Ježíš.jpg

Přátelé Eucharistie Film & Video

Film o Pánu Ježíši Kristu a Jeho zjeveních v současnosti, o liturgii a eucharistické úctě. Prosím, podpořte vznik našeho filmu.

11/2/2019

Assisi, Itálie

Assisi, Itálie

Sv. František z Assisi

Narodil se v roce 1182 v Assisi v Umbrii ve střední Itálii a při sv. křtu dostal jméno Jan. Jeho otec Petr Bernardone pocházel z Florencie a byl bohatým obchodníkem s látkami. Matka Dominika, roz. Piku, měla ještě syna Angela, který se později oženil.

Vzhledem k tomu, že otec obchodoval s Francií, naučili se francouzštině i jeho děti a malý Jan začal být příbuznými nazýván Francouzem a Franciskem (z toho Francesco - František). Otec si přál, aby se kupcem stal i František, který znal i latinu, ale jeho život se ubíral jiným směrem. Zprvu bychom ho snad mohli označit za bouřlivého mladíka, v němž ale převládala dobrota srdce. Ve svém postavení nehleděl na peníze a pěkně oblékaný pobýval rád ve veselé společnosti. Zároveň byl štědrý k chudým a když jednou pro nedostatek času odbyl žebráka, s lítostí se pak za ním rozběhl. Žil ve světské společnosti, ale nikdy v něm nebyla sobeckost ani se nedopustil mravního provinění. - Toto, s ušlechtilou povahou, otevíralo jeho srdce působení Boží milosti, na kterou se snažil horlivě odpovídat a tím rostl ke svatosti.

Assisi, klášter sv Františka. Zde jsou uloženy světcovy ostatky.

Kvůli zábavám mu otec občas činil výčitky, ale matka ho omlouvala a jeho společníci ho měli v oblibě. Situace se změnila, když se nějak zapletl do bojů mezi měšťany z Assisi a z Perugie. Octl se v zajetí, z něhož se dostal až po roce. Ve 20. letech prodělal závažnější onemocnění, po němž se chtěl vracet k dřívějšímu způsobu života. Po jednom milosrdném skutku, při kterém daroval oděv, měl ve snu vidění paláce plného zbraní, ozdobených kříži. Sen si začal mylně vykládat a připojil se proto k válečné výpravě do Apulska. U Spoleta však byl ve snu osloven otázkou: "Proč opouštíš Boha, bohatého Pána a chceš sloužit pouze jeho chudému služebníku?" Z toho usoudil, že sen měl být výzvou k duchovnímu boji a z armády vystoupil. Brzy si uvědomil, že dosavadní způsob života není ten pravý a jak řekl svým společníkům, objevil snoubenku, u které viděl všechna nej... i když jí bylo maximálně pohrdáno - byla to absolutní chudoba. K tomu, aby se s ní zasnoubil, ho vedla láska ke Kristu, který se do ní z lásky k nám narodil, pro nás obětoval svůj život a zanechal nám "evangelní" rady, jako spolehlivou cestu.Assisi, rodné město sv. Františka.

Již tehdy byl František natolik znalý Písma, že když při vyjížďce na koni potkal malomocného, přestože se ho zhrozil, vzpomněl si na citaci Izaiášovy 53. kapitoly, kde prorok viděl Spasitele jako malomocného, před nímž si člověk zakryje tvář. Proto se k němu snížil, políbil jeho ruku a obdaroval ho. Takovým způsobem dorůstal svému budoucímu povolání.

Interiér kostela sv. Damiána a kopie kříže, ze kterého František uslyšel hlas.

Jednou v polorozpadlém chrámu sv. Damiána poklekl před křížem a ve svém nitru jasně uslyšel výzvu: "Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá:"

Výzvu si vyložil doslovně ve vztahu k onomu chrámu a aby získal prostředky na jeho opravu, šel a ve Foligna prodal z otcova skladu nějaké látky i s koněm. V důsledku toho se jeho vztah s otcem vyostřil a setkání s ním měl František za nebezpečné. Když se otec ve věci majetkového sporu obrátil na biskupa, František před oběma svlékl své šaty s prohlášením, že za svého otce bude nadále považovat jen toho v nebi. Tak se definitivně rozešel s minulostí na jaře 1206. V hrubém hábitu převázaném provazem pak převážně vlastními silami a s vyžebranými prostředky dokončil opravu chrámu. Bůh ale od něj chtěl víc. Pro slova kostel i církev je v italštině stejné slovo: chiesa. Františkovo opravování kostela bylo předobrazem jím později zakládaného řádu, sloužícího k nápravě v církvi. Souhlas s plněním Boží vůle znamená vždy větší obdarování milostí pro toho, kdo životem říká "ano", i pro církev, jejíž je součástí.

Úzké uličky Assisi.

Jedním z dalších pohnutek na Františkově životní cestě bylo slyšení slov evangelia: "Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty."(Lk 9,3 srov. 10,4)

František, který začal žít opravdovou láskou k trpícímu Kristu, sobě i druhým často připomínal další Ježíšova slova: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne." (Lk 9,23)

V tomto duchu a s bezmeznou láskou vytvářel František kolem sebe společenství a se svými druhy v hrubé kutně, prostými slovy skrze kázání na různých místech a osobním příkladem ukazoval ostatním lidem, jak je zapotřebí žít podle evangelia.

Kostel v Assisi, do kterého chodil František s rodiči.

V doprovodu prvních dvanácti bratrů, z poustevny na Rivotortu, přišel František v roce 1209 do Říma s prosbou o potvrzení řehole, kterou žili, jako nového řádu. Zdálo se nemyslitelné, že by tato skupina "žebráků" mohla s něčím takovým předstoupit před papeže. Podařilo se to dík přímluvě assiského biskupa u kardinála Jana Kolonna a jeho ochranné ruky v Římě. Přesto papež Inocenc III. s Františkem nechtěl při prvním setkání mluvit. Druhý den si však znění jeho řehole vyslechl a i když ho dojala, namítl, že ta pravidla přesahují lidské síly. Kardinál Kolonna vzápětí vyslovil obavu, že zamítnutí z tohoto důvodu by znamenalo zavrhnutí rad evangelia, protože Františkova řehole jim odpovídá. A označit evangelní dokonalost, jako nerozumnou, je nepřípustné, bylo by to znevažováním původce. - Papež pak vyzval Františka: "Synu, modli se k Pánu Ježíši, aby nám zjevil svou vůli ..."

František po modlitbě obhajoval vytvoření svého řádu podobenstvím s výkladem, které se papeži zamlouvalo a mimo to, papeže ovlivnil sen, v němž viděl Lateránský chrám (při němž bylo papežské sídlo) nachylovat se k pádu a muže v oděvu žebráka, v němž poznal Františka, jak budovu podpírá. Následně papež s řeholí souhlasil a hned r. 1210 ji potvrdil pro začátek jen ústně, spíše jako bratrstvo kajícníků. Měli nosit mnišskou tonsuru a přijmout nižší svěcení. František přijal jáhenské a byl ustanoven generálním představeným. Se závazkem poslušnosti, (bratři Františkovi a on papeži) a s papežským požehnáním se vydali na zpáteční cestu.

Život Františka a jeho druhů byl přes maximální chudobu neobyčejně bohatý. František byl mužem paní chudoby a ještě víc Kristova kříže, na který silou lásky přibil vlastní vůli. V tomto spojení s Kristem a v jeho lásce začal dobývat svět.

František chtěl po sultánovi, aby se stal křesťanem.

Pustil se později i mezi saracény. Když u Damietty pobili na 6000 křižáků, sám předstoupil před sultána Meledina (Melek-al-Kamiloma), který slíbil za hlavu každého křesťana po dukátu. Chtěl po něm, aby se stal křesťanem. (Nepřišel za ním proto, aby vedl dialog o rovnosti křesťanství a islámu).

Papež Honorius III. 29. 11. 1223 potvrdil bulou Solet annuere Františkem připravená řádová pravidla. František téhož roku o Vánocích, se souhlasem papeže, poprvé v dějinách postavil v Grecciu betlém. Vytvořil ho jako živé jesličky v přírodní jeskyni upravené podle evangelia na betlémskou stáj. Byla tam sloužena mše svatá, při níž bylo hlouběji prožíváno tajemství Vánoc.

V následujícím roce, 14. září, při modlitbách na hoře La Verna (lat. Alverno), se Františkovi zjevil seraf v podobě ukřižovaného Spasitele a na Františkově těle zanechal stigmata - pět Kristových ran. Jednalo se o první předání stigmat v dějinách.

V roce 1225 František oslepl. Z toho roku pochází i jeho "Píseň bratra slunce". František měl jedinečný vztah k přírodě a ke všem tvorům. Je znám jeho vztah ke zvířatům a jejich přítulnost k Františkovi. Kázal ptactvu, které ho obletovalo a domlouval se s vlky. Obojí sloužilo jako kázání pro další posluchače. Pozornost ptáčků měla vést lidi k ochotě naslouchat Božímu slovu, zkrocený vlk zas naznačit, že i největší hříšník se s Boží milostí může napravit. Ve Františkově životě vše vedlo k probouzení lásky k Bohu, kterou žil.

Smrt sv. Františka

Zhoršení zdravotního stavu pokračovalo a pozemskou pouť František dokončil za pozdního sobotního večera, 3. října, jako kajícník na holé zemi.Kostel Panny Marie Andělské -  je současně místem umrtí sv. Františka.

Již za necelé dva roky po jeho smrti jej 16. 7. 1228 papež Řehoř IX. prohlásil za svatého. Do baziliky postavené ke cti sv. Františka v r. 1230 ukryl bratr Eliáš jeho ostatky bez zveřejnění místa, z obav před zloději. V podzemní kryptě byly objeveny až r. 1818.

Františkáni přišli do Prahy ještě za života svého zakladatele, roku 1225 a během 35 let měli v českých zemích 30 klášterů.

Relikvie uložená v místě Františkova umrtí - provaz, kterým byl přepásán.

Loučíme se z Assisi. Příště vás pozdravíme z Cascie, kde žila sv. Rita.

                                                                                   Ať vám Bůh žehná! Jaroslav Šilar

Rád bych vás ještě upozornil na akci pořádanou v sobotu 16. 11. 2019

- ODPOLEDNE S KŘESŤANSKOU LITERATUROU, kde se můžete osobně setkat se slovenským vizionářem Valentínem Kováčem.

15.00 Doteky nebe – přednáška Valentín a Márie Kováčovi (Košice)

Místo konání - kulturní dům Orlické Podhůří – Říčky (okr. Ústí nad Orlicí)

ReachedCZK 81,735(204%)

204%
CZK 40,000requested
38contributors
Contribute

project authororfilm

Rewards

CZK 3001. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru - prostřednictvím emailu

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5002. stupeň

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie.

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 1,000kniha Corpus Christi, biskup A. Schneider

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 3,000Medailka Neposkvrněného Početí - knězem požehnaná

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme knihu Corpus Christi a požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 5,000jedna Mše svatá = poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable

CZK 10,000třikrát Mše svatá = větší poklad v Nebi

- průběžné informace z natáčení, včetně fotografií (prosím, zašlete nám Vaši emailovou adresu na - silar@orfilm.eu) - poděkování autora filmu a pozvání na premiéru filmu - zašleme odkaz ke stažení filmu Přátelé Eucharistie - vše prostřednictvím emailu - uvedení jména dárce v titulcích filmu Přátelé Eucharistie -prostřednictvím pošty zašleme požehnané upomínkové předměty - prostřednictvím pošty zašleme požehnanou Zázračnou medailku Panny Marie (stříbro) - za dárce a jeho rodinu bude třikrát odsloužena Mše svatá (datum a místo včas oznámíme)

The number of rewards is not limited

Reward unavailable