HITHIT01.png

Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi Knihy

Přispějete ke vzniku velkorysé publikace s názvem Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi. Půjde o první publikaci o tomto sídlišti.

21743123_1911386272460178_2458082825882755386_n.jpg

ReachedCZK 95,497(191%)

191%
CZK 50,000requested
185contributors
ContributeRewards

O knize krátce

Kniha o sídlišti Ďáblice je určená široké i odborné veřejnosti. Do přípravy knihy jsou angažováni jak odborníci, tak obyvatelé sídliště, z jejichž popudu kniha vzniká. Smyslem publikace je obeznámit čtenáře s tímto výjimečným obytným souborem, posílit povědomí o tomto pražském sídlišti a obrátit pozornost na kvalitní a umělecky cenné památky mimo centrum města. Kniha, doplněná o rozhovory s pamětníky a obyvateli, zachycuje také orální historii místa v rozhovorech s pamětníky. Díky svým odborným textům naváže na několik spřízněných projektů (Paneláci, Sídliště Solidarita) a přispěje tak k probíhající diskusi o sídlištní výstavbě a s tím souvisejícím kulturním dědictvím.

O knize dlouze

Kniha “Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi” vzniká v týmu architektů, památkářů, urbanistů a dalších odborníků od podzimu minulého roku. Velkorysá obrazová publikace má za cíl podtrhnout to výjimečné ze sídliště a jeho okolí. Dílo se zaměří na východiska, inspirace a souvislosti vzniku tohoto obytného souboru postaveného v 70. letech minulého století na zelené louce na severu Prahy. V knize pokryjeme architektonickou soutěž, následnou realizaci obytného souboru hlavním architektem Ing.arch. Viktorem Tučkem, jednotlivé užitné a obytné vrstvy sídliště, důvody, proč vnímáme sídliště jako hodnotný celek, který je pokládán za jedno z nejkrásnějších sídlišť v době svého vzniku i ve srovnání s výstavbou v současnosti.

Předkládaná kniha bude první publikací mapující historii a současnost sídliště Ďáblice, které obývá 25 000 obyvatel. Doposud neexistuje odborná publikace přístupná široké veřejnosti, která by přiblížila jedinečnou architektonickou a urbanistickou koncepci sídliště. Kniha tak kromě odborných textů o kontextu, soutěži, jednotlivých typech bytových domů, uměleckých dílech na sídlišti či zeleni přinese i vzpomínky na výstavbu sídliště a nejrůznější aspekty života v něm. Zveřejněny budou dosud nepublikované materiály ze soukromých archivů zachycující umělecká díla a stavby, které již zanikly, a historické fotografie z každodenního života sídliště v době vzniku. Pro účely publikace vzniknou také nově pořízené současné fotografie. Rozšíří tak pohled na dějiny české architektury a sídlištní výstavby 60. a 70. let 20. století. Jako důležitý aspekt vzniku knihy chápame její iniciování z řad obyvatel sídliště, kteří si sami uvědomují jeho kvality.

Knihu plánujeme rozdělit na tři vrstvy: obrazovou, lidsky-autentickou a odborně-popularizační. Obrazová část má na velkorysých reprodukcích vizuálně chytlavě podchytit unikátnost tohoto souboru, tak aby bylo na první pohled vidět, proč je sídliště tak skvělou realizací. Lidsky-autentická vrstva ve formě vyprávění pamětníků zachycuje osobní rozměr budování sídliště a žití v něm. Odborně-popularizační část knihy zachycuje formou odborných textů ke každé vrstvě expertní rozměr, který staví knihu na roveň odborné publikace. Slouží k podpoření úvodní teze knihy, že je tento obytný soubor unikátní.

Do procesu tvorby knihy jsou angažování pamětníci, starousedlíci a současní nově příchozí obyvatelé, se kterými vedeme unikátní rozhovory týkající se života na sídlišti. Kniha cílí mimo jiné přímo i na obyvatele Ďáblic jako potencionální čtenáře, pro které je publikace ukázkou jedinečných kvalit sídliště v době vzniku, neuvěřitelně pestré nabídky občanské vybavenosti a propracovaného systému péče o velkorysé plochy parkové zeleně. Milovníkům moderní architektury představí kniha soubor zařazený odborníky mezi deset nejhodnotnějších sídlišť v České republice.

O týmu

Spoluautoři:

Ing.arch.Hana Řepková Sídlišti se zabývá od konce 80.let, kdy překládala články o humanizaci sídlišť ve Francii, jako studentka získala ocenění v soutěži Urbanita 86 a s prací Moderní sídliště a jeho regenerace zvítězila v celostátním kole SVOUČ na FA ČVUT. V letech 1997–2001 iniciovala zpracování generelů barevnosti sídlišť Invalidovna, Ďáblice, Čimice a zadání návrhu fasád páteřních bytových domů sídliště Bohnice ing.arch. Lábusovi; roku 2007 zpracovala Generel barevnosti sídlišť Prahy 6. Publikovala v odborných časopisech T magazin, Architektura ČSR, Urbanismus a územní plánování, Architekt, Zprávy památkové péče,Věstník Klubu za Starou Prahu; texty o sídlištích byly otištěny ve sbornících z konferencí. V rámci loňského dne architektury provázela po sídlišti Bohnice v současné době se věnuje zasazení architektury sídliště Ďáblice do mezinárodního kontextu.

Ing. Marie Jelínkováabsolventka VŠZ Brno, specializace zahradní architektura, Lednice na Moravě. Praxe v Rakousku (botanická zahrada v Linci) a ve Švýcarsku (firma Hans Remund, Gartenbau/Niederuzwil).  Od 1970–2002 výzkumný pracovník pro oblast městské zeleně – Výzkumný ústav Silva Tarouccy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Ministerstvo kultury –, kde se podílela na přípravě podkladů pro vyhlášení krajinných památkových zón. Působí jako vedoucí odboru územního plánování Okrasní úřad Praha-západ a na IPR – oddělení životního prostředí.

Mgr. Tomáš Řepa — historik umění, na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval magisterský program na katedře dějin umění. Ve své publikační a přednáškové činnosti se věnuje barokní a moderní architektuře. Podílel se na tvorbě série Industriálních topografií, a to pro kraje Pardubický, Královéhradecký, Olomoucký, Plzeňský a Vysočina. Pravidelně popularizuje architekturu v rámci Dne architektury, Open House, Noc kostelů, Noc muzeí. Ve své disertační práci na KDU UPOL komplexně řešil otázku barokního fenoménu křížových cest v českých zemích. V současné době se odborně věnuje výtvarné výzdobě sídliště Ďáblice.

Ing. arch. Ondřej Tuček autorizovaný architekt s vlastní praxí, zabývající se projekty veřejných budov, rekonstrukcemi i urbanismem. Mimo projektování se aktivně účastní dění na sídliště Ďáblice především s ohledem na ochranu jeho hodnot a budoucí směřování. Organizátor místního Zažít město jinak, vycházky v rámci Dne architektury, ve spolupráci s Městskou částí koordinátor revitalizací sídlištních prostranství. Porotce a organizátor architektonických soutěží.

Ing. arch. Karel Veselýautorizovaný architekt s vlastní praxí, zabývající se i památkářskou problematikou,  s vlastní praxí, zabývající se projekty veřejných budov, rekonstrukcemi i urbanismem. Projektuje pro Národní památkový ústav a pro městské části, kde sleduje souvislosti veřejného prostoru (Chaberská radnice, Detašované pracoviště NPU v Horoměřické ul.), dále článková publikační činnost (MF DNES, iDnes.cz a další), popularizátor péče o prostředí (pořad ČT Pražské dvorky).

MgA. Viktor Tučekfotograf a grafický designér, absolvent FAMU, obor fotografie, vnuk hlavního architekta sídliště Ďáblice. Ve svém profesním životě se zabývá převážně obalovým designem, ale zároveň se spolu s volným sdružením photon.cz zabývá vlastními fotografickými projekty. Například je autorem fotografií současného stavu sídliště pro knihu Sídliště Solidarita. Ve své fotografické tvorbě se zabývá vztahem města, krajiny a jejich obyvatel.

Grafici:

MgA. Petra Roubalová — grafická designérka a absolventka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – Ateliér grafický design a nová média,  první místo v soutěži Talent Designu 2016, s Matějem Hanauerem založila a vede grafické studio DIP

MgA. Matěj Hanauer — absolvent Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, autor knihy Letec Otto Hanzlíček, oceněné titulem Nejkrásnější české knihy roku 2016 a nominované na cenu Czech Grand Design v kategorii Objev roku, práce Target oceněná 3. místem v soutěži Best in Design 2018

Grafické studio DIP — založeno v roce 2012, grafika sborníku Lesná: 50 let sídliště nominována v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2012, grafika publikace a vizuální styl výstavy S-Flux oceněny stříbrnou medailí European Design Awards 2013, držitelé Národní ceny za studentský design 2014, grafika knihy Na prahu zítřka o architektuře v Brně, nominace na Czech Grand Design – Designér roku 2017 za vizuální styl Fotograf Festivalu 2017, nominace Humans of Prague v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2017.

Editoři a produkční knihy:

Mgr. Irena Lehkoživová — historička architektury, doktorandka na Ústavu pro dějiny umění FF UK, absolvovala mj. roční výzkumnou stáž na Škole architektury Kolumbijské univerzity v New Yorku. Pracuje v Archivu výtvarného umění a jako vědecká pracovnice ve Výzkumném centru průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, spoluzakladatelka galerie VI PER. Píše pro české (Architekt, Stavba, Art+Antiques, Era 21) i zahraniční časopisy (Centropa, Journal of the Society of Architectural Historians). Je mj. spolueditorkou knih Zdenek Seydl a knihy (2015), The Paneláks: Twenty Five Housing Estates in the Czech Republic (2017) a dalších, podílela se na přípravě publikace Sídliště Solidarita (2014).

Ing. Alena Pechátová, DiS — absolventka Vysoké školy finanční a správní - obor marketing, Event Manager, pořádání konferencí pro finanční poradce. Má zkušenosti s tvorbou reklamního textu. Na knize se podílí zachycováním rozhovorů s pamětníky výstavby sídliště, budování zeleně, tvorby výtvarného umění a života na sídlišti od jeho vzniku do současnosti.

Ing. Josef Platil — absolvent Fakulty informatiky a statistiky VŠE, obor Informační Management. Působí jako projektový manažer v Deutsche Börse. Předseda Spolku přátel sídliště Ďáblice a iniciátor knihy.

ReachedCZK 95,497(191%)

191%
CZK 50,000requested
185contributors
Contribute

project authorJosef Platil

Rewards

CZK 400Kniha pro 40 nejrychlejších s pozvánkou na křest

Jako první obdržíte osobně či poštou knihu a spolu s ní pozvánku na křest.

Expected delivery of the reward: October 2019

Number of available rewards: 0/40

Reward unavailable

CZK 449Jeden výtisk knihy s pozvánkou na křest

Obdržíte osobně či poštou knihu a spolu s ní pozvánku na křest.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 849Dvě knihy a pozvánka na křest

Osobně či poštou obdržíte dva výtisky knihy a pozvánku na křest.

Expected delivery of the reward: October 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 999Komentovaná prohlídka sídliště

Vyražte na komentovanou prohlídku po krásách sídliště a netušených rozměrech tohoto obytného souboru s Vámi vybraným spoluautorem či spoluautorkou knihy. Každý autor se na knihu dívá svým pohledem, je na Vás, kterého si vyberete a na co se budete ptát. Odměna zahrnuje dva výtisky knihy.

Expected delivery of the reward: October 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 999Adoptujte povinný výtisk do knihovny + 2 knihy

Za 999,- dostanete dvě knihy poštou či do vlastních rukou a třetí kniha půjde vaším jménem do knihovny.

Expected delivery of the reward: October 2019

Number of available rewards: 0/5

Reward unavailable

CZK 1,149Tři knihy a pozvánka na křest

Osobně či poštou obdržíte tři výtisky knihy a pozvánku na křest.

Expected delivery of the reward: October 2019

The number of rewards is not limited

Reward unavailable