[alter]-commercial-cover-2024.jpg

ReachedCZK 1,300(0%)

0%
CZK 1,300,000requested
2contributors
18 daystime left
ContributeRewards

ALTER© tým Vás vítá!

 

Úvod:

Představujeme vám fenomén v oblasti bezbariérovosti. S radostí a hrdostí představujeme náš projekt k 200 výročí vzniku hmatového Braillova písma. Hluboce si vážíme jeho vývoje, ale nastal čas na změnu a objevení nových moderních možností!

Nemůžeme nezmínit ani takový český vynález, jakým jsou měkké kontaktní čočky laureáta Nobelovy ceny prof. Otta Wichterleho; snad se náš projekt zařadí do této dobré tradice oftalmologických inovací v širokém slova smyslu.

Kdo jsme:

Jsme iniciativní skupina se sídlem v Praze, která pracuje na vytvoření jednotného digitálního bezbariérového systému pro nevidomé a slabozraké po celém světě. Tento systém je založen na nové generaci univerzální lineární bodové abecedy. Posláním projektu je vytvořit a zavést digitální přístupnost, která odemkne potenciál lidí se zrakovým postižením.

O abecedě:

Původně autor plánoval abecedu ALTER© jako alternativu k existujícím reliéfním hmatovým písmům. Alternativou, která vylučuje řadu velkých nevýhod a nepříjemností spojených s praktickými zkušenostmi s jejich používáním. V průběhu vývoje se však ukázalo, že její možnosti předčí očekávání a obsahuje řadu dříve nemožných vlastností, připravených na výzvy zítřka.

O podpoře:

Projekt ALTER© je v počáteční fázi a potřebujeme podporu, abychom mohli začít! Zatímco vyhlídky na rozvoj projektu jsou slibné, stejně jako vizionářská strategie rozvoje, naši taktiku lze popsat jednoduše: krok za krokem. Začínáme od základů, vytváříme sadu školicích materiálů pro pilotní skupinu a vyvíjíme mobilní aplikaci.

Příspěvky všech jsou pro nás neocenitelné, lajky, přeposílání a odběry inspirují náš tým!

 

EVOLUCE JE PŘIROZENÁ

Málokdo přemýšlí o věcech, jako je vývoj abecedy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto zařadit tento rychlokurz do prezentace.

Možná vás to překvapí, ale téměř všechny moderní abecedy pocházejí z abecedy vynalezené před 3800 lety pravděpodobně skupinou lidí příbuzných se starověkými Hebrejci, Féničany a Kanaánci, kteří žili na území dnešní Sinajské pouště. Tuto myšlenku převzali od Egypťanů, ale pro znázornění souhlásek použili vlastní zjednodušené obrázky.

Féničané a další obyvatelé této oblasti obrázky dále zjednodušovali a často je otáčeli. Pokud však zapojíte fantazii, zjistíte, odkud většina písmen pochází. Pokud například písmeno „A“ otočíte špičkou dolů, uvidíte obraz hlavy rohatého zvířete.

Je zajímavé, že žádný z národů na této planetě, od Inupiatů na Aljašce až po Maory na Novém Zélandu, nepoužíval v historii známé lidstvu abecedu založenou na systému oddělených bodů, jako je Braillovo písmo.

 

VELKÁ ODPOVĚDNOST

Podle údajů WHO z roku 2023 má 2,2 miliardy lidí na celém světě různé formy zrakového postižení. Z toho 45 milionů lidí je slepých a 295 milionů lidí s těžkým a středně těžkým zrakovým postižením.

Podle nejnovějších údajů z předních tematických publikací dosáhne počet lidí žijících se slepotou do roku 2050 60 až 115 milionů a počet lidí žijících s těžkým a středně těžkým zrakovým postižením až 550 milionů.

Výzkumy ukazují, že ve všech oblastech světa a ve všech věkových kategoriích je riziko zrakového postižení u žen výrazně vyšší než u mužů.

Podle amerického Národního ústavu zdraví je dětská slepota druhou nejčastější příčinou slepoty hned po šedém zákalu. Průměrný věk dětí se slepotou je 13 let. Na celém světě je přibližně 70 milionů osoboroků slepoty způsobeno dětskou slepotou. V současné době je asi 1,5 milionu nevidomých dětí a jejich počet stále roste. Každý rok oslepne přibližně 500 tisíc dětí, tedy jedno za minutu. Předpokládá se, že přibližně jedna třetina celkových ekonomických nákladů na slepotu souvisí s dětskou slepotou.

Zrakové postižení představuje velkou finanční zátěž. Odhaduje se, že celosvětové roční náklady na ztrátu produktivity činí 411 miliard dolarů.

 

BRAILLOVO PÍSMO! V KRAJNÍM PŘÍPADĚ MOONOVO

Problém bariér prý řeší akceptované systémy reliéfních taktilních abeced. Ale je to tak? Zde je krátký výčet hlavních problémů spojených s používáním Braillova písma:

 • Mnohonásobné nedodržování pravidel pravopisu a interpunkce.
 • Většina škol vyučuje pouze „ručně psané“ písmo, chybí moderní přístup.
 • Zrcadlení „ručního“ psaní, monotónnost rytmu psaní a dlouhodobý nácvik.
 • Příbuzní a blízcí nejsou vždy schopni naučit se Braillovo písmo na takové úrovni, aby mohli poskytnout pomoc.
 • Učitelé, lékaři a blízké okolí mají tendenci číst spíše vizuálně než hmatem. Bílé tečky na bílém pozadí jsou obtížně čitelné.
 • Ze stejného důvodu nejsou vhodné pro automatické rozpoznávání počítačem.
 • A řada dalších…

Moonova abeceda má jeden zásadní problém - používá pouze 9 znaků v různých orientacích, což zásadně ztěžuje její vnímání.

Při srovnávací analýze rychlosti a kvality čtení Braillovy a Moonovy abecedy vede Moonova abeceda díky použití křivek, úhlů a čar. Má však také řadu svých složitostí, které brání rozvoji a rozšíření.

 

NALÉHAVOST INOVACÍ

Jaké závěry lze z výše uvedeného vyvodit pro vytvoření alternativního bezbariérového systému, který by uvolnil potenciál lidí se zrakovým postižením?

 • Znaky nové generace psacího systému by se měly skládat z křivek, úhlů a čar. To souvisí s genetickou pamětí a v mnoha ohledech zjednodušuje proces učení.
 • Znaky by měly mít co největší návaznost na klasické abecedy a zachovávat hmatovou čitelnost, protože většina lidí ztrácí zrak ve chvíli, kdy již zná běžnou abecedu své sociální komunity.
 • Znaky by měly mít objektivní rozlišení forem a rytmů.
 • Znaky by měly být snadno osvojitelné jak pro zrakově postižené, tak pro vidoucí, protože ne všichni lidé ztrácejí zrak úplně.
 • Znaky by měly být co nejsnadněji čitelné a psatelné jak lidmi, tak digitálními zařízeními.
 • Počet metod vstupu/výstupu znaků by měl odpovídat počtu existujících vstupních/výstupních systémů.
 • Systém by měl být snadno dostupný s možností širokého využití.
 • Systém by měl lidem usnadnit seberealizaci a uvolnit jejich potenciál.

 

SROZUMITELNÝ ALTER© - SEZNAMTE SE!

* V příkladu je použita klasická latinka + ALTER©.

 

Celosvětově dochází k více než 80% ztrát a poškození zraku ve věku nad 13 let. To znamená, že lidé už pravděpodobně znají klasickou abecedu.

ALTER© jako systém vychází z jednoduchých geometrických obrazců známých z raného dětství: čtverce, kruhu a trojúhelníku. Čtverec je brán jako jednotka mřížky písma tohoto systému, do které jsou vepsány ostatní geometrické útvary a linie. Po obvodu čtverce a v jeho středu je umístěno devět počátečních bodů.

Do tohoto souřadnicového systému byly zavedeny jednomezerové písmenné znaky klasické abecedy. Ze znaků byly následně vyčleněny fragmenty obsahující charakteristické rozdíly. Tímto způsobem bylo zachováno spojení s klasickou abecedou, aby se usnadnil přechod na hmatovou abecedu, a zlepšila se kvalita rozpoznávání. Dalšími faktory zlepšujícími rozpoznávání a orientaci v textu jsou rozmanitost tvarů znaků a rytmus psaní. Celkově tento přístup zajišťuje standardizaci procesu zadávání a čtení znaků. Také zachování stejného počtu znaků jako má klasická abeceda vychází převážně z metod analýzování významu slov, jako například gematria, v řadě kultur.

 

UNIVERZÁLNÍ ALTER©!

 * V příkladu je použita latinská abeceda ALTER©.

 

Symboly ALTER© jsou zřetelné a přístupné pro hmatové i vizuální rozpoznání lidmi i digitálními zařízeními. Kromě lidí, kteří ztratili 100% zraku, existují i další skupiny lidí s částečným viděním, což opět žádný ze stávajících hmatových systémů nezohledňuje. Tato výhoda systému ALTER© otevírá možnost, aby se částečně vidoucí osoby naučily systém vizuálně, v závislosti na stupni zrakového postižení, čímž se zkrátí doba učení.

Důležitým aspektem je v tomto případě také sjednocení reliéfního a nereliéfního psaní. Díky fragmentaci znaků klasické abecedy se snižuje efekt rozmazanosti textu při čtení, který souvisí s refrakčními vadami oka. Takové zjednodušení znaků umožní minimalizovat velikost písma, což v konečném důsledku umožní, aby hmatové knihy byly kompaktnější a pohodlnější.

 

MODERNÍ ALTER©!

* V příkladu je použita latinská abeceda ALTER©.

 

Další dobrou zprávou je, že tento systém lze použít jako sadu gest pro dotykové panely, obrazovky a/nebo elektronické platformy, které reagují na pohyby uživatele, a také pro zařízení se zabudovaným gyroskopem.

Tento přístup výrazně zjednodušuje proces zadávání digitálního textu. Abeceda ALTER© je uspořádána tak, že zadání znaku vyžaduje například jednoduché gesto jedním prstem na dotykovém panelu/obrazovce nebo nekomplikovaný pohyb ovladačem virtuální reality apod.

 

ESTETIKA BUDOUCNOSTI

* V příkladu je použita latinka ALTER©.

 

Tato abeceda může přinést nejen řadu výhod, ale také vnést do moderní společnosti estetiku budoucnosti. Jak ukazuje evoluce, změna je nevyhnutelná. Všestrannost abecedy ALTER© je připravena na výzvy zítřka.

Také pro návrháře písem máme dobrou zprávu: abeceda ALTER© má schopnost podporovat rodiny písem. Zachování rozmanitosti glyfů bude netriviální a zajímavou výzvou.

O snadnosti použití se přesvědčte sami, když si bez přípravy přečtete nápis na objektu.

** Text příkladu v angličtině: „Life will never be the same“ (Život už nikdy nebude stejný).

 

ALTER© APLIKACE

* V současné době systém ALTER© zahrnuje latinku a cyrilici, úplnou sadu číslic, základní sadu interpunkčních znamének a diakritiku.

 

Aplikace ALTER© je „švýcarský armádní nůž“ pro nevidomé a slabozraké. Její funkce budou zahrnovat vše, co je potřeba:

 • Od poznámek až po plnohodnotný textový editor.
 • Textový komunikátor.
 • Platforma „na volné noze“ pro spisovatele, copywritery, scenáristy, hlasatele, hlasové herce a další vhodné profese.
 • Internetové vydavatelství.
 • Aktualizovaná zvuková knihovna.
 • A mnoho dalšího…

A to vše doprovází hlasové ovládání, zohledňující potřeby a zpětnou vazbu s cílem zlepšit kvalitu života uživatelů a modernizovat produkt. Vznikne tak mnoho příležitostí k seberealizaci a kreativitě v intelektuální sféře. A možná, že v dohledné době objevíme díky systému ALTER© nové génie v různých oblastech lidské činnosti.

Dárcovská sbírka pro ALTER© aplikaci

Cílová částka bude použita na vytvoření výše popsané mobilní aplikace pro zrakově postižené. Obrázek ukazuje, v jakém procentuálním poměru a na jaké procesy se plánuje použít získané peníze použity.

V případě, že se podaří shromáždit více peněz než je cílová částka, bude tato část použita na vytvoření pilotních tříd pro zrakově postižené, kde se budou moci naučit systém ALTER© hmatem a zrakem.

 

VŠUDE, KDE JE POTŘEBA

Vlastnosti abecedy ALTER© přesahují její základní funkci. Její možnosti dosud nebyly plně prozkoumány. V současné době existuje řada hypotéz, že abeceda ALTER© je schopna kvalitativně ovlivnit zrychlení výuky psaní a čtení na základní škole. ALTER© sjednocuje ruční a strojový způsob psaní a také soubor gest. To by mohlo být slibné pro budoucí generace používající převážně digitální zařízení. Možná pomůže usnadnit proces učení dětem s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, dyslexií a s ní souvisejícími přidruženými onemocněními. 

Zajímavým objevem byl návrh, že pomoc tohoto systému by mohla být neocenitelná v extrémních podmínkách. Kde záleží na každé vteřině a může zachránit život. Například v místnosti plné kouře z požáru. Použití speciálních značek pro nejbližší východ s hmatovými značkami umístěnými na vhodných místech blíže k podlaze, kde nebude obtížné je najít hmatem při zachování přístupu ke vzduchu.

Využijte svou představivost. Možná bude abeceda ALTER© užitečná pod zemí, pod vodou, ve vzduchu, při hledání tolik potřebné kapsy s lékárničkou ve válečném chaosu, jen na obalech výrobků nebo dokonce ve vesmíru!

 

Tým ALTER© si velmi váží pomoci každého z Vás a je všem vděčný za podporu!

ReachedCZK 1,300(0%)

0%
CZK 1,300,000requested
2contributors
18 daystime left
Contribute

project authorMETAMANDRAKE

Rewards

CZK 200Klíčenka s hmatovým logem

keychain.png

Materiál: PVC * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 500Ranní ptáče

ducks.png

Přístup k aplikaci v předtermínu.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 800Černý bavlněný batoh s hmatovým logem

[alter]-merch-backpack-alter-black.png

Materiál: 100% bavlna * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 800Bílý bavlněný batoh s hmatovým logem

[alter]-merch-backpack-dots-white.png

Materiál: 100% bavlna * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 800Černý bavlněný batoh s hmatovým logem

[alter]-merch-backpack-dots-black.png

Materiál: 100% bavlna * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 800Bílý bavlněný batoh s hmatovým logem

[alter]-merch-backpack-alter-white.png

Materiál: 100% bavlna * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 1,000Černé unisex tričko s hmatovým logem

[alter]-merch-tshirt-alter-black.png

Materiál: 100% bavlna * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 1,000Bílé unisex tričko s hmatovým logem

[alter]-merch-tshirt-dots-white.png

Materiál: 100% bavlna * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 1,000Černé unisex tričko s hmatovým logem

[alter]-merch-tshirt-dots-black.png

Materiál: 100% bavlna * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward

CZK 1,000Bílé unisex tričko s hmatovým logem

[alter]-merch-tshirt-alter-white.png

Materiál: 100% bavlna * Finální výrobek se může lišit od obrázku.

The number of rewards is not limited

Choose a reward