničky. Sú JEDINEČNÉ A VYROBENÉ PRIAMO V RUKÁCH PÚTNIČKY! Ponuka je obmedzená počtom a veľkosťou. Kontaktujte ma pomocou emailu ohľadne dostupnosti vami vybranej veľkosti. Emailová adresa je nižšie. Vyhradzujem si právo zmeniť odmenu v prípade nepredvídateľných okolností. English: The reward will be sent ONLY in Slovakia and the Czech Republic. Get a unique and unrepeatable opportunity to own a hand-painted t-shirt from the pilgrim's workshop. The number is limited. They are UNIQUE AND MADE DIRECTLY IN THE HANDS OF THE PILGRIM! The offer is limited in number and size. Contact me via email regarding the availability of your selected size. The email address is below. I reserve the right to change the reward in case of unforeseen circumstances. dusaputnicky@gmail.com

Number of available rewards: 1/2

Reward unavailable

CZK 700Tričko Duša pútničky, biela veľkosť M

IMG_20240505_183043_295~2.jpg

Získajte jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť vlastniť ručne malované tričko z dielne pútničky. Počet je obmedzený. Sú JEDINEČNÉ A VYROBENÉ PRIAMO V RUKÁCH PÚTNIČKY! Ponuka je obmedzená počtom a veľkosťou. Kontaktujte ma pomocou emailu ohľadne dostupnosti vami vybranej veľkosti. Emailová adresa je nižšie. Vyhradzujem si právo zmeniť odmenu v prípade nepredvídateľných okolností. English: The reward will be sent ONLY in Slovakia and the Czech Republic. Get a unique and unrepeatable opportunity to own a hand-painted t-shirt from the pilgrim's workshop. The number is limited. They are UNIQUE AND MADE DIRECTLY IN THE HANDS OF THE PILGRIM! The offer is limited in number and size. Contact me via email regarding the availability of your selected size. The email address is below. I reserve the right to change the reward in case of unforeseen circumstances. dusaputnicky@gmail.com

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

CZK 700Tričko Duša pútničky, biela veľkosť L

IMG_20240505_183043_295~2.jpg

Získajte jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť vlastniť ručne malované tričko z dielne pútničky. Počet je obmedzený. Sú JEDINEČNÉ A VYROBENÉ PRIAMO V RUKÁCH PÚTNIČKY! Ponuka je obmedzená počtom a veľkosťou. Kontaktujte ma pomocou emailu ohľadne dostupnosti vami vybranej veľkosti. Emailová adresa je nižšie. Vyhradzujem si právo zmeniť odmenu v prípade nepredvídateľných okolností. English: The reward will be sent ONLY in Slovakia and the Czech Republic. Get a unique and unrepeatable opportunity to own a hand-painted t-shirt from the pilgrim's workshop. The number is limited. They are UNIQUE AND MADE DIRECTLY IN THE HANDS OF THE PILGRIM! The offer is limited in number and size. Contact me via email regarding the availability of your selected size. The email address is below. I reserve the right to change the reward in case of unforeseen circumstances. dusaputnicky@gmail.com

Number of available rewards: 0/1

Reward unavailable

CZK 700Tričko Duša pútničky, biela veľkosť XL

IMG_20240505_183043_295~2.jpg

Získajte jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť vlastniť ručne malované tričko z dielne pútničky. Počet je obmedzený. Sú JEDINEČNÉ A VYROBENÉ PRIAMO V RUKÁCH PÚTNIČKY! Ponuka je obmedzená počtom a veľkosťou. Kontaktujte ma pomocou emailu ohľadne dostupnosti vami vybranej veľkosti. Emailová adresa je nižšie. Vyhradzujem si právo zmeniť odmenu v prípade nepredvídateľných okolností. English: The reward will be sent ONLY in Slovakia and the Czech Republic. Get a unique and unrepeatable opportunity to own a hand-painted t-shirt from the pilgrim's workshop. The number is limited. They are UNIQUE AND MADE DIRECTLY IN THE HANDS OF THE PILGRIM! The offer is limited in number and size. Contact me via email regarding the availability of your selected size. The email address is below. I reserve the right to change the reward in case of unforeseen circumstances. dusaputnicky@gmail.com

Number of available rewards: 1/1

Reward unavailable

CZK 750Pohľadnica z Mongolska + osobné venovanie

2809cb0b-578c-42ba-b28d-a95d16b5245a.jpg

Pohľadnica zo štartovnej destinácie mojej ďalekej cesty a zároveň najvzdialenejšieho miesta od domova + osobné venovanie. Vyhradzujem si právo zmeniť odmenu v prípade nepredvídateľných okolností. Obrázok je len ilustračný. (autor: Lkhagvadorj Vanchin ) English: This reward can ONLY be sent to EU countries A postcard from the starting destination of my long journey and at the same time the furthest place from home + personal dedication I reserve the right to change the reward in case of unforeseen circumstances. The image you are looking at is only illustrative.

Number of available rewards: 45/50

Reward unavailable

CZK 6,000Pohľadnica z každej azíjskej krajiny v ktorej strávim dlhší čas + osobné venovanie

IMG_20190805_090952.jpg

Získajte jedinečnú príležitosť vlastniť pohladnice z málo navštevovaných krajín, ktoré zachytávajú atmosféru krajiny spolu s venovaním od pútničky + e-film na konci cesty zdieľaný práve s vami prednostne. Nikto iný ho skôr neuvidí ako práve vy. Zdielaný bude na odkaze, ktorý vám pošlem hneď, ako bude film dokončený čo bude po príchode z ciest. Očakávať môžete poriadnu dávku dobrodrúžstva, poznanie krajín, zvykov ale i neopakovateľné prírodné scenérie. Budete prvý, kto zhliadne nádheru Mongólskych stepí či, tádžického pamíru z môjho pohľadu + poďakovanie na konci filmu. Vyhradzujem si právo zmeniť odmenu v prípade nepredvídateľných okolností. Obrázok na ktorú sa pozeráte jej len ilustračný. (fotka z vlastného albumu) English: This reward can ONLY be sent to EU countries Get a unique opportunity to own postcards from rarely visited countries that capture the atmosphere of the country together with a dedication from the pilgrim + an e-film at the end of the journey shared with you as a priority. No one else will see it sooner than you. It will be shared on the link I will send you as soon as the film is finished. You can expect a good dose of adventure, getting to know countries and customs, but also unrepeatable natural scenery. You will be the first to see the beauty of the Mongolian steppes or the Tajik Pamirs + thanks at the end of the film. I reserve the right to change the reward in case of unforeseen circumstances. The picture you are looking at is only illustrative.

Number of available rewards: 20/20

Reward unavailable

CZK 10,000Súkromná prednáška pre menšiu skupinu ľudí v rámci ČR a SR v slovenskom jazyku (po návrate)

Prednáška sa koná v menšej skupine a po príchode z ciest sa osobne dohodneme na termíne uskutočnenia. V balíčku je krátky film o ceste z Mongolska do Európy peši + na konci filmu v titulkoch osobné poďakovanie + priestor pre vaše zvedavé otázky. Prednáška sa odohrá vo vami zabezpečenom priestore. Verím že si to užijeme v priateľskej atmosfére. English: Reward possible only in the Czech Republic and Slovakia in the Slovak language. The lecture is held in a small group, and upon arrival from the trips, we will personally agree on the date. The package includes a short film about the journey from Mongolia to Europe on foot + a personal thank you at the end of the film in the subtitles + space for your curious questions. The lecture will take place in the space provided by you. I believe that we will enjoy it in a friendly atmosphere.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable