Ježíš.jpg

Přátelé Eucharistie Film & Video

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

10/29/2019

Bolsena, Itálie

Natáčení v Itálii

Drazí přátelé, v minulém týdnu jsme byli natáčet v Itálii. Prvním poutním místem, které jsme navštívili, byla Bolsena. 

Město Bolsena. V dolní části snímku je kostel sv. Kristýny, dvanáctileté mučednice.

Statečnost v lásce ke Kristu

Svatá Kristýna pochází od Bolsenského jezera v Itálii. Jezero leží severně od Říma nad Viterbou, ve výšce 305 m nad mořem. Je pokládáno za jezero s největším obsahem vody v Evropě a je hluboké až 146 m. Podle archeologických nálezů ze IV. století, týkajících se úcty ke Kristýně, žila tato světice asi o století dříve. Byla dcerou významného pohana, údajně soudce Urbana. Ten byl tvrdým soudcem své dcery, kterou ke křesťanství dovedla otázka po zločinu lidí mučených jen kvůli tomu, že jsou pevní ve svém postoji úcty a vyznání Krista. Odpověděla a vše potřebné jí vysvětlila jedna křesťanka, s jejíž pomocí i ona začala otvírat své srdce Kristu a přijala křest.

Kostel sv. Kristýny v Bolseně

V legendě o Kristýně se snad vždy vyskytuje číslo 12. Někde jako její věk, v němž přijala křest, jinde jako počet služebnic či družek ve společném obydlí, označovaném také za místo uložení stříbrných a zlatých modlářských sošek. Aby pomohla chudým a pronásledovaným, rozbíjela ony modly a rozdávala výtěžek kovu. Otec po zjištění její křesťanské činnosti se na ni rozhněval až do nepříčetnosti a křičel, jak se mohla opovážit zneuctít bohy. Kristýninou odpovědí bylo vyznání víry v jediného Boha Stvořitele.

Socha sv. Kristýny

Otcovy rozkazy katům pak byly velmi tvrdé a po ukrutném bití prý nabízela otci, aby se nasytil krví a cáry z jejího těla. V dalším pokračování byla vpletena do kola otáčejícího se nad ohněm. K dalším mukám, o kterých prý rozhodoval vladař ve snaze o její krutou smrt, patřilo využití katovského nářadí a pak přivázána k čedičové desce, na které se měla utopit, byla spuštěna do jezera. Tím, že přežila tolik krutých aktivit mělo být zřejmé, že Bůh je jejím ochráncem. Ale ani to, že se kámen s ní nepotopil, nemělo vliv na zatvrzelé srdce toho, kdo krutosti nařídil. Ten byl podobný modlám, které neměly srdce, neměly oči, aby viděly, ani uši, aby byly schopny slyšet. O Kristýně bývá také udáváno, že ji uvěznili mezi jedovaté plazy. Usmrcena však byla vystřelenými šípy.

Hrobka sv. Kristýny 

Ostatky sv. Kristýny byly později umístěny do sarkofágu v kryptě kostela, který jí byl v Bolseně zasvěcen. Časem u jejího pohřebiště postupně došlo ke spojení tří kostelů v jednu chrámovou stavbu. Ostatky musely být z bezpečnostních důvodů přemístěny pod hlavní oltář. Část jejích ostatků se dostala i do chrámu sv. Spasitele v Palermu. Čedičová deska, na níž se zázrakem Kristýna neutopila, byla v jí zasvěceném kostele v Bolseně i s otisky nohou umístěna jako přední kolmá část oltáře.

Sv. Kristýnu připoutali k tomuto kameni a vhodili do jezera. Zázrakem se s ní kamen nepotopil a ona popravu přežila. 

Oltář v bolsenském kostele sv. Kristýny se v roce 1263 stal dějištěm zázraku, který dal podnět k zavedení svátku Těla a Krve Páně. Český kněz Petr při své pouti z Prahy do Říma prosil o osvobození z pochyb o Kristově přítomnosti v Nejsvětější svátosti. K vyslyšení jeho prosby došlo, když v Bolseně sloužil mši svatou a v jeho rukou při proměňování část Hostie začala krvácet. Krví se potřísnil i korporál a porifikatorium, které později biskup předal papeži Urbanovi IV. a byl jím uložen v blízkém městě Orvieta.

Oltář, na kterém se odehrál eucharistický zázrak.

Pod oltářním obrazem jsou vidět kapky krve, z krvácející Hostie, které dopadly na oltář.

Město Orvieto, kde v době eucharistického zázraku sídlil papež.

 

Krví potřísněný korporál je uložen v orvietské katedrále.

V bolsenském kostele jsme narazili na vážnou překážku v natáčení. Zoufale jsem se pomodlil před vystavenou Nejsvětější svátostí a během pěti minut se vše vyřešilo. Díky Bohu!

V příštím příspěvku se podíváme za sv. Františkem do Assisi.

                                                                               Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

foto: Radek Strasmeier, Orfilm

ReachedCZK 81,735(204%)

204%
CZK 40,000requested
38contributors
Contribute

project authororfilm

Rewards

CZK 3001. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru - prostřednictvím emailu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5002. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000kniha Corpus Christi, biskup A. Schneider

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Medailka Neposkvrněného Početí - knězem požehnaná

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi a požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000jedna Mše svatá = poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000třikrát Mše svatá = větší poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie -prostřednictvím pošty zašleme požehnané upomínkové předměty - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude třikrát odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable