1930-12 Situace ŽST celková.jpg

Stavba modelu železniční stanice Křimov

Krimov_projekt_startovac_CZ_BMP_orez_1920.jpg

ReachedCZK 25,050(14%)

14%
CZK 180,000requested
18contributors
11 daystime left
ContributeRewards

Kdo jsme a čím se zabýváme? Wer sind wir und was machen wir?

Jsme modeláři usTTi.cz, kteří se věnují historii železnice v Krušných horách. Předmětem našeho zájmu je historie Buštěhradské dráhy Buschtěhrader Eisenbahngesellschaft (1852 - 1923) a konkrétně dnes již zaniklá odbočka trati č.137 z Křimova přes Horu Sv. Šebestiána do Reitzenhainu. Vytváříme modely na základě geometrických plánů, technických výkresů a získanými údaji měření přímo z terénu. Odlišujeme se od ostatních modelářů tím, že nádraží budujeme věrně dle dobových podkladů (zachováváme délky staničních kolejí, geometrii výhybek, výpravní budovy konstruujeme dle plánů). To vše pasujeme do doby epochy II (tzn. období do roku 1945). Tento koníček je naší životní vášní.

Wir sind die Modellbauer aus dem Verein usTTi.cz, die sich der Geschichte der Eisenbahnen im Erzgebirge widmen. Unser Interesse gilt der Geschichte der Buschtěhrader Eisenbahngesellschaft / kurz: B.E.B. (1852 - 1923) und speziell der heute nicht mehr existierenden Nebenbahn Nr. 137 von Krima/ Křimov über Sebastiansberg/Hora Sv. Šebestián nach Reitzenhain. Wir erstellen Modelle auf der Grundlage geometrischer Pläne, technischer Zeichnungen und direkt vor Ort gewonnener Messdaten. Wir unterscheiden uns von anderen Modellbauern dadurch, dass wir die Bahnhöfe originalgetreu nachbauen (wir bewahren die Länge der Bahnhofsgleise, die Geometrie der Weichen und errichten die Bahnhofsgebäude nach den Plänen). All dies passt in den Zeitraum der Epoche II (1920-1945). Dieses Hobby ist unsere Lebensleidenschaft.


Co realizujeme? Was machen wir?

Pracujeme na dlouhodobém projektu - odbočka trati 137 Křímov - Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain v měřítku 1:120 formou modulů (model je sestaven z dílů, které lze rozkládat a skládat). Kromě nádraží (dokončili jsme stanici Hora Sv. Šebestiána) projektujeme a konstruujeme traťové moduly. Jedná se o různé mosty, propustky, přejezdy s vechtry zasazené do krásné krušnohorské přírody dle skutečné předlohy trati 137. Vyrábíme doplňky pro železniční modelářství.

Wir arbeiten an einem langfristigen Projekt - der Nebenbahn 137 Krima - Sebastiansberg - Reitzenhain im Maßstab 1:120 in Form von Modulen (das Modell wird aus demontierbaren und zusammenlegbaren Teilen zusammengesetzt). Neben dem Bahnhof (wir haben den Bahnhof Sebastiansberg fertiggestellt), entwerfen und bauen wir Gleismodule. Es handelt sich um verschiedene Brücken, Durchlässe, Bahnübergänge mit Bahnwärterhäusern, die in der schönen erzgebirgischen Landschaft nach dem realen Vorbild der heutigen Linie 137 liegen. Wir stellen Zubehör für den Eisenbahnmodellbau her.


Využíváme nejmodernějších technologií 3D tisku, laserového gravírování i starých dobrých osvědčených modelářských technik, které známe z dob našeho dětství. Vyrábíme náš unikátní dobový vozový park - nákladní i osobní vagony Buštěhradské dráhy. Veškeré budovy budujeme dle podkladů, které hledáme v odborné literatuře nebo v archivech. Od roku 2019 organizujeme přednášky a výstavy pro veřejnost (stavební postupy, historie trati nebo jak se staví model) a pravidelně se zúčastňujeme provozních setkání. 

Dabei nutzen wir die neuesten Technologien des 3D-Drucks, der Lasergravur und die guten alten bewährten Modellbautechniken, die wir aus unserer Kindheit kennen. Wir stellen einzigartige Serie der historischen Schienenfahrzeuge her - Güter- und Personenwagen der Buschtěhrader Eisenbahn. Wir bauen alle unsere Gebäude nach den Dokumenten, die wir in der Fachliteratur oder in Archiven recherchieren. Seit 2019 organisieren wir Vorträge und Ausstellungen für die Öffentlichkeit (Bauvorgänge, Geschichte der Bahnstrecke oder wie man ein Modell baut) und nehmen regelmäßig an Betriebsversammlungen teil. 


Co to je uTTd - ústecká dráha? Was ist die uTTd - Ústí Eisenbahn?

uTTd - ústecká dráha je název pro náš dlouhodobý projekt odbočky trati 137. Tato trať spojuje 3 stanice. Předávací hraniční stanici Reitzenhain spojující Česko se Saskem, průjezdnou stanici Hora Sv. Šebestiána a dopravní uzel Křimov (směr Chomutov, Vejprty a Reiztenhain). Mezi stanicemi jsou traťové moduly, které věrně kopírují skutečnost.

uTTd – Ústecká dráha (Aussiger Bahn) ist der Name für unser langfristiges Projekt der Nebenbahn 137. Diese Linie verbindet 3 Bahnhöfe miteinander. Den Grenzbahnhof Reitzenhain, der Böhmen mit Sachsen verbindet, den Durchgangsbahnhof Sebastiansberg / Hora Sv. Šebestiána und den Verkehrsknotenpunkt Krima / Křimov (Richtung Komotau/Chomutov, Weipert/Vejprty und Reiztenhain). Zwischen den Bahnhöfen befinden sich Gleismodule, die die Bahnstrecke realitätsgetreu nachbilden.

 

 

Proč startovač a crowdfunding? Warum ein Startup und Crowdfunding?

Stanici Hora Sv. Šebestiána jsme začali budovat v roce 2015. Dnes ji můžeme prohlásit za dokončenou. Hodnota stanice i s veškerým příslušenstvím (elektrifikace, digitalizace, finalizace terénů apod.) je téměř 200 tisíc korun. Nikdy jsme nepřijmuli žádnou dotaci a vše si financovali ze svých vlastních zdrojů. Stejně tak traťové moduly, na kterých v současné době pracujeme.

Wir haben 2015 mit dem Bau des Bahnhofs Sebastiansberg begonnen. Heute können wir ihn für fertiggestellt erklären. Der Wert des Bahnhofs mit allem Zubehör (Elektrifizierung, Digitalisierung, Fertigstellung des Geländes, etc.) beträgt fast 200 Tausend Kronen (8000 Euro). Wir haben nie Fördermittel in Anspruch genommen und alles aus unseren eigenen Mitteln finanziert. Das Gleiche gilt für die Gleismodule, an denen wir derzeit arbeiten.

Dalším velkým a logickým krokem je vybudovat model stanice Křimov-Nová Ves/Krima-Neudorf. Tato železniční stanice s šesti průběžnými kolejemi, obrovkou výpravní budovou (dle architekta BEB Saturnina Hellera), výtopnou o dvou stání, skladištěm s rampou a točnou má na délku celých 8 metrů. Stanice umožňující posun vozidel, křižování, odstavení vagonů, nakládku i vykládku. Křimov ležel na silné uhelné tepně a tomu bude odpovídat i provoz ve stanici. 

Der nächste große und logische Schritt ist der Bau eines Modells des Bahnhofs Krima-Neudorf /Křimov-Nová Ves. Dieser Bahnhof mit sechs durchgehenden Gleisen, einem riesigen Passagiergebäude (nach B.E.B.-Architekt Saturnin Heller), einem Heizwerk mit zwei Stationen, einer Lagerhalle mit Rampe und einer Drehscheibe ist 8 Meter lang. Der Bahnhof ermöglicht die Bewegung von Fahrzeugen, das Kreuzen, das Abstellen von Waggons sowie das Be- und Entladen. Krima liegt an einer Stecke mit stark frequentiertem Kohlenverkehr, der Verkehr am Modellbahnhof wird dem entsprechen. 

Abychom mohli zrealizovat tento sen, je potřeba tentokrát zapojit všechny naše fanoušky a všechny nadšence do historie krušnohorské železnice. Náklady na vybudování jsou pro nás finančně náročné. Z tohoto důvodu jsme se (vůbec poprvé) rozhodli pro crowdfunding a pevně věříme, že se nám to společnými silami podaří.

Um diesen Traum zu verwirklichen, müssen wir alle unsere Fans und alle Liebhaber der Geschichte der erzgebirgischen Eisenbahn einbeziehen. Die Kosten für den Bau sind für uns eine finanzielle Herausforderung. Aus diesem Grund haben wir uns (zum ersten Mal überhaupt) für ein Crowdfunding entschieden und glauben fest daran, dass wir es gemeinsam schaffen werden.

Rozpočet a co potřebujeme? Was brauchen wir und wie groß ist das Budget?

  1. Projekt stanice Křimov-Nová Ves/Krima-Neudorf máme již hotový a připravený pro vyřezání na CNC. Dřevěné moduly i s příslušenstvím (police, nohy a přepravní boxy ) nás vyjdou na 90 tisíc.

  2. Až budou dřevěné moduly, je třeba položit koleje a výhybky. Výroba výhybek a pražcových polí dle reálne geometrie nás vyjde na 25 tisíc. Nákup kolejových prutů nás vyjde na 25 tisíc. Na pokládku kolejí tedy potřebujeme celkem 50 tisíc.

  3. Po pokládce kolejí je třeba realizovat další kroky k úplnému zprovoznění stanice. Např. zelektrifikovat, zdigitalizovat, vytvořit ovladací pult, zprovoznit výhybky a další hromada práce, která je nutná k tomu, aby stanicí Křimov projel první vlak. K tomu je potřeba dalších 40 tisíc.


Naším cílem je vybrat 180 000 Kč.
Unser Ziel ist es, 180 000 CZK aufzubringen.


1. Wir haben bereits den Entwurf des Bahnhofs Krima-Neudorf für den CNC-Schnitt. Die Holzmodule mit Zubehör (Regale, Beine und Transportkisten) werden uns 90 Tausend CZK kosten.

2. Sobald die Holzmodule an ihrem Platz sind, müssen die Gleise und Weichen verlegt werden. Die Herstellung der Weichen und Schwellen nach der realen Geometrie wird uns 25 Tausend CZK kosten. Der Kauf der Spurstangen wird uns 25.000 CZK kosten. Für das Verlegen der Gleise benötigen wir insgesamt 50.000 CZK.

3. Nach dem Verlegen der Gleise müssen wir weitere Schritte unternehmen, um den Bahnhof voll funktionsfähig zu machen. Z.B. Elektrifizierung, Digitalisierung, Erstellung einer Schalttafel, Inbetriebnahme der Weichen und andere Arbeiten, die notwendig sind, damit der erste Zug den Bahnhof Krima passieren kann. Dafür werden weitere 40.000 CZK benötigt.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!

ReachedCZK 25,050(14%)

14%
CZK 180,000requested
18contributors
11 daystime left
Contribute

Contribute 100 CZK with Premium SMS. Send START 19543 to number 90211 - only in Czechia.

Rewards

CZK 300poděkování za podporu

Pribeh_FOTO-3-scaled.jpg

Děkujeme, že podporujete náš projekt! Sledujte postup naší stavby na sociálních sítích nebo na našich stránkách www.ustti.cz

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 500pohlednice s obtiskem klubového razítka

01_leden.jpg

Děkujeme, že podporujete náš projekt! Pošleme vám poštou jednu z našich pohlednic.

Number of available rewards: 99/100

Choose a reward

CZK 700plakát ve formátu A3

12_prosinec.jpg

Děkujeme, že podporujete náš projekt! Vytiskneme vám plakát stanice Hora Sv Šebestiána.

Number of available rewards: 30/30

Choose a reward

CZK 1,000tričko s klubovým logem

DSC_0123.jpg

Děkujeme, že podporujete náš projekt! Pošleme vám tričko s naším klubovým logem.

Number of available rewards: 27/30

Choose a reward

CZK 1,500kalendář usTTi na rok 2025

UPR_05_KVETEN.jpg

Děkujeme, že podporujete náš projekt! Pošleme vám kalendář na rok 2025

Number of available rewards: 15/20

Choose a reward

CZK 3,000VIP návštěva v našich modelářských dílnách Povrly

IMG_0370.jpg

Děkujeme, že podporujete náš projekt! Ukážeme vám naší dílnu, model stanice Hora Sv. Šebestiána + stav prací na traťových modulech.

Number of available rewards: 10/10

Choose a reward

CZK 5,000soukromá archeologická prohlídka zaniklé trati s návštěvou výtopny v Křimově

IMG_4009.jpg

Provedeme vás po zaniklé trati z Hory Sv. Šebestiána do Křimova, kde navštívíme spolek Loko-motiv.

Number of available rewards: 9/10

Choose a reward